Ogłoszenie

2018-12-11

OGŁOSZENIE

o terminach wypłat świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2018 r., świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

1) świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2018-12-13;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2018-12-14.

2) fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe i gotówka: 2018-12-17;

3) świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2018-12-17.

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2018-12-18.

czytaj

Informacja

2018-12-10

I N F O R M A C J A

Informuje się mieszkańców gminy Bełżec, że w dniu 13 grudnia 2018 r. (czwartek) w celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach treningu SWA.

Fizyczne uruchomienie systemu alarmowania nastąpi:

- o godz. 12.00 – sygnał alarmowy trwający 1 min.

Będą to sygnały ćwiczebne i nie należy ich wykonywać praktycznie.

WÓJT GMINY

Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie o III Sesji Rady Gnminy Bełżec

2018-12-06

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodnicząca Rady Gminy Bełżec zwołuje III sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 grudnia 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w miejscowości Bełżec przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bełżec oraz ustalenie przedmiotu ich działania;

5.3. zmian w budżecie gminy;

5.4. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok;

5.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec;

5.6. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Bełżec;

5.7. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.;

5.8. wprowadzenia opłaty od posiadania psów;

5.9. wprowadzenia zwolnień z opłaty od posiadania psów;

5.10.wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

czytaj

Informacja

2018-12-06


WIOS_1.jpg

WIOS_2.jpg

czytaj

Pomoc żywnościowa

2018-12-04

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim Informuję że dla mieszkańców miasta i gminy Tomaszów Lubelski oraz Tarnawatka żywność Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018, będzie wydawana na podstawie numerków które zostały przypisane osobom w trakcie rejestracji w wrześniu i październiku 2018r. Magazyn z żywnością obecnie mieści się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej i rozpoczynamy wdawanie:

Poniedziałek – 10.12.2018 r. - Machnów Nowy, Nowosiółki Przednie
Wtorek – 11.12.2018 r. - Machnów Stary , Dyniska Nowe,
Wierzbica, Myślatyn
Środa – 12.12.2018 r. - Nowosiłki Kardynalskie, Żurawce Osada, Żurawce wieś, Ruda Żurawiecka Osada
Czwartek  13.12.2018 r.  - Lubycza Królewska
Piątek 14.12.2018 r. - Siedliska, Kornie, Hrebenne, Mosty,
Potoki
Poniedziałek 17.12.2018 r. - Huta Lubycka, Kniazie, Ruda
Żurawiecka, Szalenik, Łazowa, Bełżec

Wydawanie żywności odbędzie się w godzinach od 10:00 do 14:00


ELżbieta Matyjanka

Kierownik OR PCK

w Tomaszowie Lubelskim

czytaj

2018-11-30

Dzien_Konsultacji.jpg

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2018-11-28

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które

odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

28.11.2018r.

Środa

900

- Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

w sprawie stawek podatkowych

30.11.2018r

Piątek

800

- Rolnictwa i Ochrony Środowiska

j.w.

03.12.2018r.

Poniedziałek

800

1000

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

j.w.

05.12.2018r.

Środa

900

- Komisja Mienia komunalnego, Budżetu, samorządu i Inicjatyw Społecznych

j.w.

czytaj

Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Bełżec

2018-11-23

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec zwołuje II sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 listopada 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bełżec oraz ustalenie przedmiotu ich działania;

5.2. ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów i zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Bełżec oraz zasad przyznawania diet dla Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy za udział w pracach Rady Gminy;

5.3. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec;

5.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów;

5.5. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bełżec”;

5.6. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2019 rok;

5.7. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

6. Sprawy różne.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

czytaj

Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Bełżec

2018-11-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec zwołuje I sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 21 listopada 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

3. Złożenie ślubowania przez radnych wg. treści określonej w art.23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej.

c) prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

d) przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
b) prezentacja kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

c) powołanie Komisji Skrutacyjnej.

d) przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg. treści określonej w art.29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

8. Sprawy różne

9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

czytaj

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W BEŁŻCU

2018-11-09


100 lecie.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 2/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85