Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-03-17

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 23 marca 2017r. na godz. 830 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. rozpatrzenia skargi.

6.2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bełżec na lata 2017-2020.

6.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec.

6.4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną.

6.5. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki.

6.6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.

6.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2017 r.”

6.8. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

6.9. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bełżec oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6.10. określenia kryteriów naboru do klas I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bełżec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

6.11. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego.

6.12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6.13. zmian w budżecie gminy.

6.14. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-03-14

KOMUNIKAT PRASOWY

Lublin, 13 marzec 2017 r.

Komunikacja zastępcza na linii 69

W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A. w dniach 13 marca do 18 maja br. z podziałem na niżej podane terminy będą utrudnienia w ruchu kursowania pociągów na linii 69 Rejowiec – Zawada.

Za odwołane pociągi zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza BUS.

Odcinek Rejowiec – Zawada w kierunku do Zamościa

Poc. Nr 22401 Lublin(9:03) – Zamość Wschód(11:32)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22401 Lublin(9:03) – Zamość Wschód(11:32)

w dniach 15-19 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Poc. Nr 22403 Lublin(13:25) – Zamość Wschód(15:52)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22403 Lublin(13:20) – Zamość Wschód(15:46)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Poc. Nr 22405 Lublin(16:55) – Zamość Wschód(19:21)

w dniach13-20 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22405 Lublin(17:09) – Zamość Wschód(19:40)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Poc. Nr 22407 Lublin(20:15) – Zamość Wschód(22:43)

w dniach 13-20 III codziennie oprócz sobót

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Fabryczny – Krasnystaw Miasto

Poc. Nr 22407 Lublin(20:15) – Zamość Wschód(22:49)

w dniach 19-28 IV codziennie oprócz sobót

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Ruskie Piaski

Poc. Nr 22407 Lublin(20:15) – Zamość Wschód(22:43)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Rejowiec – Żulin

Odcinek Zawada – Rejowiec w kierunku do Lublina

Poc. Nr 22410 Zamość Wschód(5:12) – Lublin (7:39)

w dniach 13-21 III codziennie oprócz niedziel

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22410 Zamość Wschód(5:12) – Lublin (7:39)

w dniach 15-19 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Poc. Nr 22412 Zamość Wschód(7:03) – Lublin (9:34)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22412 Zamość Wschód(7:03) – Lublin (9:34)

w dniach 15-19 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Poc. Nr 22414 Zamość Wschód(12:41) – Lublin(15:18)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22414 Zamość Wschód(12:41) – Lublin(15:18)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Poc. Nr 22416 Zamość Wschód(16:04) – Lublin(18:28)

w dniach 13-21 III

Komunikacja BUS na odcinku Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny

Poc. Nr 22416 Zamość Wschód(15:56) – Lublin(18:22)

w dniach 15-18 V

Komunikacja BUS na odcinku Żulin – Rejowiec

Miejsca zatrzymań zastępczej komunikacji

Odcinek Rejowiec - Krasnystaw Fabryczny dla stacji i przystanków osobowych Rejowiec, Zagrody Kościół, Żulin, Krasnystaw Fabryczny:

  • Rejowiec - parking przy budynku dworca PKP
  • Zagrody Kościół - pobocze ulicy przy wejściu na peron
  • Żulin - podjazd w pobliżu peronu
  • Krasnystaw Fabryczny - zatoka w pobliżu peronu przy byłym budynku dworca PKP

Odcinek Krasnystaw Miasto - Ruskie Piaski dla stacji i przystanków osobowych Krasnystaw Miasto, Izbica, Tarzymiechy, Ruskie Piaski:

  • Krasnystaw Miasto - parking przy budynku dworca PKP
  • Izbica - skrzyżowanie dróg za przejazdem kolejowym (ok. 45 m)
  • Tarzymiechy - pobocze ulicy przy wejściu na peron
  • Ruskie Piaski - zatoka przy ulicy za przejazdem kolejowym (ok. 18 m) w pobliżu sklepu spożywczego

Odcinek Krasnystaw Miasto – Krasnystaw Fabryczny dla stacji i przystanków osobowych Krasnystaw Miasto, Krasnystaw Fabryczny:

  • Krasnystaw Miasto - parking przy budynku dworca PKP
  • Krasnystaw Fabryczny - zatoka w pobliżu peronu przy byłym budynku dworca PKP

Informacje o utrudnieniach w kursowaniu pociągów oraz miejscach zatrzymań autobusowej komunikacji zastępczej znajdują się na stronie internetowej www.polregio.pl w informacjach dla podróżnych w aktualnościach w regionie.

