OGŁOSZENIE

2014-06-26

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania do podręczników szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej.

Ponadto pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto uczniów :

słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących , z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa a art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.O systemie oświaty( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź.zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjum, szkół podstawowych- z wyjątkiem klasy I.

Wniosek o dofinansowanie do podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szk. 2014/2015. Wnioski uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu na dofinansowanie do podręczników przyjmowane są w sekretariatach szkół do dnia 5 września 2014r.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539,- zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych (zobacz tabelę)

czytaj

2014-06-25

doc20140625092812_001.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Gminy Bełżec

2014-06-17

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 czerwca 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Bełżcu,

6.2. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Bełżcu,

6.3. ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego.

6.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2013 rok.

6.5. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-06-10

Wójt Gminy Bełżec

oraz

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

w Tomaszowie Lubelskim

zapraszają na spotkanie

Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) na lata 2014-2020”

spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu w dniu 12 czerwca 2014r. o godzinie 10 00

Wójt Gminy Bełżec

\-\ Andrzej Adamek

czytaj

Z A W I A D O M I E N I E

2014-06-03

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą nr XXXV/180/2014 Rady Gminy Bełżec z dnia 28 maja 2014 r., cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2014 r. wynosi:

- 4,44 zł NETTO + 0,36 (8% VAT) = 4,80 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 4,74 zł NETTO + 0,38 (8% VAT) = 5,12 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

70. ROCZNICA LUDOBÓJSTWA OUN-UPA W POWIECIE TOMASZOWSKIM

2014-05-30

 

UPA belzec.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Bełżec

2014-05-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 maja 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2013 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Biała Niedziela

2014-05-07

 

Biala Niedziela plakat.jpg

czytaj

Rekrutacja na szkolenie

2014-04-29

 

rekrutacja na szkolenie OHP.jpg

czytaj

Życzenia Wielkanocne

2014-04-11

 

1.jpg

Życzenia Wielkanocne (do odsłuchania)

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 45/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83