ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO

2014-12-23

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego (plik w formacie PDF)

czytaj

Ogłoszenie o IV sisji Rady Gminy Bełżec

2014-12-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje IV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2014r. na godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”.

6.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi wojewódzkiej Nr 865 w miejscowości Bełżec, gmina Bełżec.

6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

6.4. zmian w budżecie na 2014 rok.

6.5. uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

6.6. uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Życzenia BOŻONARODZENIOWE 2014

2014-12-16

BELZEC ZYCZENIA.jpg

Proszę kliknąć na obrazek aby odsłuchać życzeń.

czytaj

Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Bełżec

2014-12-05

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje III sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 grudnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015r.

6.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bełżec.

6.3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

6.4. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec.

6.5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

6.6. rozpatrzenia skargi.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Bełżec

2014-11-28

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje II sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 3 grudnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Bełżcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bełżec oraz ustalenia przedmiotu ich działania.

4.2. ustalenia wysokości diet za za udział w pracach Rady Gminy i jej organów i zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Bełżec oraz wysokości diet dla Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy za udział w pracach Rady Gminy.

5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Bełżec

2014-11-25

Wójt Gminy Bełżec zwołuje I sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 listopada 2014r. na godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

4. Zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy.
9.
Przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
11. Prezentacja kandydatów

12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy i podjęcie w tym przedmiocie uchwały.

13. Złożenie ślubowania przez Wójta.

14. Zakończenie obrad pierwszej sesji rady Gminy.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-11-21

Do 15 stycznia 2015 r. niektóre osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia.
Osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej i posiadają zadłużenie za ten okres, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia. Termin na złożenie stosownego wniosku upływa z dniem 15 stycznia 2015 r.

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-11-14

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi na Państwa stronie internetowej. Informacja na temat Programu znajduje się na naszej stronie internetowej www.onkologia.lublin.pl.

Żywimy głęboką nadzieję, że wspólnie prowadzone działania promocyjne poprawią zgłaszalność kobiet w Państwa rejonie na profilaktyczne badania mammograficzne.
Jednocześnie informujemy, że otrzymacie Państwo drogą pocztową materiały informacyjne do wykorzystania w ramach działań na rzecz wysokiej zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne.

Dziękujemy za współpracę, życząc Państwu na przyszłość samych trafnych przedsięwzięć oraz sił do ich realizacji.

czytaj

Informacja

2014-11-14

Informacja dot. remontu pawilonu sportowego na stadionie w Bełżcu

Gmina Bełżec wyłoniła w drodze zapytania ofertowego wykonawcę „Remontu pokrycia dachowego na budynku kompleksu sportowego na stadionie sportowym w Bełżcu”

Wyłoniony wykonawca w ramach zadania dokona wymiany istniejącego pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową wraz z obróbkami. W ramach zadania ponadto zostanie wykonane nowe orynnowanie.

Prace rozpoczęto na początku listopada br., aktualnie wykonywane są prace związane z wyrównaniem konstrukcji więźby dachowej.

Część budynku pokryto już folią i przybito kontrłaty i łaty przygotowując do położenia blachy.

Prace zostaną zakończone do 28 listopada br.

Powyższe prace były niezbędne z uwagi na zły stan pokrycia oraz elementów więźby dachowej, a tym samym poprawią wizerunek i estetykę pawilonu sportowego.

czytaj

Program usuwania azbestu

2014-11-10

W dniach 03.11.2014 - 28.11.2014 prowadzony jest nabór wniosków odnośnie usuwania azbestu. Więcej informacji dostępnych jest w załączonym pliku PDF

Ulotka (plik w formacie PDF)

Broszurka (plik w formacie PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 734, bieżąca strona: 31/74, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74