Ogłoszenie

2017-04-10

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w kwietniu br., wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

czytaj

Ogłoszenie

2017-04-07

Dotacje w wysokości do 29 tys. zł na założenie firmy


Mieszkańcy naszej gminy mają szansę na dotację do 29 000 zł w ramach projektu unijnego. Dotacja jest bezzwrotna i mogą z niej skorzystać osoby spełniające wymogi uczestnictw w projekcie. Razem z dotacją osoby biorące udział w tym projekcie otrzymają szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorzy projektu opłacają zwroty kosztów dojazdu, wyżywienia, materiały szkoleniowe i inne.

Kto może skorzystać z bezzwrotnych dotacji?
Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona minimum 1 rok. Preferowane będą osoby, które w wyniku otworzenia działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce pracy w wymiarze min. 1/2 etatu. Z dotacji mogą skorzystać także rolnicy i domownicy rolników zarejestrowani w KRUS.

Do projektu przystąpić może osoba należąca wyłącznie do niżej wymienionych grup: osoby w wieku powyżej 50 roku, życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona. Skorzystaj z dofinansowania i zrealizuj swój pomysł na biznes.


Informacje i zgłoszenia
tel. 577-717-766 oraz 783-446-761

www.facebook.com/SzkoleniaBilgoraj

Załączniki:

* ulotka

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-04-06

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w kwietniu 2017 roku odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

czytaj

Ogłoszenie

2017-04-06

Wójt Gminy Bełżec

Informuje rolników, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722 ) nie przewiduje już obowiązku przetrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (plik w formacie PDF)

czytaj

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2017-04-05

Zyczenia 2017 TZ.jpg

W celu odsłuchania proszę kliknąć na życzenia.

czytaj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bełżec

2017-04-03

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bełżec

Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!!!

Nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości ciekłych
przez mieszkańców

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie wylewania nieczystości ciekłych do przydrożnych rowów informuję, że zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania potwierdzenia (faktury) na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych wystawionego przez przedsiębiorcą posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. Natomiast w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.

Wylewane ścieków np. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko jest nielegalne i stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny. W razie zgłoszenia nielegalnego wylewania ścieków, informacja ta zostanie przekazana Policji oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, a Gmina przeprowadzi kontrolę legalności wywozu tych nieczystości (potwierdzenia fakturami/rachunkami).

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt. Dlatego należy sobie zdać sprawę, że jeżeli mieszkańcy nie będą dbać o czystość i porządek w miejscu, w którym mieszkają, ani o swoje zdrowie i zdrowie swoich sąsiadów, to żadne kary nie pomogą.

Aby walka z procederem nielegalnego wylewania nieczystości ciekłych nie przypominała"walki z wiatrakami" każdy powinien zacząć od siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę nie przeszkadza nam wygląd rowów zanieczyszczonych ściekami w pobliżu naszych domów oraz odrzucający zapach, który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą okolicę?

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

2017-03-22

 

GOPS.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2017-03-22

 

komunikat ARR.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-03-17

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 23 marca 2017r. na godz. 830 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. rozpatrzenia skargi.

6.2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bełżec na lata 2017-2020.

6.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec.

6.4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną.

6.5. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki.

6.6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.

6.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2017 r.”

6.8. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

6.9. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bełżec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6.10. określenia kryteriów naboru do klas I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bełżec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6.11. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego.

6.12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6.13. zmian w budżecie gminy.

6.14. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-03-14

KOMUNIKAT PRASOWY

Lublin, 13 marzec 2017 r.

Komunikacja zastępcza na linii 69

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A. w dniach 13 marca do 18 maja br. z podziałem na niżej podane terminy będą utrudnienia w ruchu kursowania pociągów na linii 69 Rejowiec – Zawada.

Za odwołane pociągi zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza BUS.

