OGŁOSZENIE

2016-02-05

Informuje się mieszkańców Gminy Bełżec, że w dniach od 08.02.2016. do 30.04.2016. w każde dni robocze w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5 możliwe będzie wypełnianie i przesyłanie drogą elektroniczną zeznań o wysokości osiąganego dochodu przez osoby fizyczne ( PIT-37). Pomoc przy wypełnianiu i przesyłaniu zeznań podatkowych będzie nieodpłatna.

Osoby fizyczne zainteresowane pomocą proszone są o zgłaszanie się do tut. Urzędu pokój nr 10.

czytaj

GŁOSZENIE Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywne Roztocze”

2016-02-05

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywne Roztocze”

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu

pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. (plik w formacie PDF)

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu dokumentu pn. Strategiczny Plan Terytorialno - Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

czytaj drukuj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2016-01-22

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie
od 01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14)
lub na stronie internetowej
www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur

czytaj

Wzory deklaracji podatkowych

2016-01-12

Podatek leśny:

Podatek od nieruchomości:

Podatek od środków transportowych:

Podatek rolny:


Stawka podatku leśnego

Stawka podatku rolnego

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych

czytaj

E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN

2016-01-07

W związku z udziałem w projekcie pt.: „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa prośbą wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Dlatego też w celu uzyskania kompleksowych danych, na podstawie których powinny być ukazane zapotrzebowania mieszkańców w zakresie umiejętności cyfrowych uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety http://www.ankietka.pl/ankieta/210250/ankieta-gmina-belzec.html

czytaj

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

2015-12-28

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.(plik pdf)

czytaj

Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Bełżec

2015-12-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2016 rok,

6.5. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom z terenu Gminy Bełżec

6.6. przystąpienie do sporządzenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżec”,

6.7. uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

6.8. określenie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.9. zmian w budżecie gminy na 2015r.,

6.10. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.11. uchwały budżetowej na rok 2016.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2015-12-16

zyczenia 2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-12-16

W związku z przeprowadzeniem w dniu 17 grudnia 2015 roku powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania o godzinie 12.00 odbędzie się głośne uruchomienie syren we wszystkich gminach województwa lubelskiego (na 1 minutę sygnał ciągły).

Są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych zadań wynikających z treści (sprawdzenie sprawności i stanu technicznego syren).

czytaj

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

2015-12-15

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia, tzw. świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać m.in.:

  • studenci,

  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni. Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie.

Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystają również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego; w przypadku, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można złożyć od 2 stycznia 2016 r. Formularz wniosku będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, Bełżec, po ogłoszeniu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przepisów wykonawczych.

UWAGA! Od 1 stycznia 2016 roku będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. Więcej informacji dostępnych jest na stronie portalu empatia – zakładka e-wnioski: https://empatia.mpips.gov.pl/

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 stycznia 2016 r., w świadczeniach rodzinnych będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że rodziny, których dochody przekraczają kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na dziecko (obecnie kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), będą miały prawo do świadczeń rodzinnych w kwocie pomniejszonej o wysokość różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie będą przysługiwały.

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 29/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83