Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

2015-04-13

Wójt Gminy Bełżec informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22 kwietnia 2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:

- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

- 130 zł – rośliny strączkowe,

- 400 zł – ziemniaki.

O dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany można ubiegać się w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/nasiona

Załączniki:

Wniosek o przyznanie dopłaty (pdf)

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (pdf)

czytaj

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2015-03-27

czytaj

Ogłoszenie

2015-03-26

Bezpłatny Portal przeznaczony dla każdego, kto potrzebuje wsparcia w dziedzinie wychowania bądź też dla osób, które pragną podzielić się swoją wiedza i zdobytym doświadczeniem. <link>

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku

2015-03-26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku. (plik w formacie PDF)

czytaj

Szkolenie dla rolników w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym

2015-03-25

 

Informacja o szkoleniu Brzeziny.jpg

czytaj

Konkurs na palmę wielkanocną

2015-03-25

 

PALMA2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Bełżec

2015-03-25

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 31 marca 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki.

6.2. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

6.3. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżec.

6.4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020.

6.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6.6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2015r”.

6.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

6.9. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.

czytaj

SPOŁECZNA KAMPANIA INFORMACYJNA

2015-03-25

W trosce o uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego osób dotychczas nieubezpieczonych z terenu Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu kontynuuje realizację kampanii informacyjnej mającej na celu uświadomianie konieczności podjęcia działań w celu uzyskania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

GOPS w Bełżcu informuje, że brak ubezpieczenia zdrowotnego może się wiązać m.in. z koniecznością samodzielnego ponoszenia wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji przez osobę nieubezpieczoną lub rodzinę w placówkach opieki zdrowotnej.

Prawo do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać m.in. u pracodawcy oraz po spełnieniu określonych przepisami warunków w następujących instytucjach:

- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- Powiatowym Urzędzie Pracy,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji na temat kampanii udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C.

czytaj

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

2015-03-11

 

mammografia.jpg

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 9 marca 2015 r.

2015-03-10

 

Obwieszczenie RDOS.jpg

Załącznik do obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (plik PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 840, bieżąca strona: 39/84, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84