OGŁOSZENIE

2014-10-20

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 28.10.2014. (wtorek)
O GODZ. 1800 W REMIZO-ŚWIETLICY W BRZEZINACH

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BRZEZINY,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) TOMASZ ŻOŁĄDEK

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-20

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 29.10.2014. (środa)
O GODZ. 1800 W REMIZO-ŚWIETLICY W ŻYŁCE

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA ŻYŁKA,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) MARIUSZ SKRABKA

czytaj

Informacja

2014-10-16

 

logo_unia.jpg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO

Z dniem 1 listopada 2014 r. Gmina Bełżec rozpoczyna realizację projektu systemowego p.n.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

W dniu 24 września 2014 r. została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach”  pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez:

Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Sławomira Sosnowskiego, a Beneficjentem – Gminą Bełżec, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Bełżec - Pana Andrzeja Adamka

Wartość projektu wynosi 169 276,00 złotych, w tym:

1)      ze środków EFS – 143 884,60 zł,

2)      dotacja celowa z budżetu krajowego – 25 391,40 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej, poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 - 5 letnich w terminie do 30.06.2015 r.

W wyniku realizacji projektu przewiduje się powstanie nowego placu zabaw, dostosowanie toalet do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz wyposażenie pomieszczeń m.in. w meble, sprzęt komputerowy, tablice interaktywne, programy edukacyjne, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne itp.

czytaj

UWAGA ROLNICY

2014-10-15

UWAGA ROLNICY

 Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )

w terminie do 23 października 2014r.

Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

2014-09-30

Ogłoszenie Agencji Nieruchomości Rolnych o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych. (plik w formacie PDF)

czytaj

Ogłoszenie o XXXVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2014-09-23

czytaj

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

2014-09-22

WÓJT GMINY
BEŁŻEC

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Wójt Gminy Bełżec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 " stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Wójta Gminy Bełżec z dnia 8 września 2014 r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), mających zasięg działania na terenie gminy Bełżec, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 29.09.2014 r. do dnia 15.10.2015 r. w formie elektronicznej na adres: epepiak@belzec.pl, w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Bełżec ul. Lwowska 5, 22 - 670 Bełżec lub osobiście: w Urzędzie Gminy Bełżec - pokój Nr 10.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konsultacji

2. Załączniki do w/w zarządzenia :

- Nr 1 - Projekt konsultowanego aktu
- Nr 2 -
Formularz zgłoszenia opinii

Ogłoszenie wyników konsultacji

W Ó J T (-) Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2014-09-18

OGŁOSZENIE

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 22.09.2014. (poniedziałek) O GODZ. 1800 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BEŁŻCU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC I, POŚWIĘCONE PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO.ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

ZBIGNIEW WARZOCHA

czytaj

Ogłoszenie

2014-09-18

OGŁOSZENIE

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 23.09.2014. (wtorek) O GODZ. 1800 W REMIZO-ŚWIETLICY W BRZEZINACH ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BRZEZINY, POŚWIĘCONE PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO.ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

TOMASZ ŻOŁĄDEK

czytaj

Ogłoszenie

2014-09-18

OGŁOSZENIE

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 23.09.2014. (wtorek) O GODZ. 1930 W REMIZO-ŚWIETLICY W CHYŻACH ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA CHYŻE, POŚWIĘCONE PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO.ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) ADAM BABIAK

czytaj

Wszystkich wpisów: 812, bieżąca strona: 41/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82