Informacja dotycząca zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodziny

2015-09-24

Informacja dotycząca zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 listopada 2015 roku wysokość:

1) zasiłku rodzinnego, wynosi miesięcznie:

a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2015 r. poz 114 z późn. zm), wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13, wynosi:

a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b)100,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Od 1 listopada 2015 roku, prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) sobie uczącej się,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 1 listopada 2015 roku:

1) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, o którym mowa w art. 9 ustawy, wynosi 1000,00 zł jednorazowo;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlop wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ustawy, wynosi 400,00 zł miesięcznie;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy, wynosi 100,00 zł na dziecko;

4) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o któej mowa w art. 15B ustawy, wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko – kryterium dochodowe do tego świadczenia wynosi 1922,00 zł na osobę w rodzinie;

5) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 153,00 zł miesięcznie;

6) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16 ustawy, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

7) wysokość zasiłku dla opiekuna, o któym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567), wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. , przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2014 r. 2506 zł.

czytaj

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BEŁŻCU

2015-09-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 października 2015 roku zgodnie z z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 1058) ulegają zmianie kryteria dochodowe, od których zależą uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej tj:

dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634,00 zł.

dla osoby w rodzinie – w wysokości 514,00 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wyniesie 604,00 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 288,00 zł.

czytaj

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

2015-09-23

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Wójt Gminy Bełżec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok " stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), mających zasięg działania na terenie gminy Bełżec, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 15.10.2015 r. w formie elektronicznej na adres: epepiak@belzec.pl, w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Bełżec ul. Lwowska 5, 22 - 670 Bełżec lub osobiście: w Urzędzie Gminy Bełżec - pokój Nr 10.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konsultacji

2. Załączniki do w/w zarządzenia :

- Nr 1 - Projekt konsultowanego aktu

- Nr 2 - Formularz zgłoszenia opinii

czytaj drukuj

Ogłoszenie o XI Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-09-18

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 25 września 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”,

6.2. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bełżec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

6.3. przystąpienia Gminy Bełżec do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ROZTOCZE”,

6.4. wyboru ławnika sądowego,

6.5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.6. zmian w budżecie gminy.

7. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
9.
Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Pieczony ziemniak 2015

2015-09-16

 

ogloszenie pieczony ziemniak 2015.jpg

czytaj

SPOTKANIE INTEGRACYJNE DLA SENIORÓW

2015-09-16

 

ogloszenie seniorzy.jpg

czytaj

Informacja

2015-09-15

Zawiadamia się, że uległa zmianie godzina zebrania wiejskiego dotyczącego podziału funduszu sołeckiego na 2016 r. w sołectwach:

- Bełżec III - zebranie odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 17 00

- Bełżec I - zebranie odbędzie się 17 września 2015 r. o godz. 19 30

czytaj

Królowa Mleka - konkurs

2015-09-14

 

krolowa_mleka.jpg

czytaj

Startuje XVI edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

2015-09-14

logo_tymbark.png

Startuje XVI edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Następców Arkadiusza Milika, Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.

W poszukiwaniu następców Milika

Historia futbolu pokazuje, że największe piłkarskie talenty rodzą się na podwórku, a swój blask i uznanie zyskują na największych stadionach świata. Właśnie taka przygoda czeka tegorocznych uczestników Turnieju, którzy rywalizację o Puchar Tymbarku rozpoczną na szkolnych boiskach i podwórkach całej Polski, a najlepsi zagrają na murawie Stadionu Narodowego. Wśród miliona dzieci, które wzięły udział w dotychczasowych edycjach Turnieju byli m.in. Tomasz Kędziora, Marcin Kamiński, Paulina Dudek oraz Arkadiusz Milik. Tegoroczna edycja największego Turnieju dla dzieci w Europie już po raz kolejny rozgrywana jest aż w trzech kategoriach wiekowych U-8 (I klasa szkoły podstawowej), U-10 (II i III klasa), U-12 (IV i V klasa). Nagrodą główną będzie mecz Reprezentacji Polski oraz spotkanie z kadrą Biało-Czerwonych. Drużyny zgłaszać można tylko do 25 września.

