Ogłoszenie

2018-08-24

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bełżcu informuje, że w dniu 1 września 2018 r. o godz. 12.00 na terenie gminy Bełżec uruchomi syreny alarmowe.

 

Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej będzie jednoczesnym testem sprawności systemu alarmowania. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne ( w ramach treningu SWA), zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 poz. 96).

Syreny zostaną uruchomione na okres 1 minuty i emitować będą dźwięk ciągły.

W ten sposób uczczona zostanie 79. rocznica zbrojnej napaści dokonanej przez Niemcy w 1939 roku na Polskę.

W związku z tym prosi się mieszkańców o niepodejmowanie żadnych działań w związku włączeniem syren alarmowych w powyżej podanym terminie.

 

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2018-08-20

OGŁOSZENIE

W związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1507) informuję, że z dniem 23 sierpnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Na terenie gminy Bełżec jest to:

Koło Łowieckie Nr 61 ,,Roztocze” w Zamościu

ul. Świętego Piątka 59

22-400 Zamość

lub

Koło Łowieckie Nr 11 ,,Bażant”

w Lubyczy Królewskiej

ul. Zamojska 20a

22-670 Bełżec

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie o XLI sesji Rady Gminy Bełżec

2018-08-16

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XLI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 22 sierpnia 2018 na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bełżec;

7.2. zasad usytuowania na terenie Gminy Bełżec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

7.3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Bełżec;

7.4. odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bełżec;

7.5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

7.6. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

2018-08-09

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW GMINY BEŁŻEC

Lp.

Data zebrania

Godzina zebrania

Sołectwo

Miejsce zebrania

1

16.08.2018r.

Czwartek

1730

ŻYŁKA

Remizo - świetlica

w Żyłce

2

16.08.2018r.

Czwartek

1815

SZALENIK-KOLONIA

Szalenik Kol. 6

3

16.08.2018r.

Czwartek

1900

BRZEZINY

Remizo - świetlica
w Brzezinach

4

17.08.2018r.

Piątek

1800

BEŁŻEC III

ul.Kochanowskiego 15, Bełżec

5

17.08.2018r.

Piątek

1900

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

6

20.08.2018r

Poniedziałek

1800

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

7

20.08.2018r.

Poniedziałek

1900

BEŁŻEC II

Remizo - świetlica
w Bełżcu II

Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniach.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

(-) ANDRZEJ ADAMEK

czytaj

Ogłoszenie

2018-08-09

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje osoby chcącej pracować jako pracownik socjalny.

Wymagania formalne, które muszą spełniać kandydaci na pracownika socjalnego:

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku, a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. 2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub

- przed 1.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub

- przed 1.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub

- przed 1.01.2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

- przed 1.05.2004 roku ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub

- przed 1.05.2004 roku rozpoczęcie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ich ukończenie.

Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny;

- kopia dyplomu;

- w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu;

- oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją".

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie GOPS ul. Lwowska 36 C, 22-670 Bełżec, pok nr 1 w terminie do 17 sierpnia 2018 roku.

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

czytaj

Oferta pracy na stanowisku asystenta rodziny

2018-08-02

Oferta pracy na stanowisku asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Od kandydatów oczekiwana jest podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

- oświadczenia dotyczące punktów 4, 5, 6 niniejszego ogłoszenia ;

- oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych w skazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją".

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, 22-670 Bełżec, pokój nr 1, w terminie do 10 sierpnia 2018 roku.

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

czytaj

Ogłoszenie

2018-08-01

Informujemy oraz serdecznie zapraszamy

mieszkańców z terenu Gminy Bełżec na szkolenie,

które odbędzie się dnia 09.08.2018 r. ( Czwartek)

w Gminnym Ośrodku Kultury (GOK) o godzinie 9.00

W projekcie "Aktywne pograniczne" organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne ( 3 osoby z patronatem innej organizacji) mogą otrzymać 11 000 zł na swoje działania, wsparcie lokalnych animatorów oraz cykl szkoleń dotyczących profesjonalizacji organizacji, pozyskiwania środków oraz współpracy z biznesem.

 

Szkolenie poprowadzi Aleksander Jurzysta

Dyrektor Stowarzyszenia "Czajnia"

 

baner_DL_rgb.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-08-01

OGŁOSZENIE

w sprawie świadczeń na dla rodzin z dziećmi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na rozpoczynający się rok szkolny 2018/2019, a także na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, Bełżec od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Przypominamy, że:

świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy) są przyznane w obecnym okresie zasiłkowym do dnia 31 października 2018 r. Wniosek na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 należy więc złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku.

świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego w obecnym okresie świadczeniowym są przyznane do dnia 30 września 2018 r., więc wniosek na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 należy złożyć najpóźniej do 31 października 2018r.

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” (300+) należy złożyć do dnia 30 listopada 2018 r.

czytaj

Ogłoszenie

2018-07-30

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 96), informuję, że w ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 zostanie nadany głośny alarmowy sygnał akustyczny dla ludności - ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających w treści komunikatu.

 

Działania powyższe jednocześnie upamiętnią rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Wójt Gminy

Andrzej Adamek

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2018-07-30

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14)
lub na stronie internetowej
www.belzec.pl.

 

Załączniki:

  1. Wniosek
  2. Oświadczenie
  3. Oświadczenie dot. pomocy publicznej w rolnictwie
  4. Zestawienie faktur

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 5/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85