OGŁOSZENIE

2016-03-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że istnieje możliwość przekazania nieodpłatnie kuchni gazowej oraz sofy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 84 6652143 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 36 C, Bełżec.

czytaj

INFORMACJA

2016-03-24

WAŻNA
INFORMACJA!

 Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wypłacanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, nie należy pobierać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego!

czytaj

INFORMACJA KRUS

2016-03-23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

informuje

o możliwości rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2016r.

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-03-21

OGŁOSZENIE

o dodatkowym naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 18 marca 2016 r. rozpoczął się dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bełżec w roku 2016. Nabór trwał będzie do dnia 29 marca 2016 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych za usunięcie odpadów.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe procedury dotyczące dodatkowego naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnego na stronie internetowej www.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Życzenia Wielkanocne

2016-03-18

czytaj

OGŁOSZENIE ARiMR

2016-03-10

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie naboru wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji    w gospodarstwach rolnych" (plik w formacie PDF)

czytaj

INFORMACJA DOTYCZĄCA 500+

2016-03-04

W związku z tym, że w internecie pojawiły się „oferty” sprzedaży wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że druki wniosków o świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) są bezpłatne.

Poniżej zamieszczamy link, z którego można pobrać za darmo kompletny wniosek (razem z załącznikami) w formacie PDF. Druki wniosków są też dostępne w siedzibie GOPS w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, tel.: 84 6652143. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195), czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Do pobrania:

Wniosek 500+ (plik w formacie PDF)

czytaj

Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Bełżec

2016-03-04

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 marca 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Bełżec za 2015 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 w Gminie Bełżec,

8.2. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki,

8.3. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,

8.4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2016 r.”,

8.5. Przystąpienia do opracowania Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.,

8.6. dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.7. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8.8. zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ogłoszenie

2016-03-01

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o szkoleniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim dotyczącym Zasad przyznawania wsparcia oraz wypełniania wniosków na 2016 rok

Rolników chętnych do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy do Urzędu Gminy Bełżec w dniu
3 marca 2016r.
( godzina 10 00 )

czytaj

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2016-03-01

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195). Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu nie będzie potrzeby składania dwóch wniosków w 2016 roku. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, w godz. od 7:30 do 15:30, tel.: 84 6652143.

czytaj

Wszystkich wpisów: 702, bieżąca strona: 15/71, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71