Ogłoszenie

2015-12-16

W związku z przeprowadzeniem w dniu 17 grudnia 2015 roku powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania o godzinie 12.00 odbędzie się głośne uruchomienie syren we wszystkich gminach województwa lubelskiego (na 1 minutę sygnał ciągły).

Są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych zadań wynikających z treści (sprawdzenie sprawności i stanu technicznego syren).

czytaj

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

2015-12-15

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia, tzw. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać m.in.:

  • studenci,

  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie.

Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystają również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego; w przypadku, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można złożyć od 2 stycznia 2016 r. Formularz wniosku będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, Bełżec, po ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

UWAGA! Od 1 stycznia 2016 roku będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. Więcej informacji dostępnych jest na stronie portalu empatia – zakładka e-wnioski: https://empatia.mpips.gov.pl/

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 stycznia 2016 r., w świadczeniach rodzinnych będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że rodziny, których dochody przekraczają kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na dziecko (obecnie kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), będą miały prawo do świadczeń rodzinnych w kwocie pomniejszonej o wysokość różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie będą przysługiwały.

czytaj

Pieski do oddania

2015-12-14

Urząd Gminy Bełżec ma do oddania 3 szczenięta mieszańce - dwa psy i jedną suczkę (zdjęcia psów w załączeniu). Pieski są ładne i radosne. Zostały znalezione w lesie w pobliżu drogi Bełżec - Brzeziny. Istnieje podejrzenie, że ktoś specjalnie zostawił je w odludnym miejscu. Są to szczenięta (ok. 3-miesięczne) i na pewno nie odeszłyby same daleko od domu. Obecnie zaopiekowaliśmy się nimi, jednak nie mamy warunków na to, aby te psy były u nas przez dłuższy czas.

Jeżeli nie znajdziemy chętnych do wzięcia tych szczeniąt, to niestety pozostanie nam tylko oddanie ich do schroniska (koszt oddania jednego psa do schroniska to kwota powyżej 2 tys. zł).

Dlatego apelujemy do mieszkańców Gminy o rozwagę przy przyjmowaniu, bądź zakupie psów do domu i zwracanie uwagi na zachowanie innych ludzi w stosunku do nich. Jeżeli ktoś decyduje się na psa, to musi być świadomy, że obowiązek opieki nad nim potrwa nawet kilkanaście lat. Karygodnym jest to, że ludzie nieodpowiedzialni porzucają te stworzenia na pastwę losu. Pies też ma uczucia, czuje głód i zimno.

A może ktoś domyśla się lub wie czyje te psy są?

czytaj

Seminarium

2015-12-07

PROGRAM SEMINARIUM Tomaszow 8 12 2015.jpg

Formularz zgłoszeniowy (plik PDF)

 


czytaj

Złote Gody

2015-12-03

15 listopada 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyła się uroczystość odznaczenia medalami ,, Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla par małżeńskich obchodzących 50- lecie małżeństwa. Swoje Złote Gody obchodzili Państwo :

1. Janina i Michał Forlańscy - zam. Bełżec

2. Stanisława i Tadeusz Kozubowie - zam. Brzeziny

3. Genowefa i Antoni Lewkowie- zam. Bełżec

4. Katarzyna i Marian Lutyńscy - zam. Bełżec

5. Czesława i Henryk Palakowie - zam. Żyłka

Państwo Palakowie z uwagi na stan zdrowia byli nieobecni na uroczystości i władze gminy odwiedzili ich w domu przekazując nadany medal.

Uroczystość poprzedzona była mszą św. odprawioną w intencji jubilatów przez ks. kanonika Stanisława Szałańskiego. W uroczystości oprócz władz gminy uczestniczyli: Pan Jan Kowalczyk- Starosta Tomaszowski, ks. Stanisław Szałański oraz rodziny jubilatów a zespól muzyczny Marase umilał jubilatom uroczystość.

czytaj

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

2015-12-03

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 16.12.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu

w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się komputerowe badania wzroku

oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (84) 665-24-09

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 16.12.2015r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

czytaj

Ogłoszenie o XIII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-11-27

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 2 grudnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec,

6.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016r.,

6.4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

6.5. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bełżec,

6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego,

6.7. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

6.8. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016r.,

6.9. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,

6.10. wprowadzenia opłaty od posiadania psów,

6.11. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.12. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ogłoszenie

2015-11-25

 

szkolenie operator narzedzi.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-11-23

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się

w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

24.11.2015r

Wtorek

1000

REWIZYJNA

w sprawie ustalenia stawek podatkowych na 2016 rok oraz w sprawie projektu budżetu na 2016 rok

25.11.2015r

Środa

1000

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

j.w.

26.11.2015r

Czwartek

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

27.11.2015r

Piątek

1000

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-11-18

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Z uwagi na fakt, że coraz częściej korzystają Państwo z usług elektronicznych Urząd Gminy Bełżec pragnie zwrócić Państwa uwagę na znaczenie art. 220 § 3 - § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem tej regulacji jest zapewnienie stronie (lub innemu uczestnikowi postępowania) możliwości złożenia podania drogą elektroniczną, w sytuacji gdy obowiązek załączenia do podania oryginału dokumentu (dostępnego dla obywatela tylko w postaci papierowej) uniemożliwia mu wniesienie podania drogą elektroniczną. Dotyczy to sytuacji, gdy dokument istnieje jedynie w postaci papierowej i nie ma możliwości jego wydania obywatelowi w formie dokumentu elektronicznego albo przepisy prawa uniemożliwiają wydanie dokumentu w formie dokumentu elektronicznego (np. wzór dokumentu zawiera miejsce na pieczęć organu).

Wskazana regulacja wprowadza możliwość wnoszenia elektronicznych kopii dokumentów papierowych (tzw.skanów, w tym zdjęcia) uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo. Załączona elektroniczna kopia musi być czytelna. W razie uzasadnionych wątpliwości co do jej autentyczności oraz integralności, lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy organ może żądać przedstawienia papierowego oryginału dokumentu. Elektroniczna kopia dokumentu musi zostać uwierzytelniona przez wnoszącego zgodnie z art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wnoszący jest zobowiązany do przechowywania oryginału dokumentu, którego elektroniczną kopią posłużył się w kontaktach z organem administracji publicznej, do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna. Elektroniczna kopia dokumentu może być złożona tylko jeżeli dotyczy następujących kategorii dokumentów: zaświadczenie wymagane do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub inny dokument wydany przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania.

W załączeniu:

1. Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.);

2. Wyciąg z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 220 KPA

Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1) znane są one organowi z urzędu;

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

§ 3.  Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4.  Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

§ 5.  Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna.

Art.2 i 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Art. 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:

1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) funduszy celowych,

4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych

- zwanych dalej "podmiotami publicznymi".

2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d.

4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Art. 20a. 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), lub profilu zaufanego ePUAP.

2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 1 i 2,

2) zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

a) (uchylona),

b) okres ważności profilu zaufanego ePUAP,

c) zawartość profilu zaufanego ePUAP,

d) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP,

e) przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność,

f) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

g) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,

h) wzory wniosku o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP,

i) warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności.

czytaj drukuj

Wszystkich wpisów: 716, bieżąca strona: 19/72, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72