"Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy"

2016-05-30

Projekt MAD_plakat_maly.jpg

 

czytaj

2016-05-23

 

Plakat informacyjny.jpg

czytaj

POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE

2016-05-21

czytaj

ZAPROSZENIE NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

2016-05-20

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 01.06.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie 84)665-24-09

Badanie ostrości wzroku- koszt 5zł

Pomiar ciśnienia śródgałkowego- koszt 10zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 01.06.2016r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX sp. z o.o.

czytaj

Pies do oddania

2016-05-16

Urząd Gminy Bełżec ma do oddania psa widocznego na zdjęciach poniżej. Pies jest zaszczepiony i odrobaczony, był przebadany przez lekarza weterynarii. Jeżeli ktoś by chciał zaadoptować psa proszę zgłosić się do Urzędu Gminy Bełżec lub zadzwonić pod numer telefonu 84 66 52 445

1.jpg

2.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2016-05-13

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

Temat obrad

17 maja 2016r.

Wtorek

900

KOMISJA REWIZYJNA

- w sprawie wszczęcie procedury absolutoryjnej tj. rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy

z wykonania budżetu Gminy Bełżec za 2015 rok wraz z materiałami towarzyszącymi,
- podjęcie uchwały oraz sformułowanie wniosku absolutoryjnego.

czytaj

VIII konkurs plastyczny: „Moja wieś w Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro”

2016-05-11

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu organizują

VIII konkurs plastyczny:

Moja wieś w Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro

Temat przewodni w 2016 roku: „Zwierzęta gospodarskie”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Szczegóły zawarte w załączonym regulaminie konkursu.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji do szkół!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych

Hasło konkursu:

Moja wieś w Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro edycja VIII.

Temat przewodni w 2016 roku: „Zwierzęta gospodarskie” związany jest z Jubileuszową XXX Wystawą Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie!

II. CEL KONKURSU

· zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką polskiej wsi w Unii Europejskiej i twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ww. temat w formie prac plastycznych;

II. ORGANIZATORZY KONKURSU:

1. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

2. Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny,

2. Termin nadsyłania prac mija 13 czerwca 2016 roku

3. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście do najbliżej zlokalizowanych placówek:

- Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie,

Sitno, 22-424 Sitno

- Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie,

Grabanów, 21-500 Biała Podlaska.

- Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

W finale Komisja Konkursowa wyłoni 30  najlepszych prac.  Przyznane zostaną 3 nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz 27 wyróżnień.

4. Wytypowane prace zostaną zaprezentowane 10 lipca 2016 roku w Sitnie podczas XXX Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

W tym dniu Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów ogłosi wyniki i wręczy nagrody wszystkim finalistom.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prace wykonane powinny być w FORMACIE A3, ORIENTACJI POZIOMEJ,

2. Jeden twórca może nadesłać na konkurs nie więcej niż jedną pracę.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.

5. Każda z prac powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, numer i nazwa szkoły, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontaktowy numer telefoniczny do rodziców – ważne !!),

6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach.

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Grabanów – p. Katarzyna Karmasz - tel. 609 653 931

Sitno – p. Nina Drozdowska - tel. 84 611 25 27, 663 914 657

Zamość – p. Władysław Molas – tel. 84 677 67 76

DO PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE!

 - Oświadczenie do pobrania (plik w formacie PDF)

czytaj

Ogłoszenie

2016-05-10

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

Najważniejsze informacje dot. ogłoszonego konkursu:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kto może składać wnioski?

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Ogólna pula środków na dofinansowanie: 100 000 000,00 PLN

1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Nabór projektów  prowadzony będzie w okresie: od 30.05.2016 do 28.06.2016

Szczegóły znajdą Państwo pod poniżej podanym linkiem:

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-310-9_3_rozwoj_przedsiebiorczosci.html

W związku z powyższym Firma Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski ma przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm specjalizujących się w obsłudze projektów JST finansowanych ze środków UE. Od 2008 r. jesteśmy stale obecni na terenie całego kraju, mając przyjemność wspierać Państwa w bieżącej realizacji projektów, wdrażając różnego instrumenty i działania związane z aktywnością projektową JST w tym między innymi polityką społeczną, rynkiem pracy i edukacją. Efektem tych działań jest ponad 300 poprawnie wdrożonych pod względem merytorycznym i finansowym przedsięwzięć projektowych, które pozytywnie zostały zweryfikowane w procesie kontroli, a co najważniejsze - przyniosły wymierny efekt dla odbiorców wsparcia. Współpraca z Państwem to ogromna satysfakcja w możliwości wspierania jednostek samorządu terytorialnego. 

Nasza oferta zakłada: współpracę w opracowaniu wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności. Proces wsparcia ma indywidualnych charakter - nie sprowadza się do powszechnego w branży projektowej kopiowania dokumentacji projektu. Opracowanie wniosku oparte jest o szczegółową analizę potrzeb JST w zakresie doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wsparcie realizacji projektu realizowane jest w oparciu o metodologię IPMA – SPMP.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą. Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą z przyjemnością będziemy uczestniczyć w spotkaniu, w trakcie którego przedstawimy szczegóły spójnej koncepcji projektu.

Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski

ul. Malczewskiego 11/49, 35-114 Rzeszów

mail: biuro@b-consulting.pl

telefon: (17) 852 52 78

faks: (17) 787 72 50

Adres do korespondencji:

Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski

ul. Piłsudskiego 31/101, 35-074 Rzeszów

czytaj

Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy Bełżec

2016-05-06

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 maja 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2015 rok:

- GOPS

- GOK

- Biblioteka

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Reja,

8.3. dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.4. dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.5. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8.7. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-04-29

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się

w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

05.05.2016r

Czwartek

1000

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

w sprawie ustalenia ceny za ścieki

06.15.2016r

Piątek

1000

REWIZYJNA

j.w.

09.05.2016r

Poniedziałek

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

10.05.2016r

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

Wszystkich wpisów: 702, bieżąca strona: 13/71, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71