Ostrzeżenie meteorologiczne

2019-01-10

LUW_STAN_20190110111228.jpg

czytaj

Informacja

2019-01-09

Podczas IV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2018r. miedzy innymi uchwalony został budżet na 2019 rok. Uchwalenie budżetu to jeden z ważniejszych zadań Rady ponieważ daje o to możliwość zrealizowania zaplanowanych zadań jak i gwarantuje ciągłość pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Budżet na 2019 rok jest jednym z najwyższych w historii naszej Gminy i opiewa na kwotę 16 698 611,03 zł po stronie dochodów i kwotą 18 276 437,63 zł z czego na inwestycje przeznaczamy w 2019 r. kwotę ponad 5 068 000 i planowany deficyt planujemy zabezpieczyć przychodami w wysokości 1 850 000 tys. zł.

W budżecie zabezpieczamy funkcjonowanie wszystkim jednostkom organizacyjnym a również zapewniamy kontynuowanie rozpoczętych prac i realizację bardzo dużych inwestycji tak oczekiwanych przez naszych mieszkańców tj:

· Dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czarnieckiego, Wiejskiej, Kolejowej ,Jodłowej oraz na Zagórze w kwocie 2 865 076,75 .

· Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstającym osiedlu gdzie jest podpisana umowa na realizację tego zadania w kwocie 1 931 100zł gdyż sprzedając działki gminne Gmina deklarowała że zostaną uzbrojone w podstawowe media tj wodę , kanalizacje i energię.

· Rozbudowę oczyszczalni ścieków w naszej gminie inwestycja ta jest bezpośrednio związana z budową kanalizacji sanitarnej wartość tej inwestycji to ponad 2 150 000 zł.

· Zabezpieczyliśmy środki na gospodarkę komunalną odpadami ponieważ cena na przetargu wzrosła o ponad 67 %.

· Zabezpieczmy również środki finansowe na podwyżki gazu i prądu i tutaj nie wiemy co się jeszcze stanie gdyż przetargi i umowy zostały podpisane bądź zaraz po Nowym Roku podpiszemy

· Są środki finansowe na przebudowę GOK,

Właściwa polityka podatkowa powoduje, że środki z subwencji co roku są większe np. w stosunku do roku 2018 wzrost jest o kwotę 890 tys.zł a na 2019 rok wzrost opat i podatków jest na poziomie niższym jak planowana inflacja (z wyjątkiem gospodarki komunalnej).

Za jego uchwalenie bardzo dziękuję Radzie Gminy.

czytaj

Nabór na stanowisko pracy - asystent rodziny

2018-12-24

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie art. 12  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ogłasza nabór na stanowisko pracy - asystent rodziny.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

1.Wymagania konieczne:
            a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
            b) korzystanie z pełni praw publicznych,
            c) nieposzlakowana opinia,
            d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
            f) wykształcenie:

wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy

z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny oraz co najmniej roczny, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną,

lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni, udokumentowany staż pracy z dziećmi lub rodziną.
            g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
                 rodzicielska nie jest jej/ jemu zawieszona ani ograniczona,
            h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią/ niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2. Dodatkowe:

            -   doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną,

             -    umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,

             -    umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów,

             -    umiejętność planowania pracy, operatywność,

- znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

Dokumenty składane przez kandydata powinny zawierać:

   -  list motywacyjny,

   -  życiorys - curriculum vitae,

   -  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   -  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   -  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe lub dokument potwierdzający informacje w tym zakresie,

  -   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu ul. Lwowska 36c, 22-670 Bełżec, w pokoju nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.01.2019 r.

Decyduje data wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu".

czytaj

Ogłoszenie o IV sesji Rady Gminy Bełżec

2018-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodnicząca Rady Gminy Bełżec zwołuje IV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 grudnia 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług;

4.2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Bełżec – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”;

4.3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

4.4. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4.5. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.6. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.7. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.8. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.9. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bełżec na 2019 rok;

4.10. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bełżec na rok 2019;

4.11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej;

4.12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bełżec;

4.13. zmian w budżecie gminy na 2018r.;

4.14. wieloletniej prognozy finansowej na 2019 r.;

4.15. uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Krótka informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

czytaj

Ogłoszenie

2018-12-19

OGŁOSZENIE

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 20 GRUDNIA 2018r.
O GODZ. 1700 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BEŁŻCU

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC I,

DOTYCZĄCE SPRAW BIEŻĄCYCH.

 ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) JANUSZ CYWKA

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2018-12-18


zyczenia_2018.jpg

Proszę kliknąć tutaj żeby posłuchać życzeń.

czytaj

Spotkanie opłatkowe

2018-12-17

 

spotkanie oplatkowe 2018.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-12-13


Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2018_MZ_108_Strona_1.jpg

Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2018_MZ_108_Strona_2.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-12-12

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

14.12.2018r.

Piątek

830

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

projektu budżetu na 2019 rok

17.12.2018r

Poniedziałek

800

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

j.w.

18.12.2018r.

Wtorek

800

Komisja Rewizyjna

j.w.

19.12.2018r.

Środa

830

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

j.w.

20.12.2018r

Czwartek

1000

Komisja Mienia Komunalnego, Budżetu, samorządu i Inicjatyw Społecznych

j.w.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.).

czytaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego.

2018-12-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego.
Stanowisko pracy:  pracownik socjalny
1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
•    pedagogika,
•    pedagogika specjalna,
•    politologia,
•    polityka społeczna,
•    psychologia,
•    socjologia,
•    nauki o rodzinie.
       c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
       d) posiadanie nieposzlakowanej opinii, stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy.


3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej;
c) umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
d) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej;
e) predyspozycje osobowościowe: samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, stanowczość, konsekwencja, egzekwowanie zasad w pracy socjalnej, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole;
f) mile widziane doświadczenie w zawodzie.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
•    praca socjalna;
•    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
•    udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
•    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
•    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
•    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
•    pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
•    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania, ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
•    inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
•    współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. ponadto pracownik zobowiązany jest do:
•    uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” zgodnie z ustawą a dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
•    znajomości ustaw, rozporządzeń oraz przepisów prawa dotyczących działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) fizyczne warunki pracy: praca związana z obsługą komputera poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy , oraz innych urządzeń biurowych, wymagająca sprawności rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony,
d) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych mogą powodować obciążenie kręgosłupa i mięśni tułowia.
e) praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, zarówno w budynku Ośrodka, jak i w środowisku,
f) praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami i rodzinami, z psychologiem, terapeutami oraz innymi osobami i instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

6.   Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencji, opinii,  zaświadczeń o odbytych kursach , szkoleniach),
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe,
g) kwestionariusz osoby obiegające się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 27.12.2018r. do godziny 15.00 w GOPS w Bełżcu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko: pracownik socjalny” (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej ośrodka i  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bełżec.
Po zakończonej rekrutacji osoby, które nie zostaną zatrudnione winny odebrać dokumenty aplikacyjne do końca miesiąca, w którym została ogłoszona informacja o zatrudnieniu. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osoby obiegającej się o  powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z póżn. zm).
,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych”.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 1/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85