OGŁOSZENIE

2015-11-18

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Z uwagi na fakt, że coraz częściej korzystają Państwo z usług elektronicznych Urząd Gminy Bełżec pragnie zwrócić Państwa uwagę na znaczenie art. 220 § 3 - § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego. Celem tej regulacji jest zapewnienie stronie (lub innemu uczestnikowi postępowania) możliwości złożenia podania drogą elektroniczną, w sytuacji gdy obowiązek załączenia do podania oryginału dokumentu (dostępnego dla obywatela tylko w postaci papierowej) uniemożliwia mu wniesienie podania drogą elektroniczną. Dotyczy to sytuacji, gdy dokument istnieje jedynie w postaci papierowej i nie ma możliwości jego wydania obywatelowi w formie dokumentu elektronicznego albo przepisy prawa uniemożliwiają wydanie dokumentu w formie dokumentu elektronicznego (np. wzór dokumentu zawiera miejsce na pieczęć organu).

Wskazana regulacja wprowadza możliwość wnoszenia elektronicznych kopii dokumentów papierowych (tzw.skanów, w tym zdjęcia) uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo. Załączona elektroniczna kopia musi być czytelna. W razie uzasadnionych wątpliwości co do jej autentyczności oraz integralności, lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy organ może żądać przedstawienia papierowego oryginału dokumentu. Elektroniczna kopia dokumentu musi zostać uwierzytelniona przez wnoszącego zgodnie z art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wnoszący jest zobowiązany do przechowywania oryginału dokumentu, którego elektroniczną kopią posłużył się w kontaktach z organem administracji publicznej, do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna. Elektroniczna kopia dokumentu może być złożona tylko jeżeli dotyczy następujących kategorii dokumentów: zaświadczenie wymagane do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub inny dokument wydany przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania.

W załączeniu:

1. Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.);

2. Wyciąg z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 220 KPA

Art. 220. § 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

1) znane są one organowi z urzędu;

2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

§ 3.  Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4.  Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

§ 5.  Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna.

Art.2 i 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Art. 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:

1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) funduszy celowych,

4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych

- zwanych dalej "podmiotami publicznymi".

2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 ust. 2 pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej, oraz z wyjątkiem art. 13a, art. 19c i art. 19d.

4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Art. 20a. 1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), lub profilu zaufanego ePUAP.

2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 1 i 2,

2) zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

a) (uchylona),

b) okres ważności profilu zaufanego ePUAP,

c) zawartość profilu zaufanego ePUAP,

d) przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP,

e) przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność,

f) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

g) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,

h) wzory wniosku o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego ePUAP,

i) warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności.

czytaj drukuj

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI

2015-11-13

WÓJT GMINY
BEŁŻEC

Bełżec dn. 19.10.2015 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI

Wyniki konsultacji rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok”

Na podstawie § 7 ust. 5 uchwały Nr XXXVII/203/10 Rady Gminy Bełżec z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 101 poz. 1892),

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w odpowiedzi na Zaproszenie do konsultacji, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015, trwających w okresie od 01.10.2015 r. do 15.10.2010 r. wpłynęła jedna opinia - złożona przez Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Bełżec.

Opinia nawiązuje do § 8 ust. 1 Programu i dotyczy wysokości planowanych środków na realizację Programu. Opiniodawca zwraca uwagę, iż planowane środki na realizację Programu są niewystarczające i wnosi o ich zwiększenie.

Opinia ta nie została uwzględniona w projekcie aktu, ze względu na brak wolnych środków w budżecie na 2016 rok.

W Ó J T (-) Andrzej Adamek

czytaj drukuj

OGŁOSZENIE

2015-11-10

W związku z realizacją w 2015 roku drugiej edycji Programu Pomocy Żywnościowej przewidzianego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143.

czytaj

Narodowa Loteria Paragonowa

2015-11-05

Szanowni Państwo

PODATNICY I PRZEDSIĘBIORCY


1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej czekają samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady. Dodatkowo, co trzy miesiące do wygrania będzie auto Opel Insignia.

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Losowanie zwycięskich paragonów odbywa się co miesiąc. Dodatkowym losowaniem będą premiowane paragony z określonych branż usługowych. W pierwszych trzech miesiącach loterii są to paragony z zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. W kolejnych kwartałach premiowane będą paragony za usługi z prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych, warsztatów samochodowych oraz z restauracji i kawiarni.

Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w Narodowej Loterii Paragonowej. Najbliższe losowanie nagród odbędzie się 16 listopada, ale już od 1 października można zbierać paragony fiskalne i rejestrować je na stronie Loterii Paragonowej.

1. Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

2. Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

3. Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić tylko raz w loterii.

4. Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a raz na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2. 

5. Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów. 

6. Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl/wynik (link otwiera nowe okno w innym serwisie) w dniu losowań. 

7. Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani otrzymać jej wartości w gotówce. 

8. Wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej są zwolnione z podatku! 

9. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.


Wszystkie informacje o Loterii dostępne są na stronie: www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w ramach współpracy z organizacjami przedsiębiorców i przedsiębiorcami Ministerstwo Finansów organizuje akcje:

1. Akcja banerowa „Jestem partnerem Loterii Paragonowej – wystawiam Paragony, wspieram Gospodarkę”. Na stronie Loterii znajdziecie Państwo stosowne banery dla przedsiębiorców do pobrania i umieszczenia na ich stronach internetowych. W zamian za pobranie baneru i wsparcie Loterii, zostanie przedsiębiorcą zaproponowane umieszczenie ich logotypu na stronie www Loterii.

2. Ambasador Uczciwej Konkurencjiwśród przedsiębiorców biorących udział w promocji Loterii Ministerstwo Finansów wybierze tych najbardziej aktywnych i zaangażowanych i nagrodzi ich tytułem Ambasadora Uczciwej Konkurencji.

3. Akcja naklejkowa dla przedsiębiorców z MSP. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wsparcie akcji, otrzymają naklejkę, którą będą mogli przykleić w dowolnie wybranym, widocznym dla klientów miejscu w siedzibie swojej firmy i promować Loterie Paragonową.

z poważaniem


Zbigniew Czubek

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Tomaszowie Lubelskim

czytaj

Ogłoszenie o XII Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-11-04

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 listopada 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2014/2015.

7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na południe od drogi wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Bełżec,

8.2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej,

8.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Hetmańskiej,

8.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Hetmańskiej,

8.5. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.6. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Bełżec w zakresie telekomunikacji,

8.7. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok”,

8.8. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

IV EDYCJA TOMASZOWSKIEJ HALOWEJ LIGI FIRM PIĄTEK PIŁKARSKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

2015-11-04

 

THLF IV plakat.jpg

czytaj

VI EDYCJA TOMASZOWSKIEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

2015-11-04

 

TLS VI plakat.jpg

czytaj

Ogłoszenie o naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bełżec

2015-10-28

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 02 listopada 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w roku 2016. Nabór trwał będzie do dnia 27 listopada 2015 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów za usunięcie odpadów.


Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Szczegółowe procedury dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Seminarium informacyjne "Fundusze dla przedsiębiorców w nowej perspektywie UE"

2015-10-19

 

seminarium informacyjne.gif

czytaj

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

2015-10-19

krwiodawstwo.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 33/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85