Ogłoszenie

2013-06-14

regionalny osrodek EFS.jpg

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczyna realizację projektów  w ramach POKL 9.6.2 "Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych" oraz "Lubelska Akademia Umiejętności Językowych.

W ramach w/w projektów oferujemy bezpłatne:

1. Szkolenia z języka angielskiego kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A.

2. Szkolenia komputerowe kończące się egzaminem zewnętrznym ECDL Core.

Projekty skierowane są do osób w wieku 18-64 lata z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego - pracujących, uczących się lub pozostających bez zatrudnienia (w tym nieaktywne zawodowo i bezrobotne), zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i umiejętności z zakresu obsługi komputera lub języka angielskiego.

Szkolenia będą realizowane w Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Łukowie, Parczewie oraz Zamościu

Szkolenia realizowane będą w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników (tryb: przedpołudniowy, popołudniowy, weekendowy) w różnej intensywności.

Szczegółowe informacje:

Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Zamościu:

Radosław Gmyz

 ul. Partyzantów 3, pok. 27  tel. 84 627 18 32,

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

czytaj

OGŁOSZENIE

2013-06-11

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania do podręczników szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasie 2 liceum plastycznego,

klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1)    dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej oraz klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia,

2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty
770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1)    dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2)    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3)    dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty 445 zł

W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkoły muzycznej I-go stopnia kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2013 r. poz. 182.), w przypadku pozostałych uczniów kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Dodatkowo poza kryterium dochodowym pomoc może być udzielona uczniom dotkniętym między innymi sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem w rodzinie, wielodzietnością. Pomoc jest udziela na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także , nauczyciela, pracownika socjalnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Wnioski uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu na dofinansowanie do podręczników przyjmowane są w sekretariatach szkół do dnia 30.08. 2013r.

czytaj

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2013-06-03

mammograf_czerwiec.jpg

czytaj

Dzień otwarty w ZUS dla Osob Niepełnosprawnych

2013-05-27

Biłgoraj, dnia 22 maja 2013 r.

030000/063/37/2013

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejny raz organizuje "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych". Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

29 maja 2013 r. w godzinach od 900 do 1400 w Inspektoracie ZUS w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 6 swoją wiedzą podzielą się eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W godzinach od 1000 do 1300 dyżurować będą przedstawiciele Urzędu Skarbowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Każdy z odwiedzających Inspektorat będzie mógł w tym dniu dowiedzieć się więcej na tematy świadczeń emerytalno-rentowych, przysługujących dodatków i spraw dotyczących indywidualnych przypadków świadczeniobiorców.

Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie "Informatora dla Osób Niepełnosprawnych”.

Osoby zainteresowane będą mogły założyć „profil zaufany PUE” umożliwiający kontakt z ZUS bez wychodzenia z domu – przez Internet. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług, które pozwalają na łatwy dostęp do danych zgromadzonych na koncie w ZUS (składki, okresy ubezpieczenia, zgłoszeni członkowie rodziny, hipotetyczna emerytura, kapitał początkowy, zwolnienia lekarskie i wiele innych).

Do potwierdzenia profilu PUE wymagany jest dokument tożsamości, adres poczty email lub nr telefonu komórkowego. Platforma dostępna jest pod adresem: pue.zus.pl lub www.zus.pl.

Magdalena Plizga

Rzecznik Prasowy

Oddziału ZUS w Biłgoraju

czytaj

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2013-05-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 maja 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2012 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu, stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.2. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

8.4. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8.5. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Telewizja cyfrowa

2013-05-21

ulotka DVB-T.jpg

Załącznik 1 - Najczęściej zadawane pytania dotyczące Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Załącznik 2 - Wykaz nadajników Naziemnej Telewizji Cyfrowej odbieranych w województwie lubelskim.

czytaj

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania

2013-05-16

 

Wójt Gminy Bełżec

Informuje o możliwości uzyskania dofinansowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla terenów leśnych uszkodzonych w wyniku okiści lodowej jaka wystąpiła w okresie styczeń- luty 2013r.

Osoby chętne do skorzystania z dofinansowania muszą złożyć stosowne zgłoszenie do Nadleśnictwa Tomaszów w terminie do 10 czerwca 2013r.

