OGŁOSZENIE

2016-07-07

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach projektu pn. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w dniach od 11.07.2016 r. do 15.07.2016 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ww. terminie pok. nr 12. Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec.

czytaj

Ogłoszenie o XIX sesji Rady Gminy Bełżec

2016-07-07

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 lipca 2016r. na godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego i Długotrwałego Bezrobocia na lata 2016-2023”,

6.2. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec,

6.3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.4. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,

6.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Informacja o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-07-07

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

Temat obrad

8 lipca 2016r.

Piątek

800

KOMISJA ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości

czytaj

Ogłoszenie

2016-06-22

W dniu 08.07.2016r. od godz. 10 do godz.14 na parkingu przy sklepie Intermarche ul. Rolnicza 7. w Tomaszowie Lubelskim Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Muszkieterami Intermarche w Tomaszowie Lubelskim organizuje ogólnopolską cykliczną akcję "Zbieramy Krew dla Polski". W ramach akcji będzie można oddać krew w Krwiobusie obsługiwanym przez Tomaszowski Punkt Krwiodawstwa, nauka udzielania pierwszej pomocy, nauka sposobu badania piersi prowadzone przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki", Stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej wyposażone w materiały o tematyce związanej z profilaktyką zażywania substancji psycho-aktywnych tj. nikotyny, alkoholu, narkotyków i substancji zastępczych "dopalaczy", profilaktyka chorób zakaźnych, chorób przenoszonych przez kleszcze oraz zdrowego stylu życia. stoisko dla dzieci z niespodziankami. Przygotowane są upominki dla honorowych krwiodawców oraz nagrody dla dzieci, Dodatkowo będą rozlosowane 10 szt apteczek wśród osób które oddały krew w tym dniu. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do udziału w tak szlachetnej akcji

Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim

Muszkieterowie Intermarche

czytaj

Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2016-06-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 czerwca 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wsparcia i aktywizacji osób starszych na lata 2016 - 2023”,

7.2. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2023”,

7.3. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu współpracy na rzecz wspierania idei ekonomii społecznej na lata 2016 - 2023

7.4. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015 – 2020,

7.5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2015 rok,

7.6. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,

7.6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

7.7. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Pizun

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-06-16

OGŁOSZENIE

W związku z przygotowywaniem projektu budowy wodociągu Wójt Gminy Bełżec upoważnił sołtysów z terenu Gminy Bełżec do zbierania danych do ankiet w przedmiotowej sprawie.

Prosi się mieszkańców Gminy o podawanie sołtysom wymaganych danych.

czytaj

Ogłoszenie o XVII Sesji RadyGminy Bełżec

2016-06-09

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 13 czerwca 2016r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.2. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Pizun

czytaj

Ogłoszenie

2016-06-07

W związku z możliwością przystąpienia gminy Bełżec do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w roku 2016, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143 w terminie do dnia 14 czerwca 2016 roku.

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2016-05-31

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą nr XVI/102/2016 Rady Gminy Bełżec z dnia 12 maja 2016 r., cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2016 r. wynosi:

- 5,10 zł NETTO + 0,41 (8% VAT) = 5,51 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 5,40 zł NETTO + 0,43 (8% VAT) = 5,83 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2016-05-31

 

ogloszenie UM TL.jpg

Formularz konsultacyjny (plik programu MS Word)

czytaj

Wszystkich wpisów: 812, bieżąca strona: 23/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82