Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP

2017-07-05

czytaj

List Prezesa KRUS

2017-07-03

 

List Prezesa KRUS male.jpg

czytaj

IX POWIATOWY PIKNIK SOŁTYSÓW

2017-06-30

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-29

czytaj

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY KULINARNE Z JAROSŁAWEM UŚCIŃSKIM

2017-06-29

czytaj

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w Bełżcu

2017-06-23

 

informacja o konsultacjach_Strona_1.jpg

informacja o konsultacjach_Strona_2.jpg

czytaj

Kominikat Krajowego Biura Wyborczego

2017-06-21

Komunikat

Dzień 21 czerwca 2017 r. ( środa ), będzie dniem otwartym w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych w 2018 roku. Konsultacje będą prowadzone w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Delegatury KBW w Zamościu: ul. Partyzantów 3, p. 230, 22-400 Zamość, tel. 84 638 47 03 ( budynek Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego ).

Zachęcamy wszystkich wyborców do włączenia się w proces tworzenia kart wyborczych i aktywnego udziału w konsultacjach.

Delegatura KBW

w Zamościu

Załączniki:

Wzory kart 2018 (plik ZIP)

czytaj

Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Gminy Bełżec

2017-06-19

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 czerwca 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmiany nazwy ulicy.

7.2. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec.

7.3. wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Bełżec polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bełżec.

7.4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2016 rok.

7.7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7.8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7.9. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-06-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bełżcu

zaprasza na spotkania integracyjne osoby samotne, niepełnosprawne z rodzinami, seniorów, osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Najbliższe spotkania odbędą się:

w remizo-świetlicy w Brzezinach, dnia 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 13.00,

w remizo-świetlicy w Chyżach, dnia 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.00,

w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu, dnia 23 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 13.00.

Spotkania mają na celu integrację środowiska, omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

UWAGA ROLNICY

2017-06-16

UWAGA ROLNICY

w związku z wyznaczeniem nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego przypominamy hodowcom trzody chlewnej o ciągłym realnym zagrożeniu tą chorobą oraz o możliwości jej wystąpienia na terenach dotychczas wolnych od zakażeń

 Załączniki:

- Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

- Ulotka informacyjna

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 15/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85