Zarządzenei Nr 2/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2015 roku.

2015-01-16

Zrządzenie Nr 2/2015

Wójta Gminy

Bełżec

z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w piłce nożnej  w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),Uchwały Nr XXXIX/196/2014 Rady Gminy Bełżec z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na  2015 rok”  (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 4552) -  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tj.:

1) prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej,

2) organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w wyżej wymienionej        dyscyplinie oraz branie udziału w tym współzawodnictwie - m.in. w zawodach,      rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,

     z uwzględnieniem Powiatowego Święta Sportu,

3)  organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy, ze szczególnym

      uwzględnieniem Gminnego Święta Sportu.

 § 2

  Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt  (-) Andrzej Adamek

czytaj

WÓJT GMINY BEŁŻEC ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bełżcu

2015-01-13

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 1 / 2015 Wójta Gminy Bełżec

z dnia 12 stycznia 2015r.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bełżcu

 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184, poz.1436 z póź.zm.)

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g/oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

h/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005r.Nr 14, poz.114, z póź.zm.)

j/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z póź.zm.),

k./ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l/ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z póź.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.Nr 164, poz.1365, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego,

n/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

o/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926, póź.zm.),

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu” w terminie do dnia 27 stycznia 2015 r. na adres : Urząd Gminy Bełżec ul Lwowska 5, 22-670 Bełżec ( sekretariat urzędu).

4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bełżec.

5.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2015-01-12

OFERTA KOLONIE SZCZAWNIK ZAKOPANE 2015 !!!.jpg

czytaj

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO

2014-12-23

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 5 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego (plik w formacie PDF)

czytaj

Ogłoszenie o IV sisji Rady Gminy Bełżec

2014-12-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje IV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 29 grudnia 2014r. na godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”.

6.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi wojewódzkiej Nr 865 w miejscowości Bełżec, gmina Bełżec.

6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

6.4. zmian w budżecie na 2014 rok.

6.5. uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

6.6. uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Życzenia BOŻONARODZENIOWE 2014

2014-12-16

BELZEC ZYCZENIA.jpg

Proszę kliknąć na obrazek aby odsłuchać życzeń.

czytaj

Ogłoszenie o III sesji Rady Gminy Bełżec

2014-12-05

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje III sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 grudnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2015r.

6.2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bełżec.

6.3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

6.4. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec.

6.5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

6.6. rozpatrzenia skargi.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Bełżec

2014-11-28

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje II sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 3 grudnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Bełżcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bełżec oraz ustalenia przedmiotu ich działania.

4.2. ustalenia wysokości diet za za udział w pracach Rady Gminy i jej organów i zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Bełżec oraz wysokości diet dla Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy za udział w pracach Rady Gminy.

5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Wielgosz

czytaj

Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Bełżec

2014-11-25

Wójt Gminy Bełżec zwołuje I sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 listopada 2014r. na godz. 1200 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie pierwszej sesji Rady Gminy.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

4. Zgłoszenie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

7. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

8. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady Gminy.
9.
Przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji.
10. Zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
11. Prezentacja kandydatów

12. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy i podjęcie w tym przedmiocie uchwały.

13. Złożenie ślubowania przez Wójta.

14. Zakończenie obrad pierwszej sesji rady Gminy.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-11-21

Do 15 stycznia 2015 r. niektóre osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia.
Osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej i posiadają zadłużenie za ten okres, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie zadłużenia. Termin na złożenie stosownego wniosku upływa z dniem 15 stycznia 2015 r.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 42/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85