OGŁOSZENIE

2015-07-03

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich osób, którym nie jest obojętny los innych ludzi, a posiadają używany, nadal sprawny sprzęt AGD (lodówka, pralka, kuchenka gazowa lub elektryczna), oraz pościel, ubrania w dobrym stanie, o ich przekazanie za pośrednictwem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej osobom potrzebującym z terenu gminy.

Osoby, które chcą ofiarować wyżej wymienione przedmioty prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 84 6652143 lub osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 36 C, Bełżec.

czytaj

Komunikat ARiMR

2015-06-29

Komunikat ARiMR

Beneficjenci działań

"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

finansowanych w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013,

będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy.

Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARiMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóźniej do 30 czerwca. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015r. Z tego udogodnienia mogą skorzystać również mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015r. W obu przypadkach najpierw jednak muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do korzystania z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z tych dwóch działań zostało wprowadzone, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do niedotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Andrzej Bieńko

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-26


       W związku z realizacją w 2015 roku drugiej edycji Programu Pomocy Żywnościowej przewidzianego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

      Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

      Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C,
tel. (84) 6652143.

czytaj

Konsultacje Społeczne

2015-06-26

 

Konsultacje Belzec strategia - plakat.jpg

czytaj

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

2015-06-23

Uchwała Nr VIII/36/2015

Rady Gminy

Bełżec

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139) Rada Gminy Bełżec uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec, w wysokości jak niżej:

1. Cena za odprowadzanie ścieków bytowych – 4,81 zł + VAT za 1 m³ - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

2. Cena za odprowadzanie ścieków komunalnych – 5,14 zł + VAT za 1 m³ - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

§ 2

Taryfa obowiązuje w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełżec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-19

OGŁOSZENIE

o dodatkowym naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bełżec

(nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże)

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy z dniem 22 czerwca 2015 r. rozpoczyna się dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w roku 2015. Nabór trwał będzie do dnia 26 czerwca 2015 r.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku osób fizycznych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych za usunięcie odpadów.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12 lub w sekretariacie.

Szczegółowe procedury dotyczące dodatkowego naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnego na stronie internetowej www.lubelskie.pl lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Bełżec www.belzec.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-06-17

Urząd Gminy Bełżec informuje o możliwości nabycia przez mieszkańców gminy ziemi pozyskanej z pogłębiania rowów w m. Chyże. Odbiór własnym transportem. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bełżec tel. 84 6652445

czytaj

Ogłoszenie o VIII sesji Rady Gminy Bełżec

2015-06-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 23 czerwca 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Bełżcu.

7.2. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7.3. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

stanowiących własność Gminy Bełżec.

7.4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

7.5. współdziałania z Miastem Tomaszów Lubelski i wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania własnego Gminy Bełżec

w zakresie wyboru podmiotu, który wybuduje, będzie utrzymywał i eksploatował

Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

7.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta

Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2014 rok.

7.7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

7.8. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

7.9. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

INFORMACJA

2015-06-08

Urząd Gminy Bełżec informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz.133) w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. można zgłaszać Radzie Gminy Bełżec kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Druki potrzebne do zgłoszenia kandydata dostępne są w Urzędzie Gminy Bełżec pokój nr 11. Tam też udzielane są szczegółowe informacje dotyczące tej sprawy.

czytaj

Spotkania Komisji Rady Gminy Bełżec

2015-06-01

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

2 czerwca 2015r.

Wtorek

900

- Rewizyjna

-w sprawie ceny za ścieki

3 czerwca 2015r.

Środa

900

- Zdrowia, Spraw
Socjalnych,
Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki

-w sprawie ceny za ścieki

-w sprawie zaopiniowania uchwały w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bełżec na lata 2015-2023

-w sprawie zaopiniowania oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Bełżec

8 czerwca 2015r.

Poniedziałek

900

- Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

-w sprawie ceny za ścieki

9 czerwca 2015r.

Wtorek

900

- Mienia Komunalnego,
Budżetu, Samorządu
i Inicjatyw Społecznych

-w sprawie ceny za ścieki

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 38/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85