Odcinek Rejowiec – Zawada w kierunku do Zamościa

Poc. Nr 22401 Lublin(9:03) – Zamość Wschód(11:32)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22401 Lublin(9:03) – Zamość Wschód(11:32)

w dniach 15-19 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Poc. Nr 22403 Lublin(13:25) – Zamość Wschód(15:52)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22403 Lublin(13:20) – Zamość Wschód(15:46)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Poc. Nr 22405 Lublin(16:55) – Zamość Wschód(19:21)

w dniach13-20 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22405 Lublin(17:09) – Zamość Wschód(19:40)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Poc. Nr 22407 Lublin(20:15) – Zamość Wschód(22:43)

w dniach 13-20 III codziennie oprócz sobót

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22407 Lublin(20:15) – Zamość Wschód(22:49)

w dniach 19-28 IV codziennie oprócz sobót

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Ruskie Piaski

Poc. Nr 22407 Lublin(20:15) – Zamość Wschód(22:43)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Odcinek Zawada – Rejowiec w kierunku do Lublina

Poc. Nr 22410 Zamość Wschód(5:12) – Lublin (7:39)

w dniach 13-21 III codziennie oprócz niedziel

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22410 Zamość Wschód(5:12) – Lublin (7:39)

w dniach 15-19 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Poc. Nr 22412 Zamość Wschód(7:03) – Lublin (9:34)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22412 Zamość Wschód(7:03) – Lublin (9:34)

w dniach 15-19 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Poc. Nr 22414 Zamość Wschód(12:41) – Lublin(15:18)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22414 Zamość Wschód(12:41) – Lublin(15:18)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Poc. Nr 22416 Zamość Wschód(16:04) – Lublin(18:28)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22416 Zamość Wschód(15:56) – Lublin(18:22)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Miejsca zatrzymań zastępczej komunikacji

Odcinek Rejowiec - Krasnystaw Fabryczny dla stacji i przystanków osobowych Rejowiec, Zagrody Kościół, Żulin, Krasnystaw Fabryczny:

  • Rejowiec - parking przy budynku dworca PKP
  • Zagrody Kościół - pobocze ulicy przy wejściu na peron
  • Żulin - podjazd w pobliżu peronu
  • Krasnystaw Fabryczny - zatoka w pobliżu peronu przy byłym budynku dworca PKP

Odcinek Krasnystaw Miasto - Ruskie Piaski dla stacji i przystanków osobowych Krasnystaw Miasto, Izbica, Tarzymiechy, Ruskie Piaski:

  • Krasnystaw Miasto - parking przy budynku dworca PKP
  • Izbica - skrzyżowanie dróg za przejazdem kolejowym (ok. 45 m)
  • Tarzymiechy - pobocze ulicy przy wejściu na peron
  • Ruskie Piaski - zatoka przy ulicy za przejazdem kolejowym (ok. 18 m) w pobliżu sklepu spożywczego

Odcinek Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny dla stacji i przystanków osobowych Krasnystaw Miasto, Krasnystaw Fabryczny:

  • Krasnystaw Miasto - parking przy budynku dworca PKP
  • Krasnystaw Fabryczny - zatoka w pobliżu peronu przy byłym budynku dworca PKP

Informacje o utrudnieniach w kursowaniu pociągów oraz miejscach zatrzymań autobusowej komunikacji zastępczej znajdują się na stronie internetowej www.polregio.pl w informacjach dla podróżnych w aktualnościach w regionie.

Szczegółowy rozkład jazdy nowych pociągów będzie można sprawdzić w wyszukiwarce połączeń kolejowych na stronie rozkład-pkp.pl. oraz na tablicach informacyjnych na stacjach i przystankach kolejowych.

Przewozy Regionalne, właściciel nowej marki POLREGIO, to obecnie największy i jednocześnie najprężniej rozwijający się przewoźnik kolejowy w Polsce. W 2016 roku spółka po raz pierwszy osiągnęła dodatki wynik finansowy, wypracowując zysk na poziomie około 50 mln zł. Tak dobry wynik to zasługa obecnego zarządu, który wdrożył proces restrukturyzacji, dużego wsparcia właściciela, Agencji Rozwoju Przemysłu, a także pracowników posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie. Pozytywne zmiany docenili nie tylko nasi kontrahenci, ale także pasażerowie: w 2016 roku z naszych usług skorzystało około 80 mln osób, czyli o 3,4% więcej niż w 2015 r.

***

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

Szczegółowe informacje:

Zofia Dziewulska

Przewozy Regionalne sp. z o.o.

tel. 695 317 076

e-mail: rzecznik.lublin@p-r.com.pl

czytaj

Wszystkich wpisów: 812, bieżąca strona: 15/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82