Wzór zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bełżec- pokój Nr.14, pod numerem telefonu 84 665 24 45 (w.12) oraz na stronie www.belzec.pl

Załączniki:

Zgłoszenie udziału (PDF)

Pismo Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski (PDF)

czytaj

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

2013-05-15

Pomóż zaprojektować trasy rowerowe w Polsce Wschodniejmapa-TRPW - Kopia.jpg

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, i warmińsko-mazurskie. Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych oraz utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

Aby zaprojektować jak najlepsze rozwiązania dla miłośników turystyki rowerowej, potrzebujemy zaczerpnąć opinii ekspertów, a więc samych rowerzystów. Zapraszamy do udziału w ankiecie, która pomoże nam dopasować szlaki do Państwa potrzeb. Po wypełnieniu formularza, mają Państwo możliwość wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania bony do zrealizowania w sklepie Activa Sport.

Ankietę można wypełnić pod adresem: http://provestigo.pl/ankieta-badania/ . Serdecznie zapraszamy!

czytaj

OGŁOSZENIE

2013-04-29

W dniu 02.05.2013. Urząd Gminy Bełżec

NIECZYNNY

Dyżur telefoniczny w sprawach ewidencji ludności i USC pod nr tel. 607 666 519

czytaj

Szynobusem na Roztoczańską Majówkę

2013-04-24

Na czas majowego weekendu na Roztocze wracają połączenia kolejowe popularnymi szynobusami. Spółka Przewozy Regionalne przygotowała atrakcyjny rozkład pomiędzy 1 a 5 maja dla tych, którzy wybierają się na wypoczynek na Roztoczu i będą po nim podróżować.

Majowe połączenia na Roztocze będą 4. Pierwszy kurs z Lublina do Jarosławia wyruszy o godzinie 9.04, na stacji Zwierzyniec pojawi się o 11.58 a w Suścu o 12.30. Następny do Rzeszowa wystartuje o godzinie 13.16 i ostatni do Bełżca o 16.48. Wszystkie szynobusy będa dojeżdżać do stacji w Zamościu. Dodatkowy kurs właśnie z Zamościa do Jarosławia odjedzie o 6.07. Warto przypomnieć, że z Lublina do Zamościa szynobusy kursują codziennie także poza rozkładem majówkowym. Szczegółowy rozkład jazdy opublikowany jest na stronie przewoźnika www.przewozyregionalne.pl/w-regionach-lubelskie w zakładce Liniowe rozkłady jazdy. Rozkład można pobrać także ze strony www.roztoczewita.pl.

Bilety będzie można kupić na stacji w Lublinie oraz u konduktora. Polecamy kupno biletów objętych promocjami. Jednorazowy przejazd pomiędzy sąsiednimi przystankami/stacjami (Bilet Sąsiedzki) na całej trasie np. Nowiny – Susiec, Zwierzyniec – Józefów Roztoczański itp. wyniesie 3 zł. Dla tych, którzy zamierzają podróżować częściej w majowy weekend dobrą propozycją jest Bilet Turystyczny. Dzięki niemu za 45 zł możemy się poruszać po Roztoczu (i nie tylko – pociągami REGIO) w trakcie trwania majówki od 2 maja (po godz.18:00) do 6 maja (do godz. 6:00). Z uwagi na wolny piątek 3 maja – bilet ma dłuższy okres ważności. Przewozy Regionalne proponuje wiele innych atrakcyjnych cenowo ofert -więcej na stronie www.przewozyregionalne.pl.

Przykładowe ceny połączeń:

Lublin – Zamość 13,00 zł (Połączenie w Dobrej Cenie)

Lublin – Zwierzyniec 22,20 zł

Lublin – Susiec 24,20 zł

Lublin – Bełżec 22,00 zł (Połączenie w Dobrej Cenie)

Zamość – Zwierzyniec 8,10 zł

Zamość – Susiec 14,70 zł

Zamość – Bełżec 16,10 zł

Zamość – Jarosław 26,30 zł

Zwierzyniec – Susiec 9,10 zł

Zwierzyniec – Bełżec 12,50 zł

Zwierzyniec – Szczebrzeszyn 3,00 zł (Bilet sąsiedzki)

Susiec – Bełżec 5,90 zł

Susiec – Szczebrzeszyn 10,10 zł

Susiec – Horyniec Zdrój 13,60 zł

Bełżec – Jarosław 18,70 zł

Bełżec – Rzeszów 24,20 zł

Bełżec – Horyniec Zdrój 10,10 zł

Szynobusy mogą zabrać na pokład także rowery, dla nich bilet kosztuje 5,50 zł.

Rozkład jazdy szynobusów dostępny tutaj w pliku *.pdf

czytaj

Wszystkich wpisów: 734, bieżąca strona: 41/74, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74