OGŁOSZENIE

2014-11-21

Do 15 stycznia 2015 r. niektóre osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia.
Osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej i posiadają zadłużenie za ten okres, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia. Termin na złożenie stosownego wniosku upływa z dniem 15 stycznia 2015 r.

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-11-14

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi (WOK) prowadzi działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi na Państwa stronie internetowej. Informacja na temat Programu znajduje się na naszej stronie internetowej www.onkologia.lublin.pl.

Żywimy głęboką nadzieję, że wspólnie prowadzone działania promocyjne poprawią zgłaszalność kobiet w Państwa rejonie na profilaktyczne badania mammograficzne.
Jednocześnie informujemy, że otrzymacie Państwo drogą pocztową materiały informacyjne do wykorzystania w ramach działań na rzecz wysokiej zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne.

Dziękujemy za współpracę, życząc Państwu na przyszłość samych trafnych przedsięwzięć oraz sił do ich realizacji.

czytaj

Informacja

2014-11-14

Informacja dot. remontu pawilonu sportowego na stadionie w Bełżcu

Gmina Bełżec wyłoniła w drodze zapytania ofertowego wykonawcę „Remontu pokrycia dachowego na budynku kompleksu sportowego na stadionie sportowym w Bełżcu”

Wyłoniony wykonawca w ramach zadania dokona wymiany istniejącego pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową wraz z obróbkami. W ramach zadania ponadto zostanie wykonane nowe orynnowanie.

Prace rozpoczęto na początku listopada br., aktualnie wykonywane są prace związane z wyrównaniem konstrukcji więźby dachowej.

Część budynku pokryto już folią i przybito kontrłaty i łaty przygotowując do położenia blachy.

Prace zostaną zakończone do 28 listopada br.

Powyższe prace były niezbędne z uwagi na zły stan pokrycia oraz elementów więźby dachowej, a tym samym poprawią wizerunek i estetykę pawilonu sportowego.

czytaj

Program usuwania azbestu

2014-11-10

W dniach 03.11.2014 - 28.11.2014 prowadzony jest nabór wniosków odnośnie usuwania azbestu. Więcej informacji dostępnych jest w załączonym pliku PDF

Ulotka (plik w formacie PDF)

Broszurka (plik w formacie PDF)

czytaj

GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

2014-11-10

czytaj

Ogłoszenie o XXXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2014-11-09

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 14 listopada 2014r. na godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2013/2014.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. uchwalenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”.

7.2. przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok”.

7.3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

7.4. zmian w budżecie gminy.

7.5. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7.6. rozpatrzenia skargi.

8. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
10.
Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

ZAPROSZENIE

2014-11-04

Wójt Gminy Bełżec

zaprasza

Mieszkańców Gminy Bełżec

na

uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę

budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej,

 która odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 12:30

na placu budowy przy ul. Świerczewskiego 75 w Bełżcu

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-30

 

ogloszenie_OHP.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 03.11.2014. (poniedziałek)

O GODZ. 1800 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BEŁŻCU

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA BEŁŻEC I,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) ZBIGNIEW WARZOCHA

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-10-27

NINIEJSZYM OGŁASZAM, ŻE W DNIU 04.11.2014. (wtorek)

O GODZ. 1800 W REMIZO – ŚWIETLICY W CHYŻACH

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECTWA CHYŻE,

POŚWIĘCONE PODSUMOWANIU KADENCJI 2010-2014, SPRAWOM PLANOWANIA BUDŻETU NA ROK 2015 I SPRAWOM BIEŻĄCYCM SOŁECTWA.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

SOŁTYS

(-) Adam Babiak

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 41/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83