Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-11-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

28.11.2017

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

projektu budżetu na 2018 rok

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-11-21

Bełżec, 21 listopada 2017r.

OR.0012.9.2017

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

23.11.2017

Czwartek

800

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

projektu budżetu na 2018 rok

24.11.2017

Piątek

800

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

27.11.2017

Poniedziałek

900

REWIZYJNA

j.w.

czytaj

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

2017-11-16

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe (plik PDF)

czytaj

Ogłoszenie o XXXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2017-11-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 21 listopada 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu i wykonaniu budżetu Gminy Bełżec za I półrocze 2017r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016-2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec.

8.2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów gminy Bełżec w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną.

8.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

8.4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

8.5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

8.6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

8.7. zmiany Statutu Gminy.

8.8. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok”.

8.9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu.

8.10. nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu.

8.11. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Bełżcu.

8.12. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

8.13. zmian w budżecie.

8.14. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

8.15. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

8.16. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

8.17. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r.

8.18. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

8.19. wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

8.20. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

8.21. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bełżec.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

2017-11-03

 

swieto niepodleglosci 2017.jpg

czytaj

Badanie sadów

2017-11-03

badanie sadow.jpg

czytaj

Ogłoszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2017-11-02

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku płatności do ZUS będą prostsze i wygodniejsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów przedsiębiorca będzie realizował jeden miesięcznie. Poda znacznie mniej danych w opisie przelewu, a składki i tak zostaną rozliczone poprawnie. Zmieni się także sposób rozliczania składek, co ma szczególne znaczenie dla osób z zadłużeniem w ZUS.

Dziś każdy płatnik musi co miesiąc wykonać co najmniej trzy przelewy, żeby uregulować składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze. Musi przy tym poprawnie wskazać w formularzu przelewu wiele danych, m.in. NIP i numer deklaracji rozliczeniowej, żeby wpłata zaksięgowała się prawidłowo.

31 grudnia dotychczasowe rachunki ZUS zostaną zamknięte. Od 1 stycznia składki będzie można opłacić wyłącznie na swój indywidualny rachunek składkowy. Dlatego Zakład już od października rozpoczął wysyłkę listów poleconych w tej sprawie, żeby do końca roku każdy przedsiębiorca poznał swój numer rachunku. Jeśli płatnik zmienił swój adres do korespondencji, powinien jak najszybciej zaktualizować go w ZUS, aby ten ważny list mógł trafić pod właściwy adres.

Ważne!

Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na szkolenia, na których wyjaśni zmiany, jakie zajdą w opłacaniu składek.

Podczas szkoleń eksperci ZUS zaprezentują, jak będzie wyglądać rozliczanie składek od stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje o zapisach na szkolenia można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”, wybierając w wyszukiwarce odpowiednią miejscowość.

Więcej informacji na temat e-składki i nowych zasad rozliczeń z ZUS, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, można znaleźć na www.zus.pl/eskladka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-10-31

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

07.11.2017r

Wtorek

930

REWIZYJNA

ustalenia stawek podatkowych na 2018 rok

08.11.2017r

Środa

800

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

j.w.

10.11.2017r

Piątek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

13.11.2017r

Poniedziałek

800

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

czytaj

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

2017-10-30

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Godzina i data wydania: godz. 18:17 dnia 29.10.2017 r.
Nazwa biura:IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 18:45 dnia 29.10.2017 r. do godz. 22:00 dnia 30.10.2017 r.
Przebieg:Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 90 km/h, z północnego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi:  Brak.
Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

czytaj

„ ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 2. LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ”

2017-10-27

Zainteresowanych służbą wojskową w jednostkach OT, zapraszamy niezwłocznie do Punktu Informacyjnego dla kandydatów WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu, ul. Koszary 52, codziennie w godz. od 7:30 do 15:30, kontakt telefoniczny – 261 181 102. Niezbędne informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby wojskowej są do pobrania w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu – www.zamosc.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zamościu wysyła do wytypowanej grupy mieszkańców Lubelszczyzny zaproszenie do służby w 2.Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Listy intencyjne mogą znaleźć w skrzynkach pocztowych mieszkańcy miasta i gminy, żołnierze rezerwy jak również osoby po kwalifikacji wojskowej, które nie pełniły czynnej służby wojskowej. Oferta służby w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej skierowana jest do mieszkańców Lubelszczyzny, którym zależy na bezpieczeństwie narodowym, ochronie oraz wspieraniu lokalnych społeczności. Jest propozycją pogodzenia służby wojskowej z pracą zawodową.Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest m.in. obrona kraju, wspieranie działań w zakresie ochrony ludności przed skutkami działania klęsk żywiołowych, podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wykonywanie obowiązków służbowych będzie polegać na szkoleniu w jednostce wojskowej ( jeden, maksymalnie dwa weekendy w miesiącu w okresie od listopada do czerwca –średnio 20 dni w roku oraz 10 dni w okresie urlopowym). Żołnierz WOT będzie mógł pogodzić pracę zawodową z wykonywanymi obowiązkami w jednostce wojskowej.Przysługiwać mu będą świadczenia finansowe, na które będą się składać kwoty „dodatek za gotowość bojową” – 320 zł miesięcznie oraz „uposażenia za odbyte ćwiczenia wojskowe” dla ochotnika w stopniu szeregowego -182, 40 zł za 2 dni ćwiczeń. Łącznie uposażenie zasadnicze oscylować będzie w granicach 502,40 zł miesięcznie.Do kontaktów w przedmiotowej sprawie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu wyznaczony został mjr Tomasz Dąbkowski tel 261 181 127.

czytaj

Wszystkich wpisów: 763, bieżąca strona: 3/77, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77