OGŁOSZENIE

2015-08-24

UWAGA ROLNICY

w związku z pogarszającą się sytuacją w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) przypominamy hodowcom trzody chlewnej o ciągłym realnym zagrożeniu tą chorobą oraz o możliwości jej wystąpienia na terenach dotychczas wolnych od zakażeń

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń (pdf)

Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii (pdf)

czytaj

Turniej "Roztoczańskie nalewki, wina owocowe, miody pitne"

2015-08-21

 

Plakat nalewki.jpg

Regulamin turnieju (plik w formacie PDF)

czytaj

Turysto, oddaj krew na Roztoczu

2015-08-20

Oddaj krew na Roztoczu!

Ze względu na zmniejszające się zapasy krwi w okresie letnim apelujemy do wszystkich turystów przebywających na Roztoczu i w Zamościu oraz mieszkańców o oddawanie krwi.

Zapraszamy do oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, które znajdują się w Zamościu i w Tomaszowie Lubelskim.

ZAMOŚĆ
Al. Jana Pawła II 10,
tel. 84-677 32 05, 84-677 33 33
Rejestracja dawców:
poniedziałek - piątek 7:30-13:30

TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Lwowska 82,
tel. 84-664 39 15, 84-664 44 11
Rejestracja dawców:
poniedziałek - piątek 7:00-12:00

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE

oddaj krew na Roztoczu.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-08-17

OGŁOSZENIE

Uprzejmie przypomina się, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla :

1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum

2. uczniów:
a)słabowidzących,
b)niesłyszących,
c)słabosłyszących,
d)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o dofinansowanie do podręczników należy składać do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szk. 2015/2016. Wnioski uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu na dofinansowanie do podręczników przyjmowane są w sekretariacie szkoły do dnia 4 września 2015r.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.

czytaj

KOnsultacje społeczne

2015-08-12

Konsultacje spoleczne 08.2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie o X Sesji Rady Gminy Bełżec

2015-08-12

Pan/Pani

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje X sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 18 sierpnia 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej,

6.2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

6.3. zmian w budżecie gminy,

6.4. emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6.5. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Leśnej 4 w Bełżcu.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2015-08-11

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub poniżej:

Załączniki:

Oświadczenie

Zestawienie faktur

Wniosek

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-07-30

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że termin składania wniosków o stypendium szkolne wraz z załącznikami upływa 15 września 2015 roku. Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C w godz. od 730 do 1530.

       Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 456,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za wydatki poniesione na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, tel. 84 6652143.

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca 2015

2015-07-28

plakat_jarmark.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2015-07-17

Panie i Panowie

Radni Rady Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lipca 2015r. o godz. 1000 odbędzie się zebranie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zaopiniowania uchwały w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bełżec na lata 2015-2023.

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 36/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84