Ogłoszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2017-11-02

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku płatności do ZUS będą prostsze i wygodniejsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów przedsiębiorca będzie realizował jeden miesięcznie. Poda znacznie mniej danych w opisie przelewu, a składki i tak zostaną rozliczone poprawnie. Zmieni się także sposób rozliczania składek, co ma szczególne znaczenie dla osób z zadłużeniem w ZUS.

Dziś każdy płatnik musi co miesiąc wykonać co najmniej trzy przelewy, żeby uregulować składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze. Musi przy tym poprawnie wskazać w formularzu przelewu wiele danych, m.in. NIP i numer deklaracji rozliczeniowej, żeby wpłata zaksięgowała się prawidłowo.

31 grudnia dotychczasowe rachunki ZUS zostaną zamknięte. Od 1 stycznia składki będzie można opłacić wyłącznie na swój indywidualny rachunek składkowy. Dlatego Zakład już od października rozpoczął wysyłkę listów poleconych w tej sprawie, żeby do końca roku każdy przedsiębiorca poznał swój numer rachunku. Jeśli płatnik zmienił swój adres do korespondencji, powinien jak najszybciej zaktualizować go w ZUS, aby ten ważny list mógł trafić pod właściwy adres.

Ważne!

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na szkolenia, na których wyjaśni zmiany, jakie zajdą w opłacaniu składek.

Podczas szkoleń eksperci ZUS zaprezentują, jak będzie wyglądać rozliczanie składek od stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zapisach na szkolenia można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”, wybierając w wyszukiwarce odpowiednią miejscowość.

Więcej informacji na temat e-składki i nowych zasad rozliczeń z ZUS, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, można znaleźć na www.zus.pl/eskladka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-10-31

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

07.11.2017r

Wtorek

930

REWIZYJNA

ustalenia stawek podatkowych na 2018 rok

08.11.2017r

Środa

800

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

j.w.

10.11.2017r

Piątek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

13.11.2017r

Poniedziałek

800

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

czytaj

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

2017-10-30

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Godzina i data wydania: godz. 18:17 dnia 29.10.2017 r.
Nazwa biura:IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 18:45 dnia 29.10.2017 r. do godz. 22:00 dnia 30.10.2017 r.
Przebieg:Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 90 km/h, z północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi:  Brak.
Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

czytaj

„ ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ”

2017-10-27

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny – 261 181 102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu – www.zamosc.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu wysyła do wytypowanej grupy mieszkańców Lubelszczyzny zaproszenie do służby w 2.Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Listy intencyjne mogą znaleźć w skrzynkach pocztowych mieszkańcy miasta i gminy, żołnierze rezerwy jak również osoby po kwalifikacji wojskowej, które nie pełniły czynnej służby wojskowej. Oferta służby w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej skierowana jest do mieszkańców Lubelszczyzny, którym zależy na bezpieczeństwie narodowym, ochronie oraz wspieraniu lokalnych społeczności. Jest propozycją pogodzenia służby wojskowej z pracą zawodową.Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest m.in. obrona kraju, wspieranie działań w zakresie ochrony ludności przed skutkami działania klęsk żywiołowych, podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wykonywanie obowiązków służbowych będzie polegać na szkoleniu w jednostce wojskowej ( jeden, maksymalnie dwa weekendy w miesiącu w okresie od listopada do czerwca –średnio 20 dni w roku oraz 10 dni w okresie urlopowym). Żołnierz WOT będzie mógł pogodzić pracę zawodową z wykonywanymi obowiązkami w jednostce wojskowej.Przysługiwać mu będą świadczenia finansowe, na które będą się składać kwoty „dodatek za gotowość bojową” – 320 zł miesięcznie oraz „uposażenia za odbyte ćwiczenia wojskowe” dla ochotnika w stopniu szeregowego -182, 40 zł za 2 dni ćwiczeń. Łącznie uposażenie zasadnicze oscylować będzie w granicach 502,40 zł miesięcznie.Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu wyznaczony został mjr Tomasz Dąbkowski tel 261 181 127.

czytaj

Informacja

2017-10-19

Informuję, że zmienił się termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Projekt planu pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu tomaszowskiego” wyłożony będzie na okres 60 dni/tj. od 30 października 2017 do 29 grudnia 2017.

Zainteresowani właściciele lasów mogą, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Bełżcu, pok. 10.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać na piśmie uwagi i wnioski do projektu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2017 rok.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie o XXXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-10-18

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 24 października 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełżec na lata 2017-2032 - aktualizacja”.

6.2. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

6.4. zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Bełżec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6.5. zmiany w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEŁŻEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

2017-10-13

Wójt Gminy Bełżec

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu

urządzenia lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku
(t. j. Dz. U z 2017 poz.788) o lasach,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni/tj. 16.10.2017-14.12.2017r/ projektu planu pn.:

„Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu tomaszowskiego”.

Zainteresowani właściciele lasów mogą, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Bełżcu, pok. 10.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać na piśmie uwagi i wnioski do projektu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2017 rok.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Tomaszowski.

Jednocześnie informuję, że dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-10-13

OGŁOSZENIE

 W związku z realizacją w 2017 roku czwartej edycji Programu Pomocy Żywnościowej przewidzianego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 200 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143. Informujemy, że bliższych informacji na temat miejsca i terminu wydawania żywności udziela biuro rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. , ul. Lwowska 68, tel. (84) 664-32-18.

czytaj

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

2017-10-05

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Godzina i data wydania:  godz. 07:28 dnia 05.10.2017 r.
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 07:00 dnia 06.10.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi:  Brak
Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik

czytaj

Ogłoszenie

2017-10-05

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )

w terminie do 13 października 2017r.

Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 12/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85