Statystyczne badania rolnicze

2012-06-12

Statystyczne badania rolnicze

Urząd Gminy Bełżec informuje o badaniach ankietowych jakie będą przeprowadzone w wylosowanych gospodarstwach rolnych z terenu gminy Bełżec. Badania te będą wykonane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie w formie wywiadów telefonicznych i osobistych wizyt w gospodarstwach rolnych.

 Treść informacji z GUS dostępna w formie PDF pod odnośnikiem <link>

gus.jpg

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2012-06-05

Bełżec dn. 31.05.2012 r.

URZĄD GMINY

BEŁŻEC

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą nr XV/82/12

Rady Gminy Bełżec z dnia 29 maja 2012 r., cena za odprowadzanie ścieków

do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec

od 1 lipca 2012 r. wynosi:

- 3,82 zł NETTO + 0,31 (8% VAT) = 4,13 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 4,09 zł NETTO + 0,33 (8% VAT) = 4,42 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-)Andrzej Adamek

czytaj

„Świetlica - Moje Miejsce”

2012-05-25

logo 1.pnglogo 2.jpg

WNIOSEK O DOTACJĘ

„Świetlica - Moje Miejsce”

Program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Termin składania wniosków: do 20 czerwca 2012 roku - na działania rozpoczynające się od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Prosimy o wysłanie wniosku pocztą. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski wysłane faksem bądź pocztą elektroniczną.

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ORGANIZACJI I PROJEKCIE:

Nazwa organizacji:

Adres organizacji (ulica, kod pocztowy, poczta):

miejscowość:

gmina:

powiat:

województwo:

strona www:

e-mail, numer telefonu:

numer rejestru KRS:

1. Nazwa projektu:

2. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail):

3. Kwota całkowita projektu:

4. Kwota, o którą ubiega się organizacja od PFDM:

5. Czy organizacja otrzymała poprzednio dotację od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (kiedy i w jakiej wysokości?):

II. INFORMACJE O ORGANIZACJI:

1. Kiedy organizacja powstała:

2. Informacje o koncie bankowym:

Właściciel konta:

Nazwa i adres banku:

Numer konta bankowego :

3. Cele organizacji:

4. Ilość osób zaangażowanych w prowadzenie organizacji (pracownicy etatowi, wolontariusze):

5. Kwota budżetu ogółem w 2011 roku oraz główni sponsorzy (proszę wymienić):


III. INFORMACJA O PROJEKCIE (na który zostanie wykorzystana dotacja).

1. Nazwa projektu:

2. Czas trwania projektu:

3. Dokładny adres świetlicy, którą organizacja chce stworzyć lub adaptować:

4. Informacja o pomieszczeniach świetlicy – opis i plan aktualnego stanu pomieszczeń oraz planowanych zmian (proszę o załączenie kilku zdjęć na płycie CD):

5. Streszczenie projektu (max ¼ strony A4).

6. Liczba uczestników projektu:

a) ilość osób zaangażowanych w realizację projektu na etapie przygotowania
i wyposażenia pomieszczeń,

b) ilość i wiek osób, które będą prowadziły świetlicę (w tym pedagodzy, rodzice, wolontariusze),

c) charakterystyka dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach prowadzonych
w świetlicy (ilość, wiek, płeć).

7. Co będzie oferować dzieciom świetlica:

a) rodzaj zajęć,

b) ich częstotliwość,

c) jakie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie posiadają prowadzący (pedagodzy, rodzice),

d) potrzebne zasoby (np. wyposażenie wnętrz, sprzęt itp.).

8. Informacja dodatkowe:

a) w jaki sposób dzieci będą zaangażowane w planowanie i realizację,

b) informacja o zaangażowaniu dorosłych wolontariuszy,

c) informacja o pedagogu, który będzie prowadził świetlicę,

d) w jaki sposób będzie promowana działalność świetlicy wśród społeczności lokalnej,

e) sposób ogrzewania świetlicy.

9. Informacja o źródłach współfinansowania projektu:

IV. ZAŁĄCZNIKI:

a. Budżet projektu (według formularza),

b. Harmonogram działań (według formularza),

c. Plan pomieszczeń świetlicy i minimum 4 zdjęcia w wersji elektronicznej.

Załączniki: (wszystkie załączniki są w formacie PDF)

Budżet projektu

Harmonogram realizacji projektu

Zasady konkursu


czytaj

Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Bełżec

2012-05-23

Bełżec, dnia 23.05.2012 r.

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Niniejszym zawiadamiam o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Bełżec w dniu

29 MAJA 2012 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych stanowiących  własność Gminy Bełżec,

6.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

6.3. zmian w budżecie gminy Bełżec na 2012 rok.

7. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bełżec

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.

8. Omówienie zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Bełżec.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Kazimierz Marynicz

czytaj

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o wartości poniżej 14 000 EURO na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec"

2012-05-17

czytaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac i usług w ramach promocji projektu

2012-05-09

czytaj

Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Bełżec

2012-04-24

czytaj

Ogłoszenie

2012-04-23

baner logo unia.jpg

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach konkursów nr 4.1/413.03.12,

zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój nr 104,

w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie od 7 do 25 maja 2012 roku.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Powstawanie i rozwój usług turystycznych, w tym agroturystycznych i gastronomicznych.

2. Tworzenie przedsiębiorstw zajmujących się odnawialnymi źródłami energii lub wyrobami

ekologicznymi bazującymi na naturalnych surowcach.

3. Operacje wskazane w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 200, poz. 1442) z późn. zm.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, która:

– jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,

jest nieprzerwanie ubezpieczona w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej 12 miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

– ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

· gminy wiejskiej;

· gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

· gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Poziom pomocy finansowej może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Limit dostępnych środków:

240 000,00 zł

Szczegółowe informacje:

Wszelkie informacje dotyczące naboru, wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronach internetowych