Szczegółowy rozkład jazdy nowych pociągów będzie można sprawdzić w wyszukiwarce połączeń kolejowych na stronie rozkład-pkp.pl. oraz na tablicach informacyjnych na stacjach i przystankach kolejowych.

Przewozy Regionalne, właściciel nowej marki POLREGIO, to obecnie największy i jednocześnie najprężniej rozwijający się przewoźnik kolejowy w Polsce. W 2016 roku spółka po raz pierwszy osiągnęła dodatki wynik finansowy, wypracowując zysk na poziomie około 50 mln zł. Tak dobry wynik to zasługa obecnego zarządu, który wdrożył proces restrukturyzacji, dużego wsparcia właściciela, Agencji Rozwoju Przemysłu, a także pracowników posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie. Pozytywne zmiany docenili nie tylko nasi kontrahenci, ale także pasażerowie: w 2016 roku z naszych usług skorzystało około 80 mln osób, czyli o 3,4% więcej niż w 2015 r.

***

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

Szczegółowe informacje:

Zofia Dziewulska

Przewozy Regionalne sp. z o.o.

tel. 695 317 076

e-mail: rzecznik.lublin@p-r.com.pl

czytaj

„spoKREWnieni służbą” - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

2017-03-10

spoKREWnieni służbą” - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji insp. Pawłem Dobrodziejem i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorzem Alinowskim zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski.

Ich ofiarna walka była bezcenna dla podtrzymania dążeń niepodległościowych Polaków. Z okazji tych obchodów pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży chcą złożyć im hołd oddając krew potrzebującym: chorym i ofiarom wypadków. Krew jest bezcennym darem w czasie pokoju, równie bezcennym jak ofiarna walka Żołnierzy Wyklętych o niepodległość.

Do akcji trwającej na terenie województwa lubelskiego w dn. 1-31 marca br. może przyłączyć się każdy z nas. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: spoKREWnieni służbą”.

Główna zbiórka krwi z udziałem m.in. urzędników, policjantów i strażaków odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017 roku w godzinach 8.00-15.30, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).

Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec naszego województwa. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji urzędników oraz służb wokół idei honorowego krwiodawstwa. Pamiętajmy o tym, że nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem!

Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi spoKREWnieni służbąobjął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dołącz do Honorowego Oddawania Krwi. Podaj hasło spoKREWnieni służbą”.


PRZYDATNE INFORMACJE

Oddziały terenowe RCKiK w Lublinie

http://www.rckik.lublin.pl/oddzia%C5%82y-terenowe.html

Terenowe akcje poboru krwi

http://www.rckik.lublin.pl/terenowe-akcje-poboru-krwi/

Informacje dla krwiodawców

http://rckik.lublin.pl/kto-moze-zostac-krwiodawca.html

Jak się przygotować do oddania krwi:

http://www.rckik.lublin.pl/jak-si%C4%99-przygotowa%C4%87-do-oddania-krwi.html

czytaj

Ogłoszenie

2017-03-10

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o konieczności wykonywania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną opryskiwaczy

Na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin.

Zgodnie z zapisami art. 76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin ( Dz. U. z 2017r. poz. 50 ) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom potwierdzającym sprawność techniczną podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następne badania sprawności technicznej przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Rolników chętnych do wykonania badania technicznego opryskiwaczy prosimy o zgłoszenia do Urzędu Gminy Bełżec ( pokój Nr. 14 PODATKI ) tel. 84 66 52 445 ( wew. 12 ).

Sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania opryskiwacze należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Oddziału w Tomaszowie Lubelskim. Składając zgłoszenie rolnicy unikną kontroli w tym zakresie.

Zgłoszeń należy dokonywać na załączonym formularzu :

- osobiście w siedzibie WIORiN w Lublinie Oddziale w Tomaszowie Lubelskim

- pocztą na adres WIORiN w Lublinie Oddział w Tomaszowie Lubelskim ul. Kościuszki 24, 22-600 Tomaszów Lubelski

- faksem pod numer 84 664 39 43

- na adres e-mail o-tomaszow-lub@piorin.gov.pl

Załączniki:

Oświadczenie

Ulotka

czytaj

KOMUNIKAT

2017-03-02

 

komunikat LWLW_dot_grypy_ptakow.jpg

czytaj

Darmowe szkolenie

2017-02-21

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 120

tel. 502 032 088 e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

Spawacz TIG (141)- Spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Wiek 18-25 lat

