Ogłoszenie

2016-05-13

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

Temat obrad

17 maja 2016r.

Wtorek

900

KOMISJA REWIZYJNA

- w sprawie wszczęcie procedury absolutoryjnej tj. rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy

z wykonania budżetu Gminy Bełżec za 2015 rok wraz z materiałami towarzyszącymi,
- podjęcie uchwały oraz sformułowanie wniosku absolutoryjnego.

czytaj

VIII konkurs plastyczny: „Moja wieś w Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro”

2016-05-11

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu organizują

VIII konkurs plastyczny:

Moja wieś w Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro

Temat przewodni w 2016 roku: „Zwierzęta gospodarskie”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Szczegóły zawarte w załączonym regulaminie konkursu.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji do szkół!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych

Hasło konkursu:

Moja wieś w Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro edycja VIII.

Temat przewodni w 2016 roku: „Zwierzęta gospodarskie” związany jest z Jubileuszową XXX Wystawą Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie!

II. CEL KONKURSU

· zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką polskiej wsi w Unii Europejskiej i twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ww. temat w formie prac plastycznych;

II. ORGANIZATORZY KONKURSU:

1. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

2. Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny,

2. Termin nadsyłania prac mija 13 czerwca 2016 roku

3. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście do najbliżej zlokalizowanych placówek:

- Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie,

Sitno, 22-424 Sitno

- Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie,

Grabanów, 21-500 Biała Podlaska.

- Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

W finale Komisja Konkursowa wyłoni 30  najlepszych prac.  Przyznane zostaną 3 nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz 27 wyróżnień.

4. Wytypowane prace zostaną zaprezentowane 10 lipca 2016 roku w Sitnie podczas XXX Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

W tym dniu Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów ogłosi wyniki i wręczy nagrody wszystkim finalistom.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prace wykonane powinny być w FORMACIE A3, ORIENTACJI POZIOMEJ,

2. Jeden twórca może nadesłać na konkurs nie więcej niż jedną pracę.

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.

5. Każda z prac powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, numer i nazwa szkoły, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontaktowy numer telefoniczny do rodziców – ważne !!),

6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach.

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Grabanów – p. Katarzyna Karmasz - tel. 609 653 931

Sitno – p. Nina Drozdowska - tel. 84 611 25 27, 663 914 657

Zamość – p. Władysław Molas – tel. 84 677 67 76

DO PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE!

 - Oświadczenie do pobrania (plik w formacie PDF)

czytaj

Ogłoszenie

2016-05-10

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

Najważniejsze informacje dot. ogłoszonego konkursu:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kto może składać wnioski?

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Ogólna pula środków na dofinansowanie: 100 000 000,00 PLN

1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Nabór projektów  prowadzony będzie w okresie: od 30.05.2016 do 28.06.2016

Szczegóły znajdą Państwo pod poniżej podanym linkiem:

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-310-9_3_rozwoj_przedsiebiorczosci.html

W związku z powyższym Firma Doradcza B‑Consulting Bartłomiej Gębarowski ma przyjemność zaprosić Państwa do współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm specjalizujących się w obsłudze projektów JST finansowanych ze środków UE. Od 2008 r. jesteśmy stale obecni na terenie całego kraju, mając przyjemność wspierać Państwa w bieżącej realizacji projektów, wdrażając różnego instrumenty i działania związane z aktywnością projektową JST w tym między innymi polityką społeczną, rynkiem pracy i edukacją. Efektem tych działań jest ponad 300 poprawnie wdrożonych pod względem merytorycznym i finansowym przedsięwzięć projektowych, które pozytywnie zostały zweryfikowane w procesie kontroli, a co najważniejsze - przyniosły wymierny efekt dla odbiorców wsparcia. Współpraca z Państwem to ogromna satysfakcja w możliwości wspierania jednostek samorządu terytorialnego. 

Nasza oferta zakłada: współpracę w opracowaniu wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności. Proces wsparcia ma indywidualnych charakter - nie sprowadza się do powszechnego w branży projektowej kopiowania dokumentacji projektu. Opracowanie wniosku oparte jest o szczegółową analizę potrzeb JST w zakresie doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Wsparcie realizacji projektu realizowane jest w oparciu o metodologię IPMA – SPMP.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą. Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą z przyjemnością będziemy uczestniczyć w spotkaniu, w trakcie którego przedstawimy szczegóły spójnej koncepcji projektu.

Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski

ul. Malczewskiego 11/49, 35-114 Rzeszów

mail: biuro@b-consulting.pl

telefon: (17) 852 52 78

faks: (17) 787 72 50

Adres do korespondencji:

Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski

ul. Piłsudskiego 31/101, 35-074 Rzeszów

czytaj

Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy Bełżec

2016-05-06

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 12 maja 2016r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2015 rok:

- GOPS

- GOK

- Biblioteka

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Reja,

8.3. dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.4. dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.5. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

8.6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8.7. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2016-04-29

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się

w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

05.05.2016r

Czwartek

1000

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

w sprawie ustalenia ceny za ścieki

06.15.2016r

Piątek

1000

REWIZYJNA

j.w.

09.05.2016r

Poniedziałek

1000

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

10.05.2016r

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

czytaj

Komunkat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie z dnia 21 marca 2016 r.

2016-04-28

K O M U N I K A T

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

z dnia 21 marca 2016 r.

W grudniu 2015 r. w województwie lubelskim na terenie powiatu opolskiego

stwierdzono występowanie w sadach jabłoniowych na pędach i owocach jabłoni

TARCZNIKA NISZCZYCIELA (Quadraspidiotus perniciosus Comstock)

 ważnego szkodnika upraw sadowniczych, w Polsce podlegającego obowiązkowi zwalczania (Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się tarcznika niszczyciela (Dz. U. z 2007 r., nr 124, poz. 861)

Tarcznik niszczyciel jest uznawany za organizm kwarantannowy m.in. w

FEDERACI ROSYJSKIEJ, BIAŁORUSI, KAZACHSTANIE, UZBEKISTANIE

Tarcznik niszczyciel poraża główne:

jabłoń (Malus spp.), gruszę (Pyrus spp.), śliwę (Prunus spp.) i gatunki z rodzaju Rubus tj. maliny i jeżyny,

Objawy porażenia:

- na powierzchni zaatakowanych roślin szczególnie dobrze zauważalne są tarczki, pod którymi ukryte są larwy i samice. Owady żerują na powierzchni organów roślinnych, głównie atakują części zdrewniałe, ale przy liczniejszych pojawach również liście i owoce,

- występowaniu osiadłych larw i samic towarzyszą charakterystyczne, fioletowoczerwone obwódki na powierzchni zasiedlonych organów roślinnych. Obwódki ulegają powiększeniu wraz ze wzrostem owadów i mogą zlewać się ze sobą, a głębsze tkanki ulegają wyraźnemu poczerwienieniu,

- zdjęcia porażonych roślin pod adresem: https://gd.eppo.int/taxon/QUADPE/photos

Wykrywanie obecności szkodnika opiera się na prowadzeniu oceny wizualnej roślin:

- lustracje sadów prowadzić najlepiej w okresie: maj – październik,

- lustracje zebranych owoców zmagazynowanych po zbiorze można prowadzić w całym okresie ich przechowywania, w tym również przed planowaną wysyłką, w przypadku owoców przeznaczonych na eksport,

- w trakcie lustracji sadów poddawać ocenie głównie pnie i gałęzie drzew, jak również liście i owoce. W przypadku owoców oględzinom poddawać nie tylko odsłoniętą powierzchnię ale i wszelkie wgłębienia, okolice ogonka i resztek kwiatu.

 Zwalczanie:

usuwanie i niszczenie porażonych roślin,

w okresie zimowym:

stosować oleje mineralne, które niszczą osobniki zimujące,

w okresie wegetacji:

do stwierdzenia czy w sadzie występuje szkodnik można wykorzystywać pułapki feromonowe – wystawiane w sadach jabłoniowych od fazy różowego pąka,

biologiczne zwalczanie przy pomocy Encarsia perniciosi (Aphelinidae).

czytaj

70. rocznica odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamoścu

2016-04-28

 

8 maja 2016.jpg

czytaj

Informacja ARR

2016-04-27

Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego (plik w formacie PDF)

czytaj

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM I N F O R M U J E,

2016-04-25

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

I N F O R M U J E,

że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tych dniach czynny będzie od godz.od 7³º do 17³º. W dniu 02 maja 2016 r. Urząd Skarbowy czynny będzie w godz. od 7³º do 18ºº. Punkt kasowy w tym dniu czynny będzie od godz.od 7³º do 15ºº.

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2016-04-13

Informacja MPI Belzec.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 28/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85