Międzynarodowy Dzień Muzeów

2017-05-17

 

MDM.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2017-05-10

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 16 maja 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Bełżec za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8.2. zmian w budżecie gminy.

8.3. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

8.4. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

8.5. wyrażenia zgody na ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-05-08

OGŁOSZENIE

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża przesyła informację o terminach wydawania żywności:

> 13 maja A-Z

> 19 maja osoby te które nie odebrały wcześniej

Skierowania wydane po 10 kwietnia nie będą realizowane, bo nie są objęte w zamówieniu żywności. Będą objęte w następnym okresie realizacji 2017/18.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy

2017-05-05

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

08.05.2017r

Poniedziałek

800

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ustalenia ceny za ścieki oraz ustalenia maksymalnych stawek za odpady odbierane
z posesji niezamieszkałych
(przedsiębiorcy)

09.05.2017r

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

j.w.

10.05.2017r

Środa

900

REWIZYJNA

j.w.

11.05.2017r

Czwartek

800

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

czytaj

Konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego powiatu tomaszowskiego

2017-05-04

Najpopularniejszy dzielnicowy powiatu tomaszowskiego

Głosowanie na najpopularniejszego dzielnicowego w Powiecie Tomaszowskim odbywa się przez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim (link)

czytaj

Ogłoszenie ARiMR

2017-05-01

ARiMR.jpg

czytaj

OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI

2017-04-27

 

obchody swieta flagi.jpg

czytaj

Komunikat Wojewody Lubelskiego

2017-04-27

Komunikat Wojewody Lubelskiego odnośnie afrykańskiego pomoru świń (ASF) (plik w formacie PDF)

czytaj

„Mów mi szefie!”

2017-04-27

Zachęcamy do udziału w projekcie „Mów mi szefie!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 62 osób (31 kobiet, 31 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca września 2018r. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin) pozostających pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

1. długotrwale bezrobotne
2. osoby niepełnosprawne
3. osoby odchodzące z rolnictwa o niskich kwalifikacjach

Mężczyźni będą przynależeć przynajmniej do jednej z następujących grup:

- osoby niepełnosprawne

- rolnicy o niskich kwalifikacjach

- osoby długotrwale bezrobotne.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. szkolenia i doradztwo,
2. bezzwrotne dotację na start do 23.300,00 zł/os.
3. Wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres pierwszych 6 m-cy
(28 osób) bądź
w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres 12 m-cy (28 osób).

Do grupy osób odchodzących z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej[1] będą należeć jedynie rolnicy o niskich kwalifikacjach. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS). Priorytetowo traktowane są: Kobiety, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, osoby, które zadeklarują zamiar zatrudnienia pracownika w ramach swojej działalności gospodarczej, osoby, które zadeklarują zamiar utworzenia dodatkowych miejsc pracy z sektorach – białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi o raz przemysłem produktów medycznych) lub/i zielonej gospodarki (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Szczegóły na:
www.mms.atllegal.pl
Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 383,70 zł
Nabór do projektu prowadzony jest w terminie wskazanym w Regulaminie Rekrutacji.

BIURO PROJEKTU:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Nałęczowska 30, Lublin 20-701
II piętro, pok. 204
tel. (0 81)  444 99 40 lub (0 81) 747 94 08
e-mail: mms@atllegal.pl

czytaj

II Festiwal Polskiej żywności wolnej od GMO

2017-04-27

 

plakat maly.jpg

Lista paneli dyskusyjnych (proszę kliknąć na link)

czytaj

Wszystkich wpisów: 716, bieżąca strona: 4/72, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72