2. Osoba niepracująca i nieucząca się

3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-032-088 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski.

czytaj

Ogłoszenie o opryskiwaczach

2017-02-20

OPRYSKIWACZE

Sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail:

o-tomaszow-lub@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Załączniki

Oświadczenie (PDF)

czytaj

Ogłoszenie

2017-02-20

Starosta Tomaszowski oraz

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim

zapraszają

przedsiębiorców, producentów rolnych oraz osoby fizyczne na spotkanie informacyjne poświęcone powierzaniu pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia

21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.03.2017r. o godz. 10:00 w Sali B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 (wejście od ul. Żwirki i Wigury).

Zagadnienia związane z tematyką spotkania przedstawią oddelegowani przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Urzędu Skarbowego

oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj

Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy

2017-02-17

Środki na założenie działalności gospodarczej „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”

Projekt „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim. Projekt oferuje wsparcie w postaci dotacji, warsztatów szkoleniowych oraz wsparcie pomostowe.

Wsparcie kierowane jest do 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia w tym długotrwale bezrobotnych jak i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 60 osób powyżej 30 roku życia poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych do VII 2018r.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby posiadające zrejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przez przystąpienie do projektu lub korzystające równolegle z innych środków publicznych.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny! Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulowanie rekrutacji (REGULAMIN – do pobrania).

Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz nabytych kwalifikacji. Dotację na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe dla 48 uczestników.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://pomyslidotacja.pretender.pl/

czytaj

Ogłoszenie

2017-02-13

Szukasz dodatkowego dochodu? Szukasz go za granicą? Jesteś zmęczony swoją sytuacją zawodową i potrzebujesz zmiany w życiu? A może marzysz o pracy w mundurze? Przyjdź na Targi Pracy w Lublinie 17 lutego, gdzie czeka na Ciebie ponad 70 Wystawców i kilkaset ofert pracy z różnych branż.

Lepsza praca za granicą?

Na Targach dowiesz się, jakie warunki proponują pośrednicy pracy, agencje zatrudnienia i agencje pracy tymczasowej oferujące pracę m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Rosji, Turcji, Rumunii, Węgrzech.

- Oferty pracy są bardzo różne. Od opiekunki osób starszych w Holandii po pracownika linii produkcyjnej w fabryce Skoda w Czechach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w branży motoryzacyjnej, logistycznej, technicznej, metalowej, elektronicznej, przemysłu spożywczego, AGD, żywnościowej, kosmetycznej, opiece oraz rolnictwie – mówi Dorota Kulik, kierownik projektu.

Jeśli planujesz podjąć pracę w innym kraju koniecznie przyjdź na wykład „Bezpieczne wyjazdy za granicę” (godz. 10:30). Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy podzielą się praktycznymi wskazówkami, które pomogą uniknąć ewentualnych błędów i rozczarowań.

Sprawdź swoje możliwości

Na targach sprawdzisz także możliwości zmiany swojej sytuacji zawodowej i zatrudnienia w różnych branżach w Polsce. Finanse, nieruchomości, prawo, IT – to tylko niektóre z nich.

Nie zabraknie również ofert pracy w call center i ogólnopolskich sieciach handlowych, jak Żabka czy Biedronka. Osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych mogą spotkać się z ekspertami z Wojskowej Komendy Uzupełnień czy Nadbużańskiego Oddział Straży Granicznej.

- Targi dają możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami i zapoznania się z aktualnymi propozycjami pracy. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jakie oczekiwania stawiają pracodawcy przyszłym pracownikom, z drugiej – zweryfikować własne predyspozycje i umiejętności – podkreśla Dorota Kulik.

 Dla osób, które szukają zmian i chcą wyzwolić się z ograniczających schematów myślenia i zobaczyć swoją przyszłość zawodową z zupełnie innej perspektywy WUP przygotował wykład „Sfery Kariery” (godz. 11:30).

Zainteresowani pozyskaniem środków na założenie własnej działalności gospodarczej znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące tworzenia biznes planów oraz procedur formalnych rejestracji firmy na wykładzie „Czas na przedsiębiorczość” (godz. 12:30).

 Targi Pracy w Lublinie

17 lutego (piątek) 2017 r. w godz. 9:00-15:00

Hala A Targów Lublin (ul. Dworcowa 11).

Szczegóły: www.praca.targi.lublin.pl

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 17/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83