Konsultacje Społeczne

2015-06-26

 

Konsultacje Belzec strategia - plakat.jpg

czytaj

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

2015-06-23

Uchwała Nr VIII/36/2015

Rady Gminy

Bełżec

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy Bełżec uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec, w wysokości jak niżej:

1. Cena za odprowadzanie ścieków bytowych – 4,81 zł + VAT za 1 m³ - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

2. Cena za odprowadzanie ścieków komunalnych – 5,14 zł + VAT za 1 m³ - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

§ 2

Taryfa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełżec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-19

OGŁOSZENIE

o dodatkowym naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bełżec

(nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże)

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 22 czerwca 2015 r. rozpoczyna się dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w roku 2015. Nabór trwał będzie do dnia 26 czerwca 2015 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych za usunięcie odpadów.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12 lub w sekretariacie.

Szczegółowe procedury dotyczące dodatkowego naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnego na stronie internetowej www.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-17

Urząd Gminy Bełżec informuje o możliwości nabycia przez mieszkańców gminy ziemi pozyskanej z pogłębiania rowów w m. Chyże. Odbiór własnym transportem. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bełżec tel. 84 6652445

czytaj

Ogłoszenie o VIII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-06-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 23 czerwca 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Bełżcu.

7.2. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.3. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

stanowiących własność Gminy Bełżec.

7.4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

7.5. współdziałania z Miastem Tomaszów Lubelski i wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania własnego Gminy Bełżec

w zakresie wyboru podmiotu, który wybuduje, będzie utrzymywał i eksploatował

Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

7.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta

Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2014 rok.

7.7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

7.8. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

7.9. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

INFORMACJA

2015-06-08

Urząd Gminy Bełżec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133) w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. można zgłaszać Radzie Gminy Bełżec kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Druki potrzebne do zgłoszenia kandydata dostępne są w Urzędzie Gminy Bełżec pokój nr 11. Tam też udzielane są szczegółowe informacje dotyczące tej sprawy.

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2015-06-01

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

2 czerwca 2015r.

Wtorek

900

- Rewizyjna

-w sprawie ceny za ścieki

3 czerwca 2015r.

Środa

900

- Zdrowia, Spraw
Socjalnych,
Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki

-w sprawie ceny za ścieki

-w sprawie zaopiniowania uchwały w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bełżec na lata 2015-2023

-w sprawie zaopiniowania oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Bełżec

8 czerwca 2015r.

Poniedziałek

900

- Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

-w sprawie ceny za ścieki

9 czerwca 2015r.

Wtorek

900

- Mienia Komunalnego,
Budżetu, Samorządu
i Inicjatyw Społecznych

-w sprawie ceny za ścieki

czytaj

Powiatowy Dzień Strażaka w Bełżcu

2015-05-29

W minioną niedzielę 17 maja w Bełżcu obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. Do miejscowości zjechali strażacy niemal wszystkich jednostek OSP i PSP z terenu powiatu tomaszowskiego oraz zaproszeni goście – przedstawiciele Senatu RP, Sejmiku Województwa Lubelskiego, Starosta Tomaszowski i Wójtowie niemal wszystkich gmin z terenu powiatu. Nie zabrakło odznaczeń strażackich i strażackiej grochówki. Mszę w intencji strażaków odprawił miejscowy proboszcz a zarazem powiatowy kapelan strażaków ksiądz kanonik Stanisław Szałański.

