Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku

2015-03-26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 19 marca 2015 roku. (plik w formacie PDF)

czytaj

Szkolenie dla rolników w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym

2015-03-25

 

Informacja o szkoleniu Brzeziny.jpg

czytaj

Konkurs na palmę wielkanocną

2015-03-25

 

PALMA2015.jpg

czytaj

Ogłoszenie o VI sesji Rady Gminy Bełżec

2015-03-25

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje VI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 31 marca 2015r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki.

6.2. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

6.3. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżec.

6.4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015-2020.

6.5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6.6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

6.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2015r”.

6.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat.

6.9. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.

czytaj

SPOŁECZNA KAMPANIA INFORMACYJNA

2015-03-25

W trosce o uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego osób dotychczas nieubezpieczonych z terenu Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu kontynuuje realizację kampanii informacyjnej mającej na celu uświadomianie konieczności podjęcia działań w celu uzyskania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

GOPS w Bełżcu informuje, że brak ubezpieczenia zdrowotnego może się wiązać m.in. z koniecznością samodzielnego ponoszenia wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji przez osobę nieubezpieczoną lub rodzinę w placówkach opieki zdrowotnej.

Prawo do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać m.in. u pracodawcy oraz po spełnieniu określonych przepisami warunków w następujących instytucjach:

- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- Powiatowym Urzędzie Pracy,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji na temat kampanii udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C.

czytaj

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

2015-03-11

 

mammografia.jpg

czytaj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 9 marca 2015 r.

2015-03-10

 

Obwieszczenie RDOS.jpg

Załącznik do obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie (plik PDF)

czytaj

Bezzwrotne dotecje na utworzenie działalności gospodarczej.

2015-03-09

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 do 25 marca 2015 roku:

  • w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  • w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy oraz w biurach projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

czytaj

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

2015-03-06

ogloszenie o rekrutacji na szkolenie wykonywanie robot posadzkarsko-okladzinowych.jpg

czytaj

Ankietowe badanie rolne

2015-03-06

Zachęcamy do ankietowego badania rolnego realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 r. (proszę kliknąć aby zobaczyć więcej szczegółów)

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 40/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85