OGŁOSZENIE

2013-04-29

W dniu 02.05.2013. Urząd Gminy Bełżec

NIECZYNNY

Dyżur telefoniczny w sprawach ewidencji ludności i USC pod nr tel. 607 666 519

czytaj

Szynobusem na Roztoczańską Majówkę

2013-04-24

Na czas majowego weekendu na Roztocze wracają połączenia kolejowe popularnymi szynobusami. Spółka Przewozy Regionalne przygotowała atrakcyjny rozkład pomiędzy 1 a 5 maja dla tych, którzy wybierają się na wypoczynek na Roztoczu i będą po nim podróżować.

Majowe połączenia na Roztocze będą 4. Pierwszy kurs z Lublina do Jarosławia wyruszy o godzinie 9.04, na stacji Zwierzyniec pojawi się o 11.58 a w Suścu o 12.30. Następny do Rzeszowa wystartuje o godzinie 13.16 i ostatni do Bełżca o 16.48. Wszystkie szynobusy będa dojeżdżać do stacji w Zamościu. Dodatkowy kurs właśnie z Zamościa do Jarosławia odjedzie o 6.07. Warto przypomnieć, że z Lublina do Zamościa szynobusy kursują codziennie także poza rozkładem majówkowym. Szczegółowy rozkład jazdy opublikowany jest na stronie przewoźnika www.przewozyregionalne.pl/w-regionach-lubelskie w zakładce Liniowe rozkłady jazdy. Rozkład można pobrać także ze strony www.roztoczewita.pl.

Bilety będzie można kupić na stacji w Lublinie oraz u konduktora. Polecamy kupno biletów objętych promocjami. Jednorazowy przejazd pomiędzy sąsiednimi przystankami/stacjami (Bilet Sąsiedzki) na całej trasie np. Nowiny – Susiec, Zwierzyniec – Józefów Roztoczański itp. wyniesie 3 zł. Dla tych, którzy zamierzają podróżować częściej w majowy weekend dobrą propozycją jest Bilet Turystyczny. Dzięki niemu za 45 zł możemy się poruszać po Roztoczu (i nie tylko – pociągami REGIO) w trakcie trwania majówki od 2 maja (po godz.18:00) do 6 maja (do godz. 6:00). Z uwagi na wolny piątek 3 maja – bilet ma dłuższy okres ważności. Przewozy Regionalne proponuje wiele innych atrakcyjnych cenowo ofert -więcej na stronie www.przewozyregionalne.pl.

Przykładowe ceny połączeń:

Lublin – Zamość 13,00 zł (Połączenie w Dobrej Cenie)

Lublin – Zwierzyniec 22,20 zł

Lublin – Susiec 24,20 zł

Lublin – Bełżec 22,00 zł (Połączenie w Dobrej Cenie)

Zamość – Zwierzyniec 8,10 zł

Zamość – Susiec 14,70 zł

Zamość – Bełżec 16,10 zł

Zamość – Jarosław 26,30 zł

Zwierzyniec – Susiec 9,10 zł

Zwierzyniec – Bełżec 12,50 zł

Zwierzyniec – Szczebrzeszyn 3,00 zł (Bilet sąsiedzki)

Susiec – Bełżec 5,90 zł

Susiec – Szczebrzeszyn 10,10 zł

Susiec – Horyniec Zdrój 13,60 zł

Bełżec – Jarosław 18,70 zł

Bełżec – Rzeszów 24,20 zł

Bełżec – Horyniec Zdrój 10,10 zł

Szynobusy mogą zabrać na pokład także rowery, dla nich bilet kosztuje 5,50 zł.

Rozkład jazdy szynobusów dostępny tutaj w pliku *.pdf

czytaj

Konkurs plastyczny

2013-04-12

plakat_plast_m.jpg

czytaj

Bezpłatne badania

2013-04-08

o rekrutacji na szkolenie dekarz murarz-tynkarz.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2013-04-04

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w strukturze Fundacji Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków dla osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa lub planujących ich założenie.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

      · Wnioski będą przyjmowane od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

      · Maksymalna kwota wsparcia 300 tysięcy złotych netto.

      · Dofinansowanie pokrywa  do 50% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, gdzie:

Siedziba/oddział/miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z budową nieruchomości objętych operacją – miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gminy:

- wiejskiej,

- miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. mieszkańców,

- miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru jak i oferowanej pomocy mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej lub odpowiadając na ten e-mail.

Gwarantujemy współpracę z profesjonalną i doświadczona kadrą oraz wysoką jakość usług.

Kontakt:

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego,

Osoba do kontaktu: Pani Agnieszka Śpiewak

Tel. 81 442 00 16, 81 448 28 59;

e-mail: fundacja@rozwojlokalny.pl

czytaj

Ogłoszenie o XXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2013-03-19

RADA GMINY

BEŁŻEC

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 marca 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z działalności w 2012 roku:

- GOK,

- Biblioteka,

- GOPS.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bełżcu;

8.2. uchwalenia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Bełżec na lata 2013 – 2016”;

8.3. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2016;

8.4. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki;

8.5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2013 roku;

8.6. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec;

8.7. wieloletniej prognozy finansowej.

8.8. zmiany w budżecie gminy;

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2013-03-10

mammobus_2013.jpg

czytaj

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza osoby zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej na szkolenie:

2013-03-09

fundacja_rozw_lubelsz_1.jpgfundacja_rozw_lubelsz_2.jpg

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

czytaj

Projekt promujący elastyczne formy zatrudnienia w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia

2013-03-09

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy".

http://www.bogactworozwiazan.pl/

Celem projektu jest ogólnopolska promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i wskazanie wynikających z tego korzyści - zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Rezultatem kampanii ma być większa świadomości na temat prawnych uwarunkowań, które pozwalają na stosowanie rozwiązań pomagających godzić życie zawodowe i rodzinne.

Jedną z najczęściej spotykanych przeszkód w karierze zawodowej w Polsce jest wciąż macierzyństwo i konieczność opieki nad małym dzieckiem. Część pracodawców postrzega to w kategoriach dyskwalifikujących pracownika. Tymczasem istnieje wiele form zatrudnienia, które pozwalają efektywnie godzić role rodzica i pracownika. W dobie rozwiniętych technologii informacyjnych nie wszystkie stanowiska pracy wymagają obecności zatrudnionych w siedzibie firmy w sztywnie wyznaczonych godzinach.

Problemem zatem wydaje się być niewystarczająca wiedza na temat uelastycznienia działalności przedsiębiorstwa tak, aby możliwe było pogodzenie kariery zawodowej z obowiązkami rodzica.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie

http://www.bogactworozwiazan.pl/ lub na facebooku: https://www.facebook.com/bogactworozwiazan

Ogólnopolski projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy" realizowany jest od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

czytaj

Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Bełżec

2013-03-04

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 6 marca 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2013 rok;

6.2. udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Miastu Zamość;

6.3. dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Bełżec;

6.4. zniesienia pomnika przyrody;

6.5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bełżec do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;

6.6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia wysokości tej opłaty;

6.7. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.9. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

6.10. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Wszystkich wpisów: 716, bieżąca strona: 40/72, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72