Ogłoszenie

2018-11-09


Odra_1.jpg

Odra_2.jpg

czytaj

100-LAT NIEPODLEGŁOŚCI

2018-11-08


100-lat niepodleglosci - b.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2018-11-05

OGŁOSZENIE

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie wiadomości e-mail Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2018 dla mieszkańców gminy Bełżec uprawnionych do w/w pomocy będzie wydawana dnia 12 listopada 2018 r. w godz 10.00-14:00 w Lubyczy Królewskiej. Magazyn z żywnością obecnie znajduje się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej.

Bliższych informacji udziela oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Ogłoszenie

2018-10-17

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie bezpłatne działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

czytaj

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-10-16


pracownik_socjalny.jpg

czytaj

Informacja

2018-10-16

W dniu 16 października 2018r. w Urzędzie Gminy Bełżec odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy zakupionego wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Bełżec a Ministrem Sprawiedliwości, na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego wchodzi:

- Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,

- Defiblirator, (2 szt. )

- Miernik wielogazowy,

- Latarka kątowa akumulatorowa (2 szt.)

wyniosła 22 360,00zł.

Na mocy podpisanych umów darowizny przekazano jednostkom OSP Bełżec I - Zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1, deska ortopedyczna, szyny Kramera,- Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ) - Miernik EX-OX-H2S-CO Atex, - Latarka kątowa INTRANT XPR 5568 RX akumulatorowa (2 szt.) oraz dla jednostki OSP Bełżec II Defiblirator ZOLL AED 3, (1 szt. ).

Jednostki te włączone są w struktury KSRG.

Zadanie w 99% współfinansowane było ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

1_FS_MSWIA.jpg 2_FS_MSWIA.jpg

3_FS_MSWIA.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XLII sesji Rady Gminy Bełżec

2018-10-11

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XLII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 17 października 2018 na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bełżec za pierwsze półrocze 2018 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele publiczne;

7.2. przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bełżec;

7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bełżec;

7.4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

7.5. zmian w budżecie gminy;

7.6. przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do realizacji projektu w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tytuł operacji: „Poprawa dostępności do usług kultury poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakup wyposażenia”;

8. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Wyniki naboru - "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

2018-10-11

Dnia 3 lipca 2018 roku przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminę Bełżec został złożony wniosek o dofinansowanie z w/w programu na przebudowę budynku GOK w Bełżcu pt. "Poprawa dostępności do usług kultury poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakup wyposażenia" 
W dniu 2 października zarząd województwa zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy – Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu znalazł się na 8 pozycji z 47 zakwalifikowanych.

dotacja.jpg

czytaj

Ankieta

2018-10-02

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie w ramach badania „Wykonanie pogłębionej analizy obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz świadczenie usług doradczo-konsultacyjnych w zakresie działań naprawczych na rzecz przełamania barier rozwojowych na tych obszarach”.

czytaj

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-10-01

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje osoby chcącej pracować jako pracownik socjalny.

 Wymagania formalne, które muszą spełniać kandydaci na pracownika socjalnego:

ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku, a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. 2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub

przed 1.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub

przed 1.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub

przed 1.01.2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

przed 1.05.2004 roku ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub

przed 1.05.2004 roku rozpoczęcie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ich ukończenie.

 Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

 Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kopia dyplomu

w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu

oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”

 Dokumenty można składać osobiście w siedzibie GOPS ul. Lwowska 36 C, 22-670 Bełżec, pok nr 1 w terminie do 10 października 2018 roku.

 Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 3/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85