Ogłoszenie

2018-06-27

OGŁOSZENIE

w sprawie rządowego programu „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski drogą elektroniczną (np. poprzez strony internetowe banków, w których macie Państwo otwarte rachunki) o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł na dziecko, przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do ukończenia 24-go roku życia.

Wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

czytaj

Ogłoszenie

2018-06-27

OGŁOSZENIE

w sprawie

świadczenia wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od 1 lipca 2018 r. można składać wnioski drogą elektroniczną (np. poprzez strony internetowe banków, w których macie Państwo otwarte rachunki) o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

Formularze wniosków w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Formularze wniosków dostępne do pobrania są także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

czytaj

Ogłoszenie

2018-06-27

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 04.07.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godz. od 14:00: do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (84)665-24-09
Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł
Zapisy prowadzone będą do dnia 04.07.2018
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

czytaj

Powiat Tomaszowski w fotografii

2018-06-25

album.jpg

Powiat Tomaszowski w fotografii (wersja elektroniczna w formacie PDF)

czytaj

AKTYWNY SENIOR – AKTYWNA GMINA

2018-06-20

AKTYWNY SENIOR – AKTYWNA GMINA

Zapraszamy mieszkańców gminy Bełżec na najbliższe spotkanie dla seniorów, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu

dnia 28 czerwca b.r. o godz. 13:30.

czytaj

Ogłoszenie o XXXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2018-06-18

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 czerwca 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Roczne sprawozdanie za 2017 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

7. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu z działalności za 2017 rok.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1. rozpatrzenia skargi,

10.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec,

10.3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10.4. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

10.5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bełżec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

10.6. dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bełżec,

10.7. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego, doradcy metodycznego i nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Bełżec,

10.8. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec,

10.9. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2017 rok,

10.10. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

10.11. zmian w budżecie.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

12. Sprawy różne.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian Pizun

czytaj

Ogłoszenie

2018-06-14

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód powstałych w uprawach rolnych na skutek suszy

Oświadczenia o stratach w uprawach należy składać w Urzędu Gminy Bełżec – pokój nr 14.

Pytania prosimy kierować pod numer 84 665 24 45 ( w.12)

Załącznik (oświadczenie)

czytaj

Ogłoszenie

2018-05-18

logo rlgd.png

OGŁOSZENIE O

IV NABORZE WNIOSKÓW

NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ROZTOCZE"

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze", realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020", ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:

I:

Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.

Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 60 000,00 zł.

II:

Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD "Roztocze"

Cel szczegółowy II.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa

Przedsięwzięcie II.1.2. Wsparcie reklamy i promocji ryb oraz produktów związanych z akwakulturą pochodzących z obszaru objętego LSR (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 130 000,00 zł oraz dodatkowo maksymalna kwota o jaką może wnioskować w ramach tego przedsięwzięcia jeden wnioskodawca wynosi 65 000,00 zł.

III:

Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.

Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD "Roztocze"

Przedsięwzięcie III.2.1. Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów sektora rybackiego, w tym organizowanie spotkań, w szczególności dla przedstawicieli grupy defaworyzowanej i przedstawicieli sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 8 pkt 1 rozporządzenia).limit dostępnych środków 50 000,00 zł.

IV:

Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.

Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD "Roztocze"

Przedsięwzięcie III.2.2. Realizacja działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych

(szczególnie tradycji związanych z rybactwem) (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit. b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 40 000,00 zł.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol,

w okresie od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r., godz. 15:30.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia:

http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2018/IV/og%C5%82oszenie_o_naborach_IV.pdf

Więcej informacji: www.rlgdroztocze.org

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie wiadomości e-mail Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2017 dla mieszkańców gminy Bełżec uprawnionych do w/w pomocy będzie wydawana dnia 24 maja 2018 r. w godz 9.00-12:00 w Lubyczy Królewskiej. Magazyn z żywnością obecnie znajduje się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej.

Bliższych informacji udziela oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

2018-05-15

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

NABÓR „Zgłoszeń lokalizacji” będzie trwał od dnia 21.05.2018r. do dnia 08.06.2018r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 4/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83