HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

2017-09-13

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW

Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.P

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

21.09.2017 r.

czwartek

1800

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

2.

18.09.2017 r.

poniedziałek

1800

CHYŻE

Remizo – świetlica w Chyżach

3.

20.09.2017 r.

środa

1800

BEŁŻEC II

Remizo – świetlica w Bełżcu II

4.

19.09.2017 r.

wtorek

1730

SZALENIK – KOLONIA

Szalenik – Kolonia 6

5.

19.09.2017 r.

wtorek

1830

ŻYŁKA

Remizo – świetlica Żyłce

6.

07.08.2017 r.

poniedziałek

1800

BEŁŻEC III

W domu u sołtysa A. Bodnara

7.

15.09.2017 r.

piątek

1830

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

Ogłoszenie

2017-09-12

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bełżcu

zaprasza na spotkania integracyjne osoby samotne, niepełnosprawne oraz seniorów z rodzinami. Najbliższe spotkania odbędą się:

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, dnia 20 września 2017 roku (środa) o godzinie 13.00.

w remizo-świetlicy lub na placu koło świetlicy w Chyżach (w zależności od pogody), dnia 21 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.00,

Spotkania mają na celu integrację środowiska, omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

Komunikat

2017-09-04

 

lisy_male.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2017-08-25

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuje się, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017r. jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wyprawka skierowana jest do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdyż jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania. Dofinansowanie do podręczników dla tych uczniów wynosić będzie do kwoty 175zł.

Wnioski o dofinansowanie do podręczników dla uczniów mających wymienione wyżej niepełnosprawności należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Bełżcu do dnia 6 września 2017r.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Dożynki gminno - parafialne

2017-08-25

 

dozynki_2017.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-08-24

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 30 sierpnia 2017r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

6.2. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów.

6.4. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów.

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów.

6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Rzeszowskiej.

6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

6.8. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.

6.9. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

6.10. przystąpienia Gminy Bełżec do ,,Tomaszowskiego Klastra Energii” .

6.11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w związku z nawałnicą.

6.12. zmian w budżecie gminy.

7. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Informacja o zmianie nazwy ul. Karola Świerczewskiego w Bełżcu na nową nazwę ulica Rzeszowska

2017-08-23

Informacja o zmianie nazwy ul. Karola Świerczewskiego w Bełżcu na nową nazwę ulica Rzeszowska

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2016 roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744), Uchwałą nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Bełżec z dnia 27 czerwca 2017 roku zmieniono dotychczasową nazwę ulicy Karola Świerczewskiego w Bełżcu na nową nazwę ulica Rzeszowska. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 10 sierpnia 2017 r. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 25 sierpnia 2017 r. Ustawa „dekomunizacyjna” zakłada, że w przypadku zmiany nazwy ulicy obywatele nie będą musieli wymieniać dokumentów. Mimo zmiany adresu, będą one mogły być używane, dopóki nie upłynie ich termin ważności. To powinno ograniczyć ewentualne komplikacje dla mieszkańców.

Ustawodawca zdecydował też, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Nie oznacza to jednak, że zmiana nazwy ulicy obędzie się bez kosztów. Obywatele będą musieli zapłacić za nowe tabliczki oznaczające posesje, jednak znacznie większe koszty poniosą firmy, które będą zmuszone do wymiany szyldów, pieczątek, wizytówek, papieru firmowego. Będą musiały zmienić treść ogłoszeń i reklam, a swoich kontrahentów poinformować o zmianie adresu korespondencyjnego. Samorząd natomiast będzie musiał zapewnić wymianę tablic z nazwą ulicy.

W związku ze zmianą, mieszkańcy ww. ulicy powinni wykonać następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy – należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym na druku ZAP-3.

2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku CEIDG – 1 o zmianę wpisu, tj. miejsca zamieszkania, zameldowania, adresu do korespondencji, miejsca wykonywania działalności oraz innych danych, które zawierają dotychczasowy adres. Wszelkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne. Powyższe dotyczy także przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.

4. Dostawca energii elektrycznej –zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.

5. Dostawca gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy.

6. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.

7. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.

8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana adresu zostanie naniesiona z urzędu.

9. Podatki i opłaty lokalne - zmiana adresu zostanie naniesiona z urzędu.

10. Umowy na odprowadzanie ścieków – Urząd Gminy przygotuje aneksy do umów, które będą sukcesywnie podpisywane.

czytaj

Apel o pomoc

2017-08-23

powiat_chojnicki_male.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2017-08-10

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. lubelskiego

„Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim”

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

Forma pracy:

· mapa + opis

· tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf

· zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

Zasady:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. lubelskiego w wieku od 15
do 115 lat J

2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa lubelskiego.

3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa J

4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

SUMA NAGRÓD 1500 zł

I miejsce: 1000zł

II miejsce: 500zł

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub http://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.

Czekamy na Twoją pracę konkursową do 17 września 2017 r.

Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-lubelskie

czytaj

OGŁOSZENIE STYPENDIUM SZKOLNE

2017-08-04

OGŁOSZENIE

STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne wraz z załącznikami upływa 15 września 2017 roku. Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C w godz. od 7:30 do 15:30.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, tel. 84 6652143.

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 11/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83