Informacja o godzinach kursowania pociągów PKP przejeżdżających przez Bełżec

2015-04-30

PKP 1.jpg

czytaj

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-04-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 kwietnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Debata społeczna poświęcona poprawie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bełżec.

7. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności za 2014 rok:

- GOPS

- GOK

- Biblioteka

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bełżec lub jej jednostkom podległym, stosowania z urzędu wyżej wymienionych ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

9.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

9.3. zmian w budżecie gminy.

10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
11.
Sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

ZMOBILIZUJMY SIĘ BO BEŁŻEC DALEKO W TYLE!

2015-04-13

„Podwórka Nivea” zostaną wybudowane tylko w 40 miejscach w Polsce. Wygrana nie będzie łatwa, bo w konkursie bierze udział 1089 miejscowości. Place zabaw, które powstaną dzięki inicjatywie Nivea będą przyjaznym, rodzinnym miejscem, w których rodzice i dzieci będą mogli wspólnie spędzić czas w sposób aktywny. Na Podwórku znajdą się sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco starszych dzieci, a także dla samych rodziców. Pojawią się nowoczesne elementy, a także strefy na zabawy popularne od pokoleń, np. na trzepaku czy gra w klasy.

Rywalizacja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich zostanie wyłonionych 20 uczestników, którzy do 30 kwietnia zdobędą największą ilość głosów. Tym, którym nie uda się w pierwszej rundzie, nie muszą się martwić. II etap wyłoni kolejnych 20 miejscowości, w których zostaną zbudowane „Podwórka Nivea”. Głosowanie odbywa się na specjalnej platformie internetowej www.nivea.pl/podworko i potrwa do 31 maja. Chcąc wziąć udział w głosowaniu wystarczy mieć aktywny adres e-mail. Każdego dnia można oddać tylko jeden głos na wybraną przez siebie lokalizację. Znaleźć ją można za pomocą wyszukiwarki wybierając województwo lubelskie i powiat tomaszowski lub odnaleźć bezpośrednio na liście zgłoszonych lokalizacji.

Zachęcamy do codziennego oddawania głosów! Pokażmy, że potrafimy się zmobilizować, a dzieciakom wybudować wymarzony plac zabaw.

czytaj

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

2015-04-13

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22 kwietnia 2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

O dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można ubiegać się w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/nasiona

Załączniki:

Wniosek o przyznanie dopłaty (pdf)

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (pdf)

czytaj

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2015-03-27

czytaj

Ogłoszenie

2015-03-26

Bezpłatny Portal przeznaczony dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w dziedzinie wychowania bądź też dla osób, które pragną podzielić się swoją wiedza i zdobytym doświadczeniem. <link>

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku

2015-03-26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku. (plik w formacie PDF)

czytaj

Szkolenie dla rolników w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym

2015-03-25

 

Informacja o szkoleniu Brzeziny.jpg

czytaj

Konkurs na palmę wielkanocną

2015-03-25

 

PALMA2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Bełżec

2015-03-25

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 31 marca 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki.

6.2. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

6.3. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżec.

6.4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020.

6.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6.6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2015r”.

6.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

6.9. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.

czytaj

Wszystkich wpisów: 763, bieżąca strona: 31/77, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77