Mobilne Punkty Informacyjne

2016-04-13

Informacja MPI Belzec.jpg

czytaj

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną

2016-04-12

Ogłoszenie o planowanym szczepieniu lisów wolnożyjących metodą doustną (plik w formacie PDF)

czytaj

2016-04-12

dzien otwarty oglszenie prasa.jpg

czytaj

Wznowienie połączeń PKP do Zamościa Wschód

2016-04-11

PKP_notatka prasowa Zamosc Wsch.jpg

Tabela z rozkładem jazdy (plik PDF)

Informacja o bilecie miejskim (plik PDF)


czytaj

Wypalanie traw

2016-04-04

 

Pismo wypalanie traw male.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE - NABÓR ANKIET W RAMACH ZADANIA

2016-04-01

Z uwagi na małe zainteresowanie uczestnictwem w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec” Wójt Gminy Bełżec wydłuża termin składania Deklaracji i zaprasza mieszkańców Gminy Bełżec do składania wymaganych dokumentów do dnia 8 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Bełżec, pok. Nr 15 (sekretariat) w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00.

Wójt Gminy Bełżec zaprasza mieszkańców Gminy Bełżec do wypełnienia deklaracji chęci udziału w projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec”. Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody użytkowej:

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów jednorodzinnych.

Warunki ograniczające możliwość złożenia deklaracji w zakresie instalacji to – prowadzenie działalności gospodarczej lub agroturystyki w budynku, dla którego miałaby być dedykowana instalacja;

 Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej na gruncie oraz na połaci dachowej pokrytej eternitem.

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok. 20% wartości brutto instalacji solarnej lub pompy ciepła (dofinansowanie wyniesie 90% wartości wydatków kwalifikowanych- netto). Orientacyjny podział kosztów podaje tabela nr 1. Faktyczny poziom wkładu mieszkańców zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

 Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowanym. Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie VAT w wysokości 8%, pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

 Nie złożenie deklaracji oraz nie dokonanie wpłaty w wyżej podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu się do projektu zadecyduje kolejność składania deklaracji wraz z ankietami oraz losowanie.

 Dodatkowo informujemy, że 1 kolektor słoneczny do instalacji solarnych ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2. Należy również przewidzieć powierzchnię pod zbiornik podgrzewanej wody, który ma kształt walca i wymiary ok. ( średnica x wysokość): 200 l – 0,56 m x 1,4 m; 300 l – 0,65 m x 1,6 m; 400 l – 0,7 m x 1,7 m. Natomiast pompa ciepła potrzebuje około 0,8 m2 na posadzce i wysokość pomieszczenia 2,2 m. Pompa ciepła potrzebuje dodatkowo jednofazowego zasilania 230V o mocy 3kW.

 Optymalny kąt nachylenia paneli solarnych to 35 stopni na południe. Odchylenie od kierunku południowego w kierunku wschodnim czy zachodnim jest możliwe, ale stopniowo zmniejsza się wydajność.

  Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z właścicielami nieruchomości Gmina podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron. Załącznikiem do umowy będzie audyt budynków, przeprowadzony wcześniej przez projektanta instalacji, w celu opracowania dokumentacji technicznej poprzez weryfikację informacji podanych w złożonych dokumentach. Brak możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

Zasady finansowania projektu:

1. Koszty netto

· 85% - dofinansowanie z Unii Europejskiej

· 10% - właściciele nieruchomości

· 5% - urząd gminy

2. VAT 8% - właściciele nieruchomości

3. Koszty dokumentacji projektowej, studium wykonalności, nadzór inwestorski i promocja projektu - właściciele nieruchomości

4. Koszty niekwalifikowane – właściciele nieruchomości

 Realizacja w/w inwestycji uzależniona jest również od tego, czy gmina Bełżec uzyska dofinansowanie na budowę kanalizacji. W grudniu ubiegłego roku złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa wniosek pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec, Kolektor KP-1 - kontynuacja”.

Jeżeli gmina uzyska dofinansowanie na budowę tego odcinka kanalizacji wówczas projekt „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełżec” nie będzie realizowany, a mieszkańcy którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa, ponosząc również koszty przygotowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności w wysokości maksymalnie 250 zł – 300 zł muszą wiedzieć, że pieniądze te nie zostaną zwrócone.

 UWAGA

Dlaczego w tym naborze zrezygnowano z ogniw fotowoltaicznych pomimo takiej możliwości?

 Przede wszystkim wspólny limit 2MW na gminę dla instalacji solarnej i fotowoltaicznej. Ponadto w założeniach projektu Urząd Marszałkowski zapisał, iż w przypadku sprzedaży energii elektrycznej do sieci, wnioskodawca wnosi wkład własny w wysokości nie 10% a 30% co zwiększa wkład własny do około 6000 pln. Dodatkowo instalacja fotowoltaiczna wymaga około 20 m2 połaci dachowej zwróconej w kierunku południowym. Dach nie może być pokryty eternitem oraz nie może być zacieniony. Dodatkowo po stronie użytkownika pozostałyby wszystkie formalności związane z przerobieniem instalacji elektrycznej, montaż nowego licznika oraz podpisanie umowy z PGE. Te wszystkie warunki spowodowały, że z instalacji skorzystałaby niewielka ilość mieszkańców. W przypadku instalacji, która uniemożliwiałaby sprzedaż energii do sieci (wkład własny 10%) dochodzą wysokie koszty zakupu urządzenia blokującego sprzedaż energii. Taka instalacja ma również bardzo niską sprawność, ponieważ produkuje prąd tylko w przypadku, gdy jest pobór przez urządzenia domowe. Następną możliwością była instalacja zamknięta z akumulatorami. Taka instalacja ma wyższą sprawność, ponieważ akumulatory magazynują energię np. na godziny wieczorne, gdy nie mamy już słońca a pobór energii jest największy. Natomiast cena zakupu akumulatorów i konieczność ich wymiany przez mieszkańca na własny koszt po upływie 60 –miesięcy sprawia, że jest to najdroższy wariant fotowoltaiki. Te wszystkie argumenty oraz dużo większe ryzyko nie dostania dofinansowania (fotowoltaika ma dużo mniej punktów niż instalacje solarne i pomp ciepła) spowodowały, że gmina zdecydowała się zrezygnować z instalacji fotowoltaicznych i jednocześnie zapewnić większej liczbie mieszkańców dostęp do instalacji solarnych.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie (PDF)

Ankieta kolektory słoneczne (PDF)

Ankieta pompy ciepła (PDF)

Deklaracja (PDF)

Regulamin (PDF)

Szacunkowy koszt instalacji (PDF)

Kolektory słoneczne - zasada działania

Pompy ciepła - zasada działania

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-03-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że istnieje możliwość przekazania nieodpłatnie kuchni gazowej oraz sofy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 84 6652143 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 36 C, Bełżec.

czytaj

INFORMACJA

2016-03-24

WAŻNA
INFORMACJA!

 Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wypłacanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, nie należy pobierać zaświadczeń z Urzędu Skarbowego!

czytaj

INFORMACJA KRUS

2016-03-23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

informuje

o możliwości rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2016r.

czytaj

OGŁOSZENIE

2016-03-21

OGŁOSZENIE

o dodatkowym naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 18 marca 2016 r. rozpoczął się dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bełżec w roku 2016. Nabór trwał będzie do dnia 29 marca 2016 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych za usunięcie odpadów.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe procedury dotyczące dodatkowego naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnego na stronie internetowej www.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 27/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83