Bezzwrotna dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2017-02-10

Bezzwrotna dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór formularzy do projektu: „Droga do sukcesu" w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących w wieku 30 lat i więcej

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 23 tys. zł plus dodatkowo wsparcie finansowe pomostowe: 700 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania: www.fundacja.lublin.pl/projekty/projekty-realizowane/informacja-o-rozpoczeciu-realizacji-projektu-droga-do-sukcesu/

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 21 do 28 lutego 2017 roku w godzinach 9:00 - 13:00 w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 2,

tel. kontaktowy: 84 664 10 27.

czytaj

Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże

2017-02-10

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne:

„Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże”.

Na spotkaniu dowiesz się:

· Jak zdobyć pomoc finansową na założenie własnego biznesu

· Do kogo się zgłosić

· Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

· Jak zdobyć doświadczenie zawodowe

Kiedy: 21.02.2017, godz. 9.00 – 12.15

Gdzie: Partyzantów 94, sala konferencyjna na III piętrze

Zapisy do 17.02.2016 r, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl w zakładce weź udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, mailowo e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl, telefonicznie: 84 638 02 67; 81 478 13 92/90/89 - osobiście pokój 105 Partyzantów 94

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o możliwe szybkie rejestrowanie swojego uczestnictwa. W przypadku dużej liczby chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników oraz zostanie zorganizowane kolejne spotkanie.

Po spotkaniu zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich

Agenda spotkania:

9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

9.30 – 10.15 Szkolenia i staże dla osób pozostających bez pracy finansowane ze środków europejskich

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 11.45 Oferta podmiotów posiadających dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej

11.45 – 12.15 Sesja pytań i odpowiedzi, konsultacje indywidualne

Serdecznie zapraszamy do udziału.

czytaj

Ogłoszenie

2017-02-09

 

ogl_starostwo.jpg

czytaj

Nowy nabór na "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom"

2017-02-09

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 1 lutego br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Zapraszamy do współpracy:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);

b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);

d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;

e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1a-1e i nr 2a do Regulaminu współpracy).

Udział w tej akcji jest całkowicie bezpłatny.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także na stronie www.turystyka.lubelskie.pl

Termin rozpoczęcia naboru: 1 luty 2017 r. godzina 15:00

Termin zakończenia naboru: 28 luty 2017 r. godzina 15:00

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
  • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem
    (zgodnie z załącznikami 1a-e i 2a "Regulamin współpracy");
  • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego
    (decyduje data wysłania zgłoszenia);
  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V "Regulaminem współpracy".

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl" zwanym dalej "Regulaminem współpracy".

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na adres mailowy mpr@lubelskie.pl , osobą odpowiedzialną za nabór jest: Anna Pietruszka, tel.81 4416787.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o naborze pośród potencjalnie zainteresowanych podmiotów z Państwa terenu. W załączeniu przekazujemy plakat, który można zamieścić na tablicy informacyjnej Urzędu. 

Załączniki:

1. Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl wraz z załącznikami

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Instrukcja do formularza zgłoszenia

czytaj

Bezpłatne spotkanie z funduszami międzynarodowymi dla NGO i JST

2017-02-08

plakat16.02.jpg

czytaj

Paczki Żywnościowe dla najbardziej potrzebujących

2017-01-31

Paczki Żywnościowe

dla najbardziej potrzebujących

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie informuje, że pozyskał z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2014-2020 produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Lubycza królewska i gminy Bełżec.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności dla statusu osób najbardziej potrzebujących tj. spełniających kryteria w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej lub 1028 PLN dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wydanego przez GOPS w Lubyczy Królewskiej lub GOPS w Bełżcu w zależności od miejsca zamieszkania.

PCK w Tomaszowie Lubelskim informuje, że żywność będzie wydawana od 2016 do kwietnia 2017 cyklicznie w Lubyczy królewskiej, ul. Szkolna 1, budynek Zespołu Szkół nr 4, wyłącznie alfabetycznie (nazwisko) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

01 luty 2017 r. – A-F

02 luty 2017 r. – G-L

03 luty 2017 r. – M-R

06 luty 2017 r. – S-Z (oraz osoby które nie odebrały wcześniej

Podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości oraz dostarczenie skierowania z GOPS Lubycza Królewska i GOPS Bełżec

czytaj

Ogłoszenie o XXVI sesji Rady Gminy Bełżec

2017-01-25

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 31 stycznia 2017r. na godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

6.2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów i zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Bełżec oraz wysokości diet dla Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy za udział w pracach Rady Gminy.

