Ogłoszenie

2018-10-17

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

czytaj

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-10-16


pracownik_socjalny.jpg

czytaj

Informacja

2018-10-16

W dniu 16 października 2018r. w Urzędzie Gminy Bełżec odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Bełżec a Ministrem Sprawiedliwości, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego wchodzi:

- Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,

- Defiblirator, (2 szt. )

- Miernik wielogazowy,

- Latarka kątowa akumulatorowa (2 szt.)

wyniosła 22 360,00zł.

Na mocy podpisanych umów darowizny przekazano jednostkom OSP Bełżec I - Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,- Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ) - Miernik EX-OX-H2S-CO Atex, - Latarka kątowa INTRANT XPR 5568 RX akumulatorowa (2 szt.) oraz dla jednostki OSP Bełżec II Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ).

Jednostki te włączone są w struktury KSRG.

Zadanie w 99% współfinansowane było ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

1_FS_MSWIA.jpg 2_FS_MSWIA.jpg

3_FS_MSWIA.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XLII sesji Rady Gminy Bełżec

2018-10-11

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XLII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 17 października 2018 na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bełżec za pierwsze półrocze 2018 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele publiczne;

7.2. przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bełżec;

7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bełżec;

7.4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

7.5. zmian w budżecie gminy;

7.6. przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do realizacji projektu w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tytuł operacji: „Poprawa dostępności do usług kultury poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakup wyposażenia”;

8. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Wyniki naboru - "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

2018-10-11

Dnia 3 lipca 2018 roku przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminę Bełżec został złożony wniosek o dofinansowanie z w/w programu na przebudowę budynku GOK w Bełżcu pt. "Poprawa dostępności do usług kultury poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakup wyposażenia" 
W dniu 2 października zarząd województwa zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy – Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu znalazł się na 8 pozycji z 47 zakwalifikowanych.

dotacja.jpg

czytaj

Ankieta

2018-10-02

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie w ramach badania „Wykonanie pogłębionej analizy obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych w zakresie działań naprawczych na rzecz przełamania barier rozwojowych na tych obszarach”.

czytaj

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-10-01

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje osoby chcącej pracować jako pracownik socjalny.

 Wymagania formalne, które muszą spełniać kandydaci na pracownika socjalnego:

ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku, a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. 2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub

przed 1.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub

przed 1.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub

przed 1.01.2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

przed 1.05.2004 roku ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub

przed 1.05.2004 roku rozpoczęcie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ich ukończenie.

 Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

 Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kopia dyplomu

w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu

oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”

 Dokumenty można składać osobiście w siedzibie GOPS ul. Lwowska 36 C, 22-670 Bełżec, pok nr 1 w terminie do 10 października 2018 roku.

 Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

czytaj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzcu ogłasza nabór na stanowisko utzędnicze - Główny Księgowy.

2018-10-01

Tytuł:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzcu ogłasza nabór na stanowisko utzędnicze - Główny Księgowy.
Data utworzenia:
2018-10-01

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-09-27

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754) informuję, że każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Miejsce udostępniana spisu wyborców do wglądu:

- Urząd Gminy Bełżec

- ul. Lwowska 5

- pokój nr 6

- w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

2018-09-25

konkurs_asf_urzad_marszalkowski_ulotka,klOWfqWibGpC785HlXs.jpg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie zwiększenia skuteczności zwalczania ASF jak również zmniejszenia niekorzystnych skutków dla gospodarki naszego regionu Marszałek Województwa Lubelskiego postanowił kontynuować Konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika.

Osoba, która znalazła padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna :

· zgłosić ten fakt do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który dokona pisemnego poświadczenia na wniosku

· złożyć wnioskiem o wypłatę nagrody we właściwym urzędzie gminy ( załącznik nr.1).
Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 2).

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej.

1. Załącznik nr. 1 - Wniosek

2. Załącznik nr. 2- Oświadczenie

3. Regulamin konkursu

4. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 1/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83