Komunkat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie z dnia 21 marca 2016 r.

2016-04-28

K O M U N I K A T

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

z dnia 21 marca 2016 r.

W grudniu 2015 r. w województwie lubelskim na terenie powiatu opolskiego

stwierdzono występowanie w sadach jabłoniowych na pędach i owocach jabłoni

TARCZNIKA NISZCZYCIELA (Quadraspidiotus perniciosus Comstock)

 ważnego szkodnika upraw sadowniczych, w Polsce podlegającego obowiązkowi zwalczania (Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela (Dz. U. z 2007 r., nr 124, poz. 861)

Tarcznik niszczyciel jest uznawany za organizm kwarantannowy m.in. w

FEDERACI ROSYJSKIEJ, BIAŁORUSI, KAZACHSTANIE, UZBEKISTANIE

Tarcznik niszczyciel poraża główne:

jabłoń (Malus spp.), gruszę (Pyrus spp.), śliwę (Prunus spp.) i gatunki z rodzaju Rubus tj. maliny i jeżyny,

Objawy porażenia:

- na powierzchni zaatakowanych roślin szczególnie dobrze zauważalne są tarczki, pod którymi ukryte są larwy i samice. Owady żerują na powierzchni organów roślinnych, głównie atakują części zdrewniałe, ale przy liczniejszych pojawach również liście i owoce,

- występowaniu osiadłych larw i samic towarzyszą charakterystyczne, fioletowoczerwone obwódki na powierzchni zasiedlonych organów roślinnych. Obwódki ulegają powiększeniu wraz ze wzrostem owadów i mogą zlewać się ze sobą, a głębsze tkanki ulegają wyraźnemu poczerwienieniu,

- zdjęcia porażonych roślin pod adresem: https://gd.eppo.int/taxon/QUADPE/photos

Wykrywanie obecności szkodnika opiera się na prowadzeniu oceny wizualnej roślin:

- lustracje sadów prowadzić najlepiej w okresie: maj – październik,

- lustracje zebranych owoców zmagazynowanych po zbiorze można prowadzić w całym okresie ich przechowywania, w tym również przed planowaną wysyłką, w przypadku owoców przeznaczonych na eksport,

- w trakcie lustracji sadów poddawać ocenie głównie pnie i gałęzie drzew, jak również liście i owoce. W przypadku owoców oględzinom poddawać nie tylko odsłoniętą powierzchnię ale i wszelkie wgłębienia, okolice ogonka i resztek kwiatu.

 Zwalczanie:

usuwanie i niszczenie porażonych roślin,

w okresie zimowym:

stosować oleje mineralne, które niszczą osobniki zimujące,

w okresie wegetacji:

do stwierdzenia czy w sadzie występuje szkodnik można wykorzystywać pułapki feromonowe – wystawiane w sadach jabłoniowych od fazy różowego pąka,

biologiczne zwalczanie przy pomocy Encarsia perniciosi (Aphelinidae).

czytaj

70. rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamoścu

2016-04-28

 

8 maja 2016.jpg

czytaj

Informacja ARR

2016-04-27

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego (plik w formacie PDF)

czytaj

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM I N F O R M U J E,

2016-04-25

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

I N F O R M U J E,

że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tych dniach czynny będzie od godz.od 7³º do 17³º. W dniu 02 maja 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tym dniu czynny będzie od godz.od 7³º do 15ºº.

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2016-04-13

Informacja MPI Belzec.jpg

czytaj

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną

2016-04-12

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną (plik w formacie PDF)

czytaj

2016-04-12

dzien otwarty oglszenie prasa.jpg

czytaj

Wznowienie połączeń PKP do Zamościa Wschód

2016-04-11

PKP_notatka prasowa Zamosc Wsch.jpg

Tabela z rozkładem jazdy (plik PDF)

Informacja o bilecie miejskim (plik PDF)


czytaj

Wypalanie traw

2016-04-04

 

Pismo wypalanie traw male.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE - NABÓR ANKIET W RAMACH ZADANIA

2016-04-01

Z uwagi na małe zainteresowanie uczestnictwem w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec” Wójt Gminy Bełżec wydłuża termin składania Deklaracji i zaprasza mieszkańców Gminy Bełżec do składania wymaganych dokumentów do dnia 8 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Bełżec, pok. Nr 15 (sekretariat) w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00.

Wójt Gminy Bełżec zaprasza mieszkańców Gminy Bełżec do wypełnienia deklaracji chęci udziału w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec”. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody użytkowej:

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych.

Warunki ograniczające możliwość złożenia deklaracji w zakresie instalacji to – prowadzenie działalności gospodarczej lub agroturystyki w budynku, dla którego miałaby być dedykowana instalacja;

 Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej na gruncie oraz na połaci dachowej pokrytej eternitem.