6.3. ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bełżec.

6.4. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

6.5. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec.

6.6. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

2017-01-24

ANKIETOWE BADANIA ROLNE

Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku przeprowadza statystyczne badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania realizowane są przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Ulotka do pobrania w formacie PDF

czytaj

Ogłoszenie

2017-01-24

Szanowni Państwo!

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. Jesteśmy właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie sklasyfikowanych jako niebezpieczne. W ubiegłym roku przekazaliśmy Państwu materiały edukacyjne dot. Systemu i bardzo dziękujemy za ich udostępnienie na witrynach internetowych oraz w gablotach urzędu.

Chcielibyśmy również uwrażliwić Państwa na nowopowstały problem związany z gospodarką odpadami niebezpiecznymi.

Zebrane dotychczas w ramach Systemu opakowania, były przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. Energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych, redukując dzięki temu zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy ona również jako źródło ciepła dla biur i osiedli mieszkalnych.

W 2016 r., zgodnie z wymogami prawnymi, koniecznym było osiągnięcie 8% poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Biorąc to pod uwagę, PSOR wdrożył recykling opakowań. Uzyskany w ten sposób surowiec jest wykorzystywany do produkcji elementów, które są bezpieczne i mają zachowane wysokie parametry jakościowe, ale nie mają kontaktu z ludźmi, zwierzętami czy żywnością.

Docierają do nas sygnały, że istnieją podmioty, które nie posiadają uprawnień do transportu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, a mimo to takimi odpadami się zajmują. Skupują one od rolników puste opakowania po środkach ochrony roślin, traktując je jako cenny surowiec wtórny. Oferty sprzedaży takich pojemników pojawiają się choćby w Internecie. Istnieje poważne ryzyko, że opakowania te są poddawane recyklingowi w sposób nieodpowiedzialny i niekontrolowany, co nie powinno mieć miejsca.

W związku z powyższym, chcielibyśmy prosić Państwa o informowanie rolników o obowiązku zwracania opakowań do sklepów. Każde inne postępowanie z odpadami po środkach ochrony roślin skalsyfikowanych jako niebezpieczne, stanowi naruszenie prawa i nie powinno mieć miejsca. W przypadku pustych opakowań po środkach ochrony roślin, ich przekazanie do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Rolnicy, którzy oddają opakowania powinni prosić o dokument potwierdzający zwrot opakowań, który potwierdzi, że postąpili z opakowaniami w sposób zgodny z prawem.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zachęca również do zamieszczenia przez Państwa informacji dotyczących selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy. Bardzo istotne jest dla nas, aby zgromadzone odpady, które są potencjalnie szkodliwe dla środowiska, były oddawane przez mieszkańców do specjalnie wyznaczonych punktów zbiórki. Takie działania pozwalają uniknąć negatywnego wpływu tego rodzaju odpadów na środowisko naturalne oraz przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.

W związku z powyższymi, chcielibyśmy również przypomnieć Państwu, że kwestie związane z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin reguluje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. System Zbiórki Opakowań PSOR działa w oparciu o te przepisy. Od 2014 r. zbierane w jego ramach są nie tylko opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi, ale i opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Należą do nich nawozy, adiuwanty czy produkty biobójcze.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki PSOR, prowadzi szkolenia nt. gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla gmin, terenowych inspektorów ochrony środowiska czy inspektorów ochrony roślin. W przypadku Państwa zainteresowania udziałem w takim spotkaniu, prosimy o kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin pod numerem telefonu/emailem ze stopki.

Na Państwa życzenie możemy również przesłać pocztą plakaty do wywieszenia w gablotach w siedzibie gminy (wersja elektroniczna plakatu znajduje się na stronie: http://systempsor.pl/c/multimedia/). Materiały są skierowane przede wszystkim do rolników, których obowiązkiem jest oddawanie pustych opakować po środkach ochrony roślin do sklepów.

Z okazji Nowego Roku, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin życzy Państwu szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, aby każdy nadchodzący dzień był pełen radości i nadziei.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Mucha

Dyrektor PSOR

czytaj

Ogłoszenie

2017-01-24

DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100tys zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy.

Jakie pomysły mogą uzyskać dofinansowanie?

