Weekend z POLREGIO na Roztoczu

2017-04-26

Weekend z POLREGIO na Roztoczu

 Weekendowe pociągi na trasie Lublin- Zamość – Bełżec, Zamość - Rzeszów będą kursowały od 29 kwietnia do 3 maja 2017 r. To doskonała okazja, aby wybrać się na Roztocze korzystając z oferty - Majówka z POLREGIO

Trasa przejazdu pociągów biegnie wzdłuż malowniczych terenów Roztoczańskiego Parku Narodowego dowożąc chętnych do skorzystania z atrakcji turystyki pieszej i rowerowej.

 Rozkład jazdy pociągów z Lublina do Bełżca i z powrotem:

· Lublin (odjazd o 7:00) – Bełżec (przyjazd o 10:17),

· Lublin (odjazd o 9:03) – Bełżec (przyjazd o 12:15),

· Bełżec (odjazd o 15:10) – Lublin (przyjazd o 18:22),

· Bełżec (odjazd o 18:41) – Lublin (przyjazd o 22:02),

ze skomunikowaniem na stacji Zawada z pociągami REGIO do i z Zamościa Wschód, na stacji Rejowiec z pociągami REGIO do i z Chełma.

Rozkład jazdy pociągów z Zamościa Wschód do Rzeszowa i z powrotem:

· Rzeszów Gł. (odjazd o 7:07) – Zamość Wschód (przyjazd o 12:11),

· Zamość Wschód (odjazd o 16:59) – Rzeszów Gł. (przyjazd o 21:34),

ze skomunikowaniem na stacji Rzeszów Główny z pociągami REGIO z Przeworska i do Przemyśla.

 Szczegółowy rozkład jazdy pociągów można sprawdzić w wyszukiwarce połączeń kolejowych na stronie rozkład-pkp.pl.

 Tegoroczna majówka wyjątkowo sprzyja podróżowaniu. Majówka z POLREGIO – bo tak nazywa się najnowsza oferta Przewozów Regionalnych – to bilet umożliwiający odbycie nieograniczonej liczby przejazdów w czasie od 28 kwietnia (od 18:00) do 8 maja (do 6:00), czyli przez prawie 10 dni! Nowa oferta podzielona została wg. kategorii wiekowych. Osoby poniżej 26. roku życia (kryterium jest jedynie wiek, nie zaś status ucznia lub studenta) będą mogły kupić go w cenie 49 zł, a pozostali pasażerowie zapłacą za niego tylko 95 zł.

Bilety w ofercie Majówka z POLREGIO są dostępne w kasach biletowych oraz na stronie www.biletyregionalne.pl.

 Zachęcamy do skorzystania z oferty Majówka z POLREGIO, dla porównania bilet normalny w najkorzystniejszej cenowo taryfie „Połączenie w dobrej cenie” dla jednorazowego przejazdu w relacji Lublin – Bełżec kosztuje 22 zł.

czytaj

Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-04-21

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu
27 kwietnia 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Roczne sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

7. Roczne sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu z działalności Ośrodka w 2016 roku oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

8. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu z działalności Ośrodka w 2016 roku.

9. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Bełżec z działalności Biblioteki w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1. oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełżec.

10.2. uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bełżec na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" – aktualizacja.

10.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

12. Sprawy różne.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2017-04-21

Informacja MPI Belzec.jpg

- dla przedsiębiorców,

- osób fizycznych,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

- państwowych i samorządowych jednostek terytorialnych,

- szkół,

- organów władzy publicznej oraz

- społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Doradca energetyczny z Regionalnego Biura Energii, UMWL w Lublinie zapozna zainteresowane osoby z  szeroko rozumianą tematyką odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywności energetycznej.

czytaj

OGŁOSZENIE O I NABORZE WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”

2017-04-10

OGŁOSZENIE O
I NABORZE WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”
Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

W celu wyświetlenie całego ogłoszenia proszę o kliknięcie na powyższy tekst.

czytaj

Ogłoszenie

2017-04-10

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w kwietniu br., wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

czytaj

Ogłoszenie

2017-04-07

Dotacje w wysokości do 29 tys. zł na założenie firmy


Mieszkańcy naszej gminy mają szansę na dotację do 29 000 zł w ramach projektu unijnego. Dotacja jest bezzwrotna i mogą z niej skorzystać osoby spełniające wymogi uczestnictw w projekcie. Razem z dotacją osoby biorące udział w tym projekcie otrzymają szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorzy projektu opłacają zwroty kosztów dojazdu, wyżywienia, materiały szkoleniowe i inne.

Kto może skorzystać z bezzwrotnych dotacji?
Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona minimum 1 rok. Preferowane będą osoby, które w wyniku otworzenia działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce pracy w wymiarze min. 1/2 etatu. Z dotacji mogą skorzystać także rolnicy i domownicy rolników zarejestrowani w KRUS.

Do projektu przystąpić może osoba należąca wyłącznie do niżej wymienionych grup: osoby w wieku powyżej 50 roku, życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Liczba wolnych miejsc jest ograniczona. Skorzystaj z dofinansowania i zrealizuj swój pomysł na biznes.


Informacje i zgłoszenia
tel. 577-717-766 oraz 783-446-761

www.facebook.com/SzkoleniaBilgoraj

Załączniki:

* ulotka

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-04-06

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w kwietniu 2017 roku odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia 2017 r.

czytaj

Ogłoszenie

2017-04-06

Wójt Gminy Bełżec

Informuje rolników, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722 ) nie przewiduje już obowiązku przetrzymywania drobiu w zamkniętych pomieszczeniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (plik w formacie PDF)

czytaj

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2017-04-05

Zyczenia 2017 TZ.jpg

W celu odsłuchania proszę kliknąć na życzenia.

czytaj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bełżec

2017-04-03

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bełżec

Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!!!

Nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości ciekłych
przez mieszkańców

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie wylewania nieczystości ciekłych do przydrożnych rowów informuję, że zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2016 r., poz. 250).

Każdy właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania potwierdzenia (faktury) na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych wystawionego przez przedsiębiorcą posiadającego stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy również pamiętać, że nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. Natomiast w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji.

Wylewane ścieków np. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko jest nielegalne i stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny. W razie zgłoszenia nielegalnego wylewania ścieków, informacja ta zostanie przekazana Policji oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, a Gmina przeprowadzi kontrolę legalności wywozu tych nieczystości (potwierdzenia fakturami/rachunkami).

Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt. Dlatego należy sobie zdać sprawę, że jeżeli mieszkańcy nie będą dbać o czystość i porządek w miejscu, w którym mieszkają, ani o swoje zdrowie i zdrowie swoich sąsiadów, to żadne kary nie pomogą.

Aby walka z procederem nielegalnego wylewania nieczystości ciekłych nie przypominała"walki z wiatrakami" każdy powinien zacząć od siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy naprawdę nie przeszkadza nam wygląd rowów zanieczyszczonych ściekami w pobliżu naszych domów oraz odrzucający zapach, który unosi się w powietrzu i ciągnie się czasem przez całą okolicę?

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Wszystkich wpisów: 716, bieżąca strona: 5/72, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72