Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-10-01

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje osoby chcącej pracować jako pracownik socjalny.

 Wymagania formalne, które muszą spełniać kandydaci na pracownika socjalnego:

ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku, a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. 2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub

przed 1.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub

przed 1.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub

przed 1.01.2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

przed 1.05.2004 roku ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub

przed 1.05.2004 roku rozpoczęcie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ich ukończenie.

 Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

 Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kopia dyplomu

w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu

oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”

 Dokumenty można składać osobiście w siedzibie GOPS ul. Lwowska 36 C, 22-670 Bełżec, pok nr 1 w terminie do 10 października 2018 roku.

 Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

czytaj

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzcu ogłasza nabór na stanowisko utzędnicze - Główny Księgowy.

2018-10-01

Tytuł:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełzcu ogłasza nabór na stanowisko utzędnicze - Główny Księgowy.
Data utworzenia:
2018-10-01

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-09-27

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 754) informuję, że każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Miejsce udostępniana spisu wyborców do wglądu:

- Urząd Gminy Bełżec

- ul. Lwowska 5

- pokój nr 6

- w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

2018-09-25

konkurs_asf_urzad_marszalkowski_ulotka,klOWfqWibGpC785HlXs.jpg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie zwiększenia skuteczności zwalczania ASF jak również zmniejszenia niekorzystnych skutków dla gospodarki naszego regionu Marszałek Województwa Lubelskiego postanowił kontynuować Konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika.

Osoba, która znalazła padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna :

· zgłosić ten fakt do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który dokona pisemnego poświadczenia na wniosku

· złożyć wnioskiem o wypłatę nagrody we właściwym urzędzie gminy ( załącznik nr.1).
Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 2).

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej.

1. Załącznik nr. 1 - Wniosek

2. Załącznik nr. 2- Oświadczenie

3. Regulamin konkursu

4. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

czytaj

Ogłoszenie

2018-09-20

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją w 2018 roku piątej edycji Programu Pomocy Żywnościowej przewidzianego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 200 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143. Informujemy, że bliższych informacji na temat miejsca i terminu wydawania żywności udziela biuro rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. , ul. Lwowska 68, tel. (84) 664-32-18.

czytaj

Ogłoszenie

2018-09-19


Zaproszenie Prezesa Rady Ministrow.jpg

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2018-09-14

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1

20.09.2018r.

Czwartek

1830

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

2

20.09.2018r.

Czwartek

1930

SZALENIK-KOLONIA

Szalenik Kol. 6

3

21.09.2018r.

Piątek

1930

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

4

25.09.2018r.

Wtorek

1800

BEŁŻEC III

ul.Kochanowskiego 15, Bełżec

5

25.09.2018r.

Wtorek

1930

BRZEZINY

Remizo - świetlica
w Brzezinach

6

26.09.2018r

Środa

1800

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

7

27.09.2018r.

Czwartek

1800

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica
w Bełżcu II

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniach.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu

2018-09-12

Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu (plik PDF)

czytaj

Oferta pracy na stanowisku asystenta rodziny

2018-09-11

Oferta pracy na stanowisku asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny.

 Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Od kandydatów oczekiwana jest podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

 Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny;

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

oświadczenia dotyczące punktów 4, 5, 6 niniejszego ogłoszenia ;

oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych w skazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”.

 Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, 22-670 Bełżec, pokój nr 1, w terminie do 28 września 2018 roku.

 Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

czytaj

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-09-11

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje osoby chcącej pracować jako pracownik socjalny.

Wymagania formalne, które muszą spełniać kandydaci na pracownika socjalnego:

ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku, a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. 2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub

przed 1.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub

przed 1.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub

przed 1.01.2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

przed 1.05.2004 roku ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub

przed 1.05.2004 roku rozpoczęcie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ich ukończenie

Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny,

kopia dyplomu,

w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu,

oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie GOPS ul. Lwowska 36 C, 22-670 Bełżec, pok nr 1 w terminie do 28 września 2018 roku.

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 2/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83