Przede wszystkim innowacyjne! Organizatorzy – Lubelska Fundacja Rozwoju i Miejski Urząd Pracy w Lublinie są otwarci na wszelkie pomysły spełniające kryteria innowacji społecznych czyli rozwiązania mają być zupełnie nowe albo usprawniające w istotny sposób już wykorzystywane metody. Pomysły muszą być innowacyjne w skali kraju. Mogą to być nowatorskie rozwiązania lub metody na etapie kształcenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego do wykorzystania np. w programach kształcenia, propozycje związane z wykształceniem nowych kompetencji lub wszelkie inne usprawnienia wypływające na to, że absolwent posiadał będzie cechy oczekiwane przez pracodawcę. Bardzo skrupulatnie rozważone zostaną wszystkie - nawet najbardziej odważne propozycje!

Pomysły, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu muszą charakteryzować się wyższą efektywnością od rozwiązań stosowanych dotychczas – zgodnie z przyświecającą innowacjom społecznym zasadą - „więcej za mniej”. Już na wstępie następuje weryfikacja tego, czy pomysł po jego dopracowaniu w ramach projektu będzie mógł zostać wdrożony na szerszą skalę? czy zainteresuje określony krąg instytucji skłaniając je do zastosowania innowacji?

Kto może zgłosić się do konkursu?

Innowatorem może być zarówno instytucja np. szkoła, organizacja pozarządowa jak i osoba prywatna. To jeden z nielicznych konkursów, w których nawet osoba prywatna np. nauczyciel może samodzielnie aplikować o grant! Organizatorzy wyrażają przekonanie, że najbardziej wartościowe pomysły mogą pochodzić właśnie od osób „pracujących” i bezpośrednio stykających się z młodzieżą lub od samych ludzi młodych. Jeśli w trakcie studiów np. miałeś pomysł co do tego jak powinno wyglądać kształcenie, czego brakuje na studiach to teraz jest odpowiedni moment aby taki pomysł skierować do projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”! Organizatorzy są przekonani, że na Lubelszczyźnie są ludzie kreatywni i jednocześnie zaangażowani społecznie bo takimi cechami musi wyróżniać się innowator.

Na co może być przeznaczony grant?

Zgodnie z założeniami programu finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, granty w ramach projektów związanych z innowacjami społecznymi mogą finansować koszty: dopracowywania pomysłów, przygotowania ich do wdrożenia oraz przetestowania ich skuteczności i efektywności. Na koniec winna być opracowana finalna wersja modelu, narzędzia lub rozwiązania umożliwiająca zastosowanie sprawdzonego już rozwiązania na szerszą skalę. Katalog wydatków, które mogą być sfinansowane jest bardzo szeroki i uzależniony jest od specyfiki pomysłu. Grant może finansować np. koszty miejsca testowania, korzystania z niezbędnego zaplecza technicznego, zaangażowania ekspertów, doradców itp. Grant udzielany będzie zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej tj. poprzez pokrywanie np. kosztów zaangażowania ekspertów przez Lubelską Fundację Rozwoju jako głównego realizatora projektu.

Korzyści dla innowatora

Innowator, dostanie przede wszystkim konkretną możliwość dopracowania, sprawdzenia oraz wdrożenia swojego autorskiego rozwiązania! Znajdzie się w gronie innowatorów społecznych – tj. osób które nie obawiają się podejmować działań, które mogą zmieniać rzeczywistość. W tym przypadku działań, które mogą realnie pomóc ludziom młodym w tym, aby np. nie musieli podejmować pracy poniżej kwalifikacji, nie musieli wyjeżdżać za pracą lub częściej decydowali się na podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Innowator znajdzie się w szczególnym gronie osób tworzących kreatywne środowisko zaangażowane w rozwój innowacji społecznych. Będzie korzystał w szerokim zakresie ze wsparcia personelu projektu oraz instytucji partnerskich zaangażowanych w jego realizację. Przyznany grant może być źródłem pokrycia kosztów związanych z zaangażowaniem innowatora w prace związane z dopracowaniem i przetestowaniem rozwiązania.

Z uwagi na specyfikę projektu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Brokerami Innowacji pod numerami telefonów: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 081 466 52 11. Brokerzy pomagają m.in. zweryfikować innowacyjność rozwiązania ale też służą wsparciem w przygotowaniu zgłoszenia do projektu. Najważniejsze informacje na temat projektu w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/ a wszelkie aktualności są zamieszczane na fanpage na faceboooku @projekt.MikroMakro

Ulotka (plik w formacie PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 18/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83