– Przyszli reprezentanci! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niezapomnianą piłkarską przygodę. Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku, dlatego podejmujcie działanie i bierzcie udział w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Przez poprzednie edycje przewinęło się wielu obecnych reprezentantów Polski. Zawody, które organizujemy to świetna zabawa, ale też szansa na zmierzenie się rówieśnikami z całej Polski. Szczęściarze, którym uda się przejść przez wszystkie eliminacje i szczeble regionalne, zagrają w maju w finale na Stadionie Narodowym. Postaramy się też po drodze nauczyć was jak najwięcej, a trenerom dostarczyć dodatkowej wiedzy. Jesteście gotowi na rozpoczęcie tej przygody? Czekamy na Was! – mówi Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jak zgłosić drużynę

Rozgrywki przeznaczone są dla szkół podstawowych, uczniowskich klubów sportowych, Akademii Młodych Orłów oraz innych podmiotów np. stowarzyszeń i fundacji. Zespoły w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 oraz 12 zgłaszać mogą nauczyciele oraz trenerzy za pośrednictwem formularza dostępnego na oficjalnej stronie Turnieju www.zpodworkanastadion.pl. Zapisy do XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” potrwają do 25 września. Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają koszulkę piłkarską. Pierwsze mecze rozegrane zostaną już na przełomie września i października.

Jesteśmy na starcie XVI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, trwają zapisy i to jest właśnie ten moment kiedy każdy nauczyciel i trener może dać szansę dzieciom na pokazanie ich piłkarskiego talentu. Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest dziś wyznacznikiem nie tylko sportowych umiejętności i talentu, ale również szansą na spełnienie piłkarskich marzeń, a niejednokrotnie pierwszym krokiem na drodze do gry w Reprezentacji Polski – powiedział Krzysztof Pawiński Prezes Zarządu Grupy Maspex Wadowice i współwłaściciel firmy Tymbark.

Mecze finałowe na Stadionie Narodowym

Już po raz trzeci zwycięzców Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecze finałowe XVI edycji rozegrane zostaną 2 maja bezpośrednio przed finałem Pucharu Polski. Dzięki udziałowi w Turnieju każde dziecko, które kocha piłkę nożną może dołączyć do elitarnego grona strzelców gola na Stadionie Narodowym w którym są m.in. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Mesut Özil, czy Arkadiusz Milik. Finał rywalizacji o Puchar Tymbarku jest jedną z trzech dróg do zagrania na murawie największego polskiego stadionu, obok gry w Reprezentacji Polski oraz występu w finale Pucharu Polski.

Reprezentacyjne emocje dla najlepszych

Zdobywcy Pucharu Tymbarku w kategoriach U-10 i U-12 wyjadą na mecz Reprezentacji Polski, by na żywo przeżyć niezapomniane emocje towarzyszące grze Biało-Czerwonych oraz wezmą udział w wyjątkowym spotkaniu z piłkarzami Reprezentacji.

Rywalizacja w kategorii U-8 swój Wielki Finał ma na poziomie wojewódzkim, a na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody, puchary, medale i stroje sportowe. Na każdym etapie Turnieju na trenerów i dzieci czekają piłkarskie upominki i jedyne w swoim rodzaju sportowe emocje.

Turniej przyszłych Reprezentantów Polski

Organizatorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym od dziewięciu lat firma Tymbark. Główne cele Turnieju to popularyzacja aktywności sportowej wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.

Podczas swojej 15-letniej historii Turniej był początkiem piłkarskiej przygody dla wielu obecnych reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych: Arkadiusza Milika, Marcina Kamińskiego, Piotra Zielińskiego, Bartosza Salamona, Tomasza Kędziory, Bartosza Bereszyńskiego, Gracjana Horoszkiewicza, Igora Łasickiego, Karola Żwira, Filipa Jagiełło, Michała Bartkowiaka, oraz Pauliny Dudek.

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:

www.zpodworkanastadion.pl oraz www.pzpn.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Ewa Szumowska – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN:

Adres e-mail: ewa.szumowska@pzpn.pl, tel. 22 551 22 26, +48 501 770 043

Daniel Karaś – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia firmy Tymbark:

Adres e-mail: d.karas@maspex.com, tel. 33 870 84 55, +48 502 195 114

Kontakt z mediami:

Paweł Drażba, PZPN, adres e-mail: pawel.drazba@pzpn.pl, tel. 22 551 22 23

Dorota Liszka, Tymbark, adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870 82 04

Marek Buklarewicz, Arskom Group, adres e-mail: m.buklarewicz@arskomgroup.pl, tel. 730 928 600

czytaj

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie

2015-09-09

OHP ogloszenie dekarz.jpg

 

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 34/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84