Ogłoszenie

2018-12-13


Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2018_MZ_108_Strona_1.jpg

Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2018_MZ_108_Strona_2.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-12-12

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

14.12.2018r.

Piątek

830

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

projektu budżetu na 2019 rok

17.12.2018r

Poniedziałek

800

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

j.w.

18.12.2018r.

Wtorek

800

Komisja Rewizyjna

j.w.

19.12.2018r.

Środa

830

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

j.w.

20.12.2018r

Czwartek

1000

Komisja Mienia Komunalnego, Budżetu, samorządu i Inicjatyw Społecznych

j.w.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.).

czytaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego.

2018-12-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego.
Stanowisko pracy:  pracownik socjalny
1. Liczba etatów: 1

2. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
•    pedagogika,
•    pedagogika specjalna,
•    politologia,
•    polityka społeczna,
•    psychologia,
•    socjologia,
•    nauki o rodzinie.
       c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
       d) posiadanie nieposzlakowanej opinii, stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy.


3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
b) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej;
c) umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;
d) znajomość obsługi programów komputerowych wynikających z obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej;
e) predyspozycje osobowościowe: samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, stanowczość, konsekwencja, egzekwowanie zasad w pracy socjalnej, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole;
f) mile widziane doświadczenie w zawodzie.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
•    praca socjalna;
•    dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
•    udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
•    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
•    pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
•    udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
•    pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
•    współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania, ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
•    inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
•    współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia. ponadto pracownik zobowiązany jest do:
•    uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” zgodnie z ustawą a dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
•    znajomości ustaw, rozporządzeń oraz przepisów prawa dotyczących działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku – budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) fizyczne warunki pracy: praca związana z obsługą komputera poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy , oraz innych urządzeń biurowych, wymagająca sprawności rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony,
d) uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych mogą powodować obciążenie kręgosłupa i mięśni tułowia.
e) praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, zarówno w budynku Ośrodka, jak i w środowisku,
f) praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami i rodzinami, z psychologiem, terapeutami oraz innymi osobami i instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

6.   Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (kopie świadectw pracy, referencji, opinii,  zaświadczeń o odbytych kursach , szkoleniach),
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i za umyślne przestępstwo skarbowe,
g) kwestionariusz osoby obiegające się o zatrudnienie.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 27.12.2018r. do godziny 15.00 w GOPS w Bełżcu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko: pracownik socjalny” (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS). Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej ośrodka i  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bełżec.
Po zakończonej rekrutacji osoby, które nie zostaną zatrudnione winny odebrać dokumenty aplikacyjne do końca miesiąca, w którym została ogłoszona informacja o zatrudnieniu. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osoby obiegającej się o  powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z póżn. zm).
,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych”.

czytaj

Ogłoszenie

2018-12-11

OGŁOSZENIE

o terminach wypłat świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2018 r., świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

1) świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2018-12-13;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2018-12-14.

2) fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe i gotówka: 2018-12-17;

3) świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2018-12-17.

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2018-12-18.

czytaj

Informacja

2018-12-10

I N F O R M A C J A

Informuje się mieszkańców gminy Bełżec, że w dniu 13 grudnia 2018 r. (czwartek) w celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach treningu SWA.

Fizyczne uruchomienie systemu alarmowania nastąpi:

- o godz. 12.00 – sygnał alarmowy trwający 1 min.

Będą to sygnały ćwiczebne i nie należy ich wykonywać praktycznie.

WÓJT GMINY

Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie o III Sesji Rady Gnminy Bełżec

2018-12-06

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodnicząca Rady Gminy Bełżec zwołuje III sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 grudnia 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w miejscowości Bełżec przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bełżec oraz ustalenie przedmiotu ich działania;

5.3. zmian w budżecie gminy;

5.4. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok;

5.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec;

5.6. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Bełżec;

5.7. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.;

5.8. wprowadzenia opłaty od posiadania psów;

5.9. wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów;

5.10.wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

czytaj

Informacja

2018-12-06


WIOS_1.jpg

WIOS_2.jpg

czytaj

Pomoc żywnościowa

2018-12-04

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim Informuję że dla mieszkańców miasta i gminy Tomaszów Lubelski oraz Tarnawatka żywność Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018, będzie wydawana na podstawie numerków które zostały przypisane osobom w trakcie rejestracji w wrześniu i październiku 2018r. Magazyn z żywnością obecnie mieści się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej i rozpoczynamy wdawanie:

Poniedziałek – 10.12.2018 r. - Machnów Nowy, Nowosiółki Przednie
Wtorek – 11.12.2018 r. - Machnów Stary , Dyniska Nowe,
Wierzbica, Myślatyn
Środa – 12.12.2018 r. - Nowosiłki Kardynalskie, Żurawce Osada, Żurawce wieś, Ruda Żurawiecka Osada
Czwartek  13.12.2018 r.  - Lubycza Królewska
Piątek 14.12.2018 r. - Siedliska, Kornie, Hrebenne, Mosty,
Potoki
Poniedziałek 17.12.2018 r. - Huta Lubycka, Kniazie, Ruda
Żurawiecka, Szalenik, Łazowa, Bełżec

Wydawanie żywności odbędzie się w godzinach od 10:00 do 14:00


ELżbieta Matyjanka

Kierownik OR PCK

w Tomaszowie Lubelskim

czytaj

2018-11-30

Dzien_Konsultacji.jpg

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2018-11-28

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które

odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

28.11.2018r.

Środa

900

- Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

w sprawie stawek podatkowych

30.11.2018r

Piątek

800

- Rolnictwa i Ochrony Środowiska

j.w.

03.12.2018r.

Poniedziałek

800

1000

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

j.w.

05.12.2018r.

Środa

900

- Komisja Mienia komunalnego, Budżetu, samorządu i Inicjatyw Społecznych

j.w.

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 1/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84