Ogłoszenie o IX sesji Rady Gminy Bełżec

2015-07-17

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje IX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 24 lipca 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bełżec na lata 2015-2023,

6.2. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydacie na ławnika,

6.3. dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżec,

6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Świerczewskiego,

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Stawowej,

6.6. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

6.7. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,

6.8. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,

6.9. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny,

6.10. podjęcia współpracy w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze”,

6.11. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.12. zmian w budżecie gminy,

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020

2015-07-10

Szanowni Państwo !

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020 w dniu 9 lipca 2015 roku przeprowadzone zostały pierwsze Konsultacje Społeczne z udziałem mieszkańców Gminy Bełżec, na których zaprezentowano założenia opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bełżec na lata 2015-2020 oraz przedstawiono propozycje Wizji, Misji i Celów Strategicznych, jak również wstępną analizę SWOT.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami:

 Zwracamy się również z prośbą o wypełnienie:

Ø ANKIETY ( do pobrania i wypełnienia w wersji papierowej lub elektronicznej)

Ø WNIOSEKU O UMIESZCZENIE ZADANIA W STRATEGII ROZWOJU GMINY BEŁŻEC NA LATA 2015-2020 ( do pobrania i wypełnienia w wersji papierowej lub elektronicznej)

Mają one na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z rozwojem gminy. Czynny udział w konsultacjach pozwoli na opracowanie dokumentu strategicznego uwzględniającego opinie i sugestie mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz koncentrującego się na ważnych z ich punktu widzenia kwestiach. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

Ankietę i Wniosek można składać do 16.07.2015 r.:

• na wypełnionych formularzach w formie papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec; pok. nr 5;

•w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną na adres jmiller@belzec.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Konsultacje społeczne”).

czytaj

UWAGA!! BARSZCZ SOSNOWSKIEGO jest już w Bełżcu!

2015-07-09

 UWAGA!!!

Barszcz Sosnowskiego, wygląda pięknie lecz jest śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka!

Jest już w Bełżcu!

Zawarte w wodnistym soku oraz w wydzielinie włosków gruczołowych furanokumaryny stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te w kontakcie ze skórą powodują oparzenia (fotodermatozę) II i III stopnia!

Objawy pojawiają się przy naświetleniu promieniowaniem ultrafioletowym już po kilkunastu minutach od kontaktu, przy czym największa wrażliwość i natężenie pojawiania się objawów następuje w ciągu od 30 minut do 2 godzin od kontaktu z rośliną.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną! W razie konieczności należy chronić skórę, ubierając się szczelnie, najlepiej w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych, w tym rękawice z długimi rękawami. Chronić należy także oczy zakładając gogle, ewentualnie okulary. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, należy niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem).


barszcz 1.jpg


barszcz 2.jpg

barszcz 3.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-07-03

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich osób, którym nie jest obojętny los innych ludzi, a posiadają używany, nadal sprawny sprzęt AGD (lodówka, pralka, kuchenka gazowa lub elektryczna), oraz pościel, ubrania w dobrym stanie, o ich przekazanie za pośrednictwem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osobom potrzebującym z terenu gminy.

Osoby, które chcą ofiarować wyżej wymienione przedmioty prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 84 6652143 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 36 C, Bełżec.

czytaj

Komunikat ARiMR

2015-06-29

Komunikat ARiMR

Beneficjenci działań

"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

finansowanych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013,

będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy.

Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARiMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóźniej do 30 czerwca. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015r. Z tego udogodnienia mogą skorzystać również mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015r. W obu przypadkach najpierw jednak muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do korzystania z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z tych dwóch działań zostało wprowadzone, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do niedotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Andrzej Bieńko

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-26


       W związku z realizacją w 2015 roku drugiej edycji Programu Pomocy Żywnościowej przewidzianego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

      Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

      Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C,
tel. (84) 6652143.

czytaj

Konsultacje Społeczne

2015-06-26

 

Konsultacje Belzec strategia - plakat.jpg

czytaj

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

2015-06-23

Uchwała Nr VIII/36/2015

Rady Gminy

Bełżec

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy Bełżec uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec, w wysokości jak niżej:

1. Cena za odprowadzanie ścieków bytowych – 4,81 zł + VAT za 1 m³ - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

2. Cena za odprowadzanie ścieków komunalnych – 5,14 zł + VAT za 1 m³ - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

§ 2

Taryfa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełżec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-19

OGŁOSZENIE

o dodatkowym naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bełżec

(nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże)

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 22 czerwca 2015 r. rozpoczyna się dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w roku 2015. Nabór trwał będzie do dnia 26 czerwca 2015 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych za usunięcie odpadów.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12 lub w sekretariacie.

Szczegółowe procedury dotyczące dodatkowego naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnego na stronie internetowej www.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-17

Urząd Gminy Bełżec informuje o możliwości nabycia przez mieszkańców gminy ziemi pozyskanej z pogłębiania rowów w m. Chyże. Odbiór własnym transportem. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bełżec tel. 84 6652445

czytaj

Wszystkich wpisów: 800, bieżąca strona: 33/80, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80