OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI

2017-04-27

 

obchody swieta flagi.jpg

czytaj

Komunikat Wojewody Lubelskiego

2017-04-27

Komunikat Wojewody Lubelskiego odnośnie afrykańskiego pomoru świń (ASF) (plik w formacie PDF)

czytaj

„Mów mi szefie!”

2017-04-27

Zachęcamy do udziału w projekcie „Mów mi szefie!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 62 osób (31 kobiet, 31 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca września 2018r. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin) pozostających pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

1. długotrwale bezrobotne
2. osoby niepełnosprawne
3. osoby odchodzące z rolnictwa o niskich kwalifikacjach

Mężczyźni będą przynależeć przynajmniej do jednej z następujących grup:

- osoby niepełnosprawne

- rolnicy o niskich kwalifikacjach

- osoby długotrwale bezrobotne.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. szkolenia i doradztwo,
2. bezzwrotne dotację na start do 23.300,00 zł/os.
3. Wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres pierwszych 6 m-cy
(28 osób) bądź
w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres 12 m-cy (28 osób).

Do grupy osób odchodzących z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej[1] będą należeć jedynie rolnicy o niskich kwalifikacjach. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS). Priorytetowo traktowane są: Kobiety, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, osoby, które zadeklarują zamiar zatrudnienia pracownika w ramach swojej działalności gospodarczej, osoby, które zadeklarują zamiar utworzenia dodatkowych miejsc pracy z sektorach – białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi o raz przemysłem produktów medycznych) lub/i zielonej gospodarki (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Szczegóły na:
www.mms.atllegal.pl
Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 383,70 zł
Nabór do projektu prowadzony jest w terminie wskazanym w Regulaminie Rekrutacji.

BIURO PROJEKTU:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Nałęczowska 30, Lublin 20-701
II piętro, pok. 204
tel. (0 81)  444 99 40 lub (0 81) 747 94 08
e-mail: mms@atllegal.pl

czytaj

II Festiwal Polskiej żywności wolnej od GMO

2017-04-27

 

plakat maly.jpg

Lista paneli dyskusyjnych (proszę kliknąć na link)

czytaj

Weekend z POLREGIO na Roztoczu

2017-04-26

Weekend z POLREGIO na Roztoczu

 Weekendowe pociągi na trasie Lublin- Zamość – Bełżec, Zamość - Rzeszów będą kursowały od 29 kwietnia do 3 maja 2017 r. To doskonała okazja, aby wybrać się na Roztocze korzystając z oferty - Majówka z POLREGIO

Trasa przejazdu pociągów biegnie wzdłuż malowniczych terenów Roztoczańskiego Parku Narodowego dowożąc chętnych do skorzystania z atrakcji turystyki pieszej i rowerowej.

 Rozkład jazdy pociągów z Lublina do Bełżca i z powrotem:

· Lublin (odjazd o 7:00) – Bełżec (przyjazd o 10:17),

· Lublin (odjazd o 9:03) – Bełżec (przyjazd o 12:15),

· Bełżec (odjazd o 15:10) – Lublin (przyjazd o 18:22),

· Bełżec (odjazd o 18:41) – Lublin (przyjazd o 22:02),

ze skomunikowaniem na stacji Zawada z pociągami REGIO do i z Zamościa Wschód, na stacji Rejowiec z pociągami REGIO do i z Chełma.

Rozkład jazdy pociągów z Zamościa Wschód do Rzeszowa i z powrotem:

· Rzeszów Gł. (odjazd o 7:07) – Zamość Wschód (przyjazd o 12:11),

· Zamość Wschód (odjazd o 16:59) – Rzeszów Gł. (przyjazd o 21:34),

ze skomunikowaniem na stacji Rzeszów Główny z pociągami REGIO z Przeworska i do Przemyśla.

 Szczegółowy rozkład jazdy pociągów można sprawdzić w wyszukiwarce połączeń kolejowych na stronie rozkład-pkp.pl.

 Tegoroczna majówka wyjątkowo sprzyja podróżowaniu. Majówka z POLREGIO – bo tak nazywa się najnowsza oferta Przewozów Regionalnych – to bilet umożliwiający odbycie nieograniczonej liczby przejazdów w czasie od 28 kwietnia (od 18:00) do 8 maja (do 6:00), czyli przez prawie 10 dni! Nowa oferta podzielona została wg. kategorii wiekowych. Osoby poniżej 26. roku życia (kryterium jest jedynie wiek, nie zaś status ucznia lub studenta) będą mogły kupić go w cenie 49 zł, a pozostali pasażerowie zapłacą za niego tylko 95 zł.

Bilety w ofercie Majówka z POLREGIO są dostępne w kasach biletowych oraz na stronie www.biletyregionalne.pl.

 Zachęcamy do skorzystania z oferty Majówka z POLREGIO, dla porównania bilet normalny w najkorzystniejszej cenowo taryfie „Połączenie w dobrej cenie” dla jednorazowego przejazdu w relacji Lublin – Bełżec kosztuje 22 zł.

czytaj

Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-04-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu
27 kwietnia 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Roczne sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

7. Roczne sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu z działalności Ośrodka w 2016 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

8. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu z działalności Ośrodka w 2016 roku.

9. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Bełżec z działalności Biblioteki w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżec.

10.2. uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełżec na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" – aktualizacja.

10.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

12. Sprawy różne.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2017-04-21

Informacja MPI Belzec.jpg

- dla przedsiębiorców,

- osób fizycznych,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

- państwowych i samorządowych jednostek terytorialnych,

- szkół,

- organów władzy publicznej oraz

- społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Doradca energetyczny z Regionalnego Biura Energii, UMWL w Lublinie zapozna zainteresowane osoby z  szeroko rozumianą tematyką odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywności energetycznej.

czytaj

OGŁOSZENIE O I NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”

2017-04-10

OGŁOSZENIE O
I NABORZE WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”
Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

W celu wyświetlenie całego ogłoszenia proszę o kliknięcie na powyższy tekst.

czytaj

Ogłoszenie

2017-04-10

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w kwietniu br., wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

czytaj

Ogłoszenie

2017-04-07

Dotacje w wysokości do 29 tys. zł na założenie firmy


Mieszkańcy naszej gminy mają szansę na dotację do 29 000 zł w ramach projektu unijnego. Dotacja jest bezzwrotna i mogą z niej skorzystać osoby spełniające wymogi uczestnictw w projekcie. Razem z dotacją osoby biorące udział w tym projekcie otrzymają szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorzy projektu opłacają zwroty kosztów dojazdu, wyżywienia, materiały szkoleniowe i inne.

Kto może skorzystać z bezzwrotnych dotacji?
Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona minimum 1 rok. Preferowane będą osoby, które w wyniku otworzenia działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce pracy w wymiarze min. 1/2 etatu. Z dotacji mogą skorzystać także rolnicy i domownicy rolników zarejestrowani w KRUS.

Do projektu przystąpić może osoba należąca wyłącznie do niżej wymienionych grup: osoby w wieku powyżej 50 roku, życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona. Skorzystaj z dofinansowania i zrealizuj swój pomysł na biznes.


Informacje i zgłoszenia
tel. 577-717-766 oraz 783-446-761

www.facebook.com/SzkoleniaBilgoraj

Załączniki:

* ulotka

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 17/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84