OGŁOSZENIE

2016-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2016 roku, świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

 1) świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2016-12-20;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-21;

2) fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe: 2016-12-22;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-22;

3) świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2016-12-22;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2016-12-23.

czytaj

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2016-12-13

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 19 grudnia 2016r. na godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

6.2. uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola i szkół na terenie Gminy Bełżec.

6.3. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.5. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.6. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

6.7. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2017 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-12-13

plakat.jpg

czytaj

Ogłoszenie o terminie Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-12-08

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

Temat obrad

12 grudnia 2016r.

Poniedziałek

800

KOMISJA MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

- w sprawie ustalenia ceny za odpady

czytaj

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych

2016-12-02

Warszawa,18 listopada 2016 r.

Komunikat prasowy

Nowy rozkład jazdy pociągów Przewozów Regionalnych

11 grudnia 2016 roku w Polsce i w większości krajów Europy zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów. Mieszkańcy wielu regionów kraju zyskają sporo nowych połączeń. Przewozy Regionalne każdego dnia będą oferowały swoim podróżnym średnio ponad 1800 pociągów regionalnych i aglomeracyjnych. W ofercie przewoźnika znajdą się także pociągi łączące sąsiadujące ze sobą regiony oraz kursy do miejscowości turystycznych.

Jak powstawał rozkład jazdy?

Nowy rozkład jazdy pociągów regionalnych i przygranicznych został stworzony zgodnie z zamówieniem samorządów wojewódzkich. Projektując siatkę połączeń i ustalając częstotliwość kursowania pociągów, organizatorzy przewozów brali pod uwagę możliwości finansowe, opinie i sugestie mieszkańców regionów oraz uwarunkowania techniczne i organizacyjne. Jako przewoźnik wspólnie z samorządami dążymy do stworzenia rozkładu jazdy, który w możliwie największym stopniu zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności. Od 11 grudnia na trasy kolejowe będzie wyjeżdżało średnio ponad 1800 pociągów Przewozów Regionalnych. W naszej ofercie pojawi się ponad 70 nowych połączeń, a dzięki inwestycjom zrealizowanym przez zarządcę infrastruktury na niektórych trasach skróci się czas podróży oraz powstaną nowe przystanki kolejowe.

Nowy rozkład jazdy pozwoli nam jeszcze lepiej realizować swoją podstawową misję: umożliwiać mieszkańcom większości regionów Polski sprawny i wygodny dojazd do szkoły, na uczelnie, do pracy. Pociągi Przewozów Regionalnych obsługują duże aglomeracje, trasy lokalne i międzyregionalne, zatrzymując się po drodze nawet w najmniejszych miejscowościach, także tych pomijanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Jesteśmy częścią codziennego życia wielu Polaków – mówi Mikołaj Turowski, rzecznik prasowy spółki.

Nowy rozkład jazdy w pigułce

· Średnio ponad 1800 pociągów każdego dnia.

· Ponad 70 nowych połączeń.

· Powrót pociągów na kilka nieobsługiwanych dotychczas tras.

· Połączenia lokalne, aglomeracyjne, międzyregionalne i przygraniczne (Białoruś, Czechy, Litwa, Niemcy).

· Krótszy czas podróży na niektórych trasach i nowe przystanki kolejowe.

· Przekazanie przez samorządy obsługi wybranych tras innym przewoźnikom kolejowym.

· Utrudnienia spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na części linii kolejowych (niezależne od przewoźnika).

województwo lubelskie- na co zwrócić uwagę

· Dodatkowa para pociągów na trasie Lublin – Chełm – w godzinach: z Lublina odj. g. 11.35 przyj. do Chełma g.12.48 oraz z Chełma odj. g.16.28 przyj. do Lublina g. 17.40.

· Bezpośrednie pociągi z Terespola do Siedlce z możliwością przesiadki na pociągi KM i dojazd do Warszawy i na powrót.

· Otwarcie nowego przystanku kolejowego w miejscowości Mokre koło Zamościa.

· Utrudnienia ze względu na prace modernizacyjne na linii kolejowej Lublin – Parczew – Łuków, Rejowiec – Zawada -Rejowiec.

Godziny kursowania pociągów zamówionych przez organizatora zostały ustalone na bazie potrzeb społeczeństwa dostosowaniem do możliwości technicznych i organizacyjnych zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. Ograniczenia wynikające ze stanu infrastruktury (modernizacja, naprawy i remonty) oraz priorytetów w przydzielaniu tras pociągów przez zarządcę nie pozwoliły zrealizować wszystkich założeń organizatora przewozów. Rozkład jazdy stanowi więc kompromis, w ramach którego zabezpieczono realizację zdecydowanej większości zidentyfikowanych potrzeb pasażerów związanych z dotarciem do miejsc pracy i nauki. Ponadto wzięto pod uwagę potrzeby wynikające z zapewnienia skomunikowań na stacjach węzłowych pociągów regionalnych z międzywojewódzkimi (operatora PKP Intercity S.A.).

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów REGIO w okresie od 11 grudnia 2016 do dnia 11 marca 2017 w załączeniu (pierwsza faza rozkładu jazdy uwzględniająca remonty infrastruktury prowadzone przez zarządcę PKP PLK S.A.)

Kompleksowy rozkład jazdy edycji 2016/2017 dostępny jest na stronie www.rozklad.plk-sa.pl

Mapa połączeń (PDF)

Rozkład jazdy (PDF)

czytaj

Informacja

2016-12-01

Zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Urząd Gminy w Bełżcu informuje zainteresowanych , że w terminie do dnia 05 grudnia 2016 r. istnieje możliwość składania wniosków na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronach internetowych przez nią administrowanych, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla producentów rolnych. Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł na ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz szkody, które powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Gdyby zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę przeznaczoną na tę pomoc tj. 100 mln zł, stosowany będzie współczynnik korygujący, który będzie ilorazem kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków.

czytaj

16 dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

2016-11-30

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Więcej o kampanii

czytaj

Ogłoszenie

2016-11-30

 

Zaproszenie 5_12_2016_A4.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2016-11-23

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 listopada 2016r. na godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2015/2016.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019.

7.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Czarnieckiego.

7.3. uchwalenia Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 roku.

7.4. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok”.

7.5. zmian w budżecie gminy.

7.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

7.7. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

7.8. określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

7.9. obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.

7.10. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Bełżec.

7.11. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

7.12. wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
9.
Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-11-23

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych, które odbędzie się dnia 24 listopada 2016r. zostało przeniesione z Gminnego Ośrodka Kultury do Publicznego Gimnazjum przy ul. Świerczewskiego 75.

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 19/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82