XVI Bieg Sobiborski

2015-08-27

plakat - XVI Bieg Sobiborski.jpg

Regulamin (PDF)

czytaj

Informacja dla rolników

2015-08-26

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Bełżec informuje rolników, u których wystąpiły szkody spowodowane klęską suszy o możliwości składania oświadczeń w sprawie wysokości strat poniesionych w uprawach rolnych.

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój Nr. 14). Do oświadczenia należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2015 składanego do ARiMR.

Straty zostaną oszacowane przez Komisję Gminną powołaną przez Wojewodę Lubelskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy Bełżec, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej. Termin oględzin zostanie uzgodniony z wnioskodawcą.

Pytania prosimy kierować pod nr. tel. 84 665 24 45 ( wew. 12)

 Załączniki:

Oświadczenie rolnika

Oświadczenie o stratach w sadach


czytaj

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 2015

2015-08-25

 

plakat.dozynki-2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-08-25

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu informuje, iż organizuje spotkanie informacyjne w ramach cyklu „Środy z Funduszami Europejskimi”. Spotkanie odbędzie się w Zamościu, w dniu 2 września 2015 r. i będzie poświęcone możliwościom wsparcia unijnego dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020 w ramach programów krajowych oraz Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środków na badania i rozwój oraz innowacje.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Lubelskiej Agencji Wspierania przedsiębiorczości - instytucji ogłaszającej konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO WL.

Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 – 13.30 w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 31.08.br. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl (Zakładka: udział w szkoleniach - http://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-37-sroda_z_funduszami_w_zamosciu.html)

lub telefonicznie: 84 6380267

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-08-24

UWAGA ROLNICY

w związku z pogarszającą się sytuacją w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) przypominamy hodowcom trzody chlewnej o ciągłym realnym zagrożeniu tą chorobą oraz o możliwości jej wystąpienia na terenach dotychczas wolnych od zakażeń

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń (pdf)

Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii (pdf)

czytaj

Turniej "Roztoczańskie nalewki, wina owocowe, miody pitne"

2015-08-21

 

Plakat nalewki.jpg

Regulamin turnieju (plik w formacie PDF)

czytaj

Turysto, oddaj krew na Roztoczu

2015-08-20

Oddaj krew na Roztoczu!

Ze względu na zmniejszające się zapasy krwi w okresie letnim apelujemy do wszystkich turystów przebywających na Roztoczu i w Zamościu oraz mieszkańców o oddawanie krwi.

Zapraszamy do oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, które znajdują się w Zamościu i w Tomaszowie Lubelskim.

ZAMOŚĆ
Al. Jana Pawła II 10,
tel. 84-677 32 05, 84-677 33 33
Rejestracja dawców:
poniedziałek - piątek 7:30-13:30

TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Lwowska 82,
tel. 84-664 39 15, 84-664 44 11
Rejestracja dawców:
poniedziałek - piątek 7:00-12:00

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE

oddaj krew na Roztoczu.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-08-17

OGŁOSZENIE

Uprzejmie przypomina się, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla :

1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

2. uczniów:
a)słabowidzących,
b)niesłyszących,
c)słabosłyszących,
d)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o dofinansowanie do podręczników należy składać do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szk. 2015/2016. Wnioski uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu na dofinansowanie do podręczników przyjmowane są w sekretariacie szkoły do dnia 4 września 2015r.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.

czytaj

KOnsultacje społeczne

2015-08-12

Konsultacje spoleczne 08.2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-08-12

Pan/Pani

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje X sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 18 sierpnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej,

6.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.3. zmian w budżecie gminy,

6.4. emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6.5. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Leśnej 4 w Bełżcu.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 34/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83