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok. 20% wartości brutto instalacji solarnej lub pompy ciepła (dofinansowanie wyniesie 90% wartości wydatków kwalifikowanych- netto). Orientacyjny podział kosztów podaje tabela nr 1. Faktyczny poziom wkładu mieszkańców zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

 Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowanym. Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie VAT w wysokości 8%, pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

 Nie złożenie deklaracji oraz nie dokonanie wpłaty w wyżej podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu się do projektu zadecyduje kolejność składania deklaracji wraz z ankietami oraz losowanie.

 Dodatkowo informujemy, że 1 kolektor słoneczny do instalacji solarnych ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2. Należy również przewidzieć powierzchnię pod zbiornik podgrzewanej wody, który ma kształt walca i wymiary ok. ( średnica x wysokość): 200 l – 0,56 m x 1,4 m; 300 l – 0,65 m x 1,6 m; 400 l – 0,7 m x 1,7 m. Natomiast pompa ciepła potrzebuje około 0,8 m2 na posadzce i wysokość pomieszczenia 2,2 m. Pompa ciepła potrzebuje dodatkowo jednofazowego zasilania 230V o mocy 3kW.

 Optymalny kąt nachylenia paneli solarnych to 35 stopni na południe. Odchylenie od kierunku południowego w kierunku wschodnim czy zachodnim jest możliwe, ale stopniowo zmniejsza się wydajność.

  Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z właścicielami nieruchomości Gmina podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron. Załącznikiem do umowy będzie audyt budynków, przeprowadzony wcześniej przez projektanta instalacji, w celu opracowania dokumentacji technicznej poprzez weryfikację informacji podanych w złożonych dokumentach. Brak możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

Zasady finansowania projektu:

1. Koszty netto

· 85% - dofinansowanie z Unii Europejskiej

· 10% - właściciele nieruchomości

· 5% - urząd gminy

2. VAT 8% - właściciele nieruchomości

3. Koszty dokumentacji projektowej, studium wykonalności, nadzór inwestorski i promocja projektu - właściciele nieruchomości

4. Koszty niekwalifikowane – właściciele nieruchomości

 Realizacja w/w inwestycji uzależniona jest również od tego, czy gmina Bełżec uzyska dofinansowanie na budowę kanalizacji. W grudniu ubiegłego roku złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa wniosek pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 - kontynuacja”.

Jeżeli gmina uzyska dofinansowanie na budowę tego odcinka kanalizacji wówczas projekt „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec” nie będzie realizowany, a mieszkańcy którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa, ponosząc również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności w wysokości maksymalnie 250 zł – 300 zł muszą wiedzieć, że pieniądze te nie zostaną zwrócone.

 UWAGA

Dlaczego w tym naborze zrezygnowano z ogniw fotowoltaicznych pomimo takiej możliwości?

 Przede wszystkim wspólny limit 2MW na gminę dla instalacji solarnej i fotowoltaicznej. Ponadto w założeniach projektu Urząd Marszałkowski zapisał, iż w przypadku sprzedaży energii elektrycznej do sieci, wnioskodawca wnosi wkład własny w wysokości nie 10% a 30% co zwiększa wkład własny do około 6000 pln. Dodatkowo instalacja fotowoltaiczna wymaga około 20 m2 połaci dachowej zwróconej w kierunku południowym. Dach nie może być pokryty eternitem oraz nie może być zacieniony. Dodatkowo po stronie użytkownika pozostałyby wszystkie formalności związane z przerobieniem instalacji elektrycznej, montaż nowego licznika oraz podpisanie umowy z PGE. Te wszystkie warunki spowodowały, że z instalacji skorzystałaby niewielka ilość mieszkańców. W przypadku instalacji, która uniemożliwiałaby sprzedaż energii do sieci (wkład własny 10%) dochodzą wysokie koszty zakupu urządzenia blokującego sprzedaż energii. Taka instalacja ma również bardzo niską sprawność, ponieważ produkuje prąd tylko w przypadku, gdy jest pobór przez urządzenia domowe. Następną możliwością była instalacja zamknięta z akumulatorami. Taka instalacja ma wyższą sprawność, ponieważ akumulatory magazynują energię np. na godziny wieczorne, gdy nie mamy już słońca a pobór energii jest największy. Natomiast cena zakupu akumulatorów i konieczność ich wymiany przez mieszkańca na własny koszt po upływie 60 –miesięcy sprawia, że jest to najdroższy wariant fotowoltaiki. Te wszystkie argumenty oraz dużo większe ryzyko nie dostania dofinansowania (fotowoltaika ma dużo mniej punktów niż instalacje solarne i pomp ciepła) spowodowały, że gmina zdecydowała się zrezygnować z instalacji fotowoltaicznych i jednocześnie zapewnić większej liczbie mieszkańców dostęp do instalacji solarnych.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (PDF)

Ankieta kolektory słoneczne (PDF)

Ankieta pompy ciepła (PDF)

Deklaracja (PDF)

Regulamin (PDF)

Szacunkowy koszt instalacji (PDF)

Kolektory słoneczne - zasada działania

Pompy ciepła - zasada działania

czytaj

Wszystkich wpisów: 702, bieżąca strona: 14/71, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71