Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2016-06-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 czerwca 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wsparcia i aktywizacji osób starszych na lata 2016 - 2023”,

7.2. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2023”,

7.3. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu współpracy na rzecz wspierania idei ekonomii społecznej na lata 2016 - 2023

7.4. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015 – 2020,

7.5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2015 rok,

7.6. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,

7.6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

7.7. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Pizun

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-06-16

OGŁOSZENIE

W związku z przygotowywaniem projektu budowy wodociągu Wójt Gminy Bełżec upoważnił sołtysów z terenu Gminy Bełżec do zbierania danych do ankiet w przedmiotowej sprawie.

Prosi się mieszkańców Gminy o podawanie sołtysom wymaganych danych.

czytaj

Ogłoszenie o XVII Sesji RadyGminy Bełżec

2016-06-09

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 13 czerwca 2016r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.2. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Pizun

czytaj

Ogłoszenie

2016-06-07

W związku z możliwością przystąpienia gminy Bełżec do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w roku 2016, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143 w terminie do dnia 14 czerwca 2016 roku.

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2016-05-31

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą nr XVI/102/2016 Rady Gminy Bełżec z dnia 12 maja 2016 r., cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2016 r. wynosi:

- 5,10 zł NETTO + 0,41 (8% VAT) = 5,51 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 5,40 zł NETTO + 0,43 (8% VAT) = 5,83 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2016-05-31

 

ogloszenie UM TL.jpg

Formularz konsultacyjny (plik programu MS Word)

czytaj

"Młodzi - Aktywni - Doświadczeni na lubelskim rynku pracy"

2016-05-30

Projekt MAD_plakat_maly.jpg

 

czytaj

2016-05-23

 

Plakat informacyjny.jpg

czytaj

POWIATOWE ŚWIĘTO LUDOWE

2016-05-21

czytaj

ZAPROSZENIE NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

2016-05-20

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY I ZAĆMY)

W dniu: 01.06.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie 84)665-24-09

Badanie ostrości wzroku- koszt 5zł

Pomiar ciśnienia śródgałkowego- koszt 10zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 01.06.2016r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX sp. z o.o.

czytaj

Wszystkich wpisów: 788, bieżąca strona: 21/79, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79