Afrykański pomór świń

2016-08-16

W związku z wykryciem ASF (afrykańskiego pomoru świń) w województwie lubelskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim przekazuje informacje w których opisane są metody zapobiegania ASF.

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń  (PDF)

Bioasekuracja ferm trzody chlewnej (PDF)

Ulotka informacyjna (PDF)

 

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-08-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania, przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143.

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca 2016

2016-07-28

 

jarmark 2016.jpg

czytaj

Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów

2016-07-21

Zarzadzenie stopnie alarmowe 1.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Bełżec

2016-07-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 25 lipca 2016r. na godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian w budżecie gminy.

6.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chyże, gmina Bełżec,

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2016-07-20

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

zaprasza do udziału w projekcie:

„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych”

Dla kogo?

Mieszkańcy województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym
w wieku 18-29 lat, pozostający bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu
i szkoleniu.

Jakie działania będą oferowane w ramach projektu w Tomaszowie Lubelskim?

1. Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.

2. Szkolenie: „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych” (104 godz.) – miejsce szkolenia: Tomaszów Lubelski (dodatek szkoleniowy w wysokości 6,52 zł za godzinę szkolenia)

3. Staże zawodowe - 4 miesiące (stypendium stażowe w wysokości 997,00 zł/m-c)

4. Pośrednictwo pracy

5. Ponadto

· prezentacja metod i narzędzi poszukiwania pracy

· materiały edukacyjne i szkoleniowe

· zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

· zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi w trakcie szkolenia i stażu.

Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Tomaszowie Lubelskim:

ul. Lwowska 32, I piętro; tel. 84 664 10 27, e-mail: tomaszow@fundacja.lublin.pl,

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-13:00, w piątki nieczynne, kontakt telefoniczny: codziennie do godziny 15:00.

www.fundacja.lublin.pl

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2016-07-19

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie
od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub na stronie internetowej www.belzec.pl.

czytaj

Ogłoszenie

2016-07-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bełżcu

Zaprasza osoby samotne, niepełnosprawne z rodzinami oraz seniorów na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, dnia 28 lipca 2016 roku ( czwartek) o godzinie 13.00. Spotkanie ma celu omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-07-07

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach projektu pn. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w dniach od 11.07.2016 r. do 15.07.2016 r. przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec ww. terminie pok. nr 12. Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec.

czytaj

Ogłoszenie o XIX sesji Rady Gminy Bełżec

2016-07-07

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 lipca 2016r. na godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Zjawisku Wykluczenia Społecznego i Długotrwałego Bezrobocia na lata 2016-2023”,

6.2. ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec,

6.3. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.4. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,

6.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 25/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84