Zawiadomienie

2015-02-12

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że zebranie wiejskie sołectwa Bełżec I, którego tematem będzie wybór Sołtysa odbędzie się w następującym terminie:

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1.

18 luty 2015r. (środa)

1700

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lwowska 5

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-02-10

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o możliwości przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy ( szkolenie chemizacyjne )

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 26 marca 2015r. przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Chętnych rolników prosimy o zgłaszanie się do sołtysów lub do Urzędu Gminy Bełżec ( pokój nr. 14).

czytaj

Informacja o zebraniach wiejskich

2015-02-03

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zawiadamia, że zebrania wiejskie sołectw z terenu gminy Bełżec, których tematem będą wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędą się w następujących terminach:

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1.

9 luty 2015r. (poniedziałek)

1700

SZALENIK-KOLONIA

w domu Pana

Andrzeja Adamka – Wójta Gminy Bełżec

Szalenik-Kolonia 6

2.

9 luty 2015r. (poniedziałek)

1830

ŻYŁKA

Remizo-świetlica w Żyłce

3.

10 luty 2015r. (wtorek)

1700

BEŁŻEC III

w domu Pana Aleksandra Bodnara – Sołtysa Gminy Bełżec

ul. Kochanowskiego 15

4.

10 luty 2015r. (wtorek)

1830

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

5.

11 luty 2015r. (środa)

1800

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lwowska 5

6.

12 luty 2015r. (czwartek)

1700

CHYŻE

Remizo – świetlica
w Chyżach

7.

12 luty 2015r. (czwartek)

1900

BEŁŻEC II

Remizo-świetlica
w Bełżcu II

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniach.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Informacja

2015-02-03

Publiczne Gimnazjum w Bełżcu uczestniczy w projekcie ,, Na własne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum.

Projekt ,,Na własne konto” realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi ,,Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu Edukacji Ekonomicznej.

Zajęcia w ramach projektu prowadzi Pani Agnieszka Kusiak – nauczyciel biologii i chemii w Publicznym Gimnazjum w Bełżcu.

czytaj

Ogłoszenie o szkoleniu dla rolników

2015-02-03

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników o szkoleniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Lubelskim dotyczącym przepisów regulujących przyznawanie płatności bezpośrednich w lata 2015 - 2020.

Rolników chętnych do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy do Urzędu Gminy Bełżec w dniu 11 lutego 2015r. ( godzina 10 00 )

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2015-02-03

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub na stronie internetowej www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur VAT

czytaj

Ogłoszenie o V sesji Rady Gminy Bełżec

2015-01-29

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje V sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 4 luty 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok.

7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

8.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2015 rok.

8.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2015 rok.

8.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych.

8.5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy Bełżec.

8.6. udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku Miastu Zamość.

8.7. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bełżec na lata 2014-2017.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Zarządzenei Nr 2/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2015 roku.

2015-01-16

Zrządzenie Nr 2/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w piłce nożnej  w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),Uchwały Nr XXXIX/196/2014 Rady Gminy Bełżec z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na  2015 rok”  (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 4552) -  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tj.:

1) prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej,

2) organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w wyżej wymienionej        dyscyplinie oraz branie udziału w tym współzawodnictwie - m.in. w zawodach,      rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,

     z uwzględnieniem Powiatowego Święta Sportu,

3)  organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy, ze szczególnym

      uwzględnieniem Gminnego Święta Sportu.

 § 2

  Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt  (-) Andrzej Adamek

czytaj

WÓJT GMINY BEŁŻEC ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bełżcu

2015-01-13

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 1 / 2015 Wójta Gminy Bełżec

z dnia 12 stycznia 2015r.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bełżcu

 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184, poz.1436 z póź.zm.)

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g/oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

h/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005r.Nr 14, poz.114, z póź.zm.)

j/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z póź.zm.),

k./ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l/ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z póź.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.Nr 164, poz.1365, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego,

n/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

o/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926, póź.zm.),

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu” w terminie do dnia 27 stycznia 2015 r. na adres : Urząd Gminy Bełżec ul Lwowska 5, 22-670 Bełżec ( sekretariat urzędu).

4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bełżec.

5.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-01-12

OFERTA KOLONIE SZCZAWNIK ZAKOPANE 2015 !!!.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 39/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83