Ogłoszenie o jednodniowej wycieczce integracyjnej

2015-10-13

OGŁOSZENIE

Osoby zainteresowane jednodniową wycieczką integracyjną do Zamościa zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36 C do dnia 21 października 2015 roku. Planowany termin wycieczki 27 października 2015 roku. Szacunkowy koszt odpłatności około 30 zł. za osobę. Koszt wycieczki obejmuje przejazd busem oraz ubezpieczenie NNW.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bełżcu od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 lub pod numerem telefonu 84 6652143.

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 października 2015 r.

2015-10-09

 

Obwieszczenie 2 male.jpg

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 października 2015 r.

2015-10-09

 

obwieszczenie 1 male.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-10-06

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )

w terminie do 23 października 2015r.

Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

Informacja dotycząca zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodziny

2015-09-24

Informacja dotycząca zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 listopada 2015 roku wysokość:

1) zasiłku rodzinnego, wynosi miesięcznie:

a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2015 r. poz 114 z późn. zm), wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13, wynosi:

a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b)100,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od 1 listopada 2015 roku, prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) sobie uczącej się,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 1 listopada 2015 roku:

1) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł jednorazowo;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlop wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;

4) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o któej mowa w art. 15B ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko – kryterium dochodowe do tego świadczenia wynosi 1922,00 zł na osobę w rodzinie;

5) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;

6) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

7) wysokość zasiłku dla opiekuna, o któym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. , przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.

czytaj

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁŻCU

2015-09-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 października 2015 roku zgodnie z z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 1058) ulegają zmianie kryteria dochodowe, od których zależą uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej tj:

dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634,00 zł.

dla osoby w rodzinie – w wysokości 514,00 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 604,00 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 288,00 zł.

czytaj

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

2015-09-23

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Wójt Gminy Bełżec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok " stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), mających zasięg działania na terenie gminy Bełżec, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 15.10.2015 r. w formie elektronicznej na adres: epepiak@belzec.pl, w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Bełżec ul. Lwowska 5, 22 - 670 Bełżec lub osobiście: w Urzędzie Gminy Bełżec - pokój Nr 10.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konsultacji

2. Załączniki do w/w zarządzenia :

- Nr 1 - Projekt konsultowanego aktu

- Nr 2 - Formularz zgłoszenia opinii

czytaj drukuj

Ogłoszenie o XI Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-09-18

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 25 września 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”,

6.2. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bełżec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

6.3. przystąpienia Gminy Bełżec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ROZTOCZE”,

6.4. wyboru ławnika sądowego,

6.5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.6. zmian w budżecie gminy.

7. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
9.
Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Pieczony ziemniak 2015

2015-09-16

 

ogloszenie pieczony ziemniak 2015.jpg

czytaj

SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA SENIORÓW

2015-09-16

 

ogloszenie seniorzy.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 734, bieżąca strona: 23/74, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74