Nie bez powodu wybrano Bełżec na obchody Powiatowego Dnia Strażaka. 110 lat w tym roku skończyła Ochotnicza Straż Pożarna z Bełżca I. Powstała ona w 1905 r. kiedy jeszcze miejscowość była pod zaborem austriackim, a więcej o historii straży można przeczytać TUTAJ
Święto Powiatowego Dnia Strażaka rozpoczęło się odprawieniem mszy w miejscowym kościele w intencji strażaków. Po niej strażacy w asyście orkiestry dętej przemaszerowali na bełżecki stadion. Tam odbyła się oficjalna część uroczystości z wręczeniem odznaczeń strażakom. Nad ceremoniałem uroczystości czuwał Krzysztof Gmoch, komendant OSP Bełżec I. Historię OSP Bełżec I opracował i przedstawił druh Wojciech Stepaniuk. W przemówieniach głos zabrali Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski, Jerzy Chróścikowski – Senator RP i Pułkownik Pożarnictwa w Stanie Spoczynku Mieczysław Skiba, rodowity Bełżanin.
Złotym znakiem Związku za długoletnią działalność w OSP odznaczono: Franciszka Furmana (OSP Muratyn), Wiesława Komińczaka (OSP Jarczów) i Jana Madeja (OSP Bełżec 1).
Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza odebrali: Wacław Panasowiec (OSP Bełżec 1) i Antoni Pępiak (OSP Bełżec II).
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa po raz drugi w swojej karierze odebrali: Edmund Czernij (OSP Kazimierówka), Stanisław Janicki (OSP Rachanie), Piotr Jasiński (OSP Werechanie), Wiktor Rogala (OSP Bełżec II), Józef Staszewski (OSP Dutrów) i Tadeusz Maciej Wojtasiuk (OSP Pieniany).
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa po raz pierwszy odebrali: Jan Brodowski, Jan Bober, Andrzej Lorenz, Jan Łakus, Waldemar Łakus, Waldemar Komadowski, Zbigniew Pępiak, Wacław Rogala i Lucjan Skalski z OSP Bełżec.
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: Stanisław Harbuz (Strażacka Orkiestra Dęta w Tomaszowie Lubelskim) i Andrzej Adamek (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bełżcu, wójt Gminy Bełżec).
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: ksiądz Stanisław Szałański (kapelan powiatowy straży pożarnych), Anna Komadowska, Piotr Pasek i Sebastian Portka (Strażacka Orkiestra Dęta w Tomaszowie Lubelskim).

Relacja fotograficzna dostępna na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu (proszę kliknąć aby przejść na stronę)

czytaj

Konkurs Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD 'Roztocze Tomaszowskie' w 2014 roku

2015-05-08

 

plakat_LGD.jpg

czytaj

Gminne Święto Strażaków w Żyłce

2015-05-05

4 maja 2015 roku w miejscowości Żyłka obchodzono Gminne Święto Strażaka. Mszę w intencji strażaków odprawił w miejscowej kaplicy Ksiądz Kanonik Stanisław Szałański, proboszcz bełżeckiej parafii, powiatowy kapelan strażaków. Po mszy, w drugiej części uroczystości, nadano medale i odznaczenia. Tę część uroczystości prowadził Krzysztof Gmoch, Gminny Komendant OSP.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Michał Dudziński, Jerzy Dudek, Grzegorz Dudek z OSP Bełżec I i Marian Mandziuk i Zygmunt Byra z OSP Żyłka.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali: Jan Skowronek, Aldona Cybulska, Henryk Cybulski, Krzysztof Szepelak i Marek Piątek z OSP Chyże, Bogdan Komadowski, Wiesław Malicki, Marek Pankiewicz, Paweł Pępiak, Andrzej Pępiak, Damian Rogala, Sylwester Pępiak, Sebastian Jarosz i Janusz Lentowicz z OSP Bełżec II oraz Tomasz Brodowski i Leszek Szumada z OSP Żyłka.
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Sławomir Sycz, Arkadiusz Welcz, Andrzej Osiadacz, Grzegorz Brogowski, Andrzej Pilarski, Maciej Pępiak, Maciej Brodowski i Paweł Głaz.
Natomiast medale za wysługę lat w straży otrzymali: Sylwester Pępiak (21 lat), Marek Pankiewicz (21 lat), Waldemar Komadowski (27 lat), Tadeusz Ostasz (32 lata) Mieczysław Chmielowiec (33 lata), Józef Jarosz (40 lat), Wacław Panasowiec (40 lat), Stanisław Pępiak (46 lat) i Józef Byra (50 lat).
Medale wręczali Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Bełżcu, Antoni Wawryca – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Tomaszowie Lubelskim, starszy brygadier Stanisław Kielech – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz ksiądz kanonik Stanisław Szałański – powiatowy kapelan strażaków.
Warto dodać, że podczas uroczystości podano informację o tym, iż czynione są starania, by włączyć Ochotniczą Straż Pożarną w Bełżcu II do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Relacja fotograficzna dostępna na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu pod adresem  http://gok.belzec.pl/2015/05/gminne-swieto-strazakow-w-zylce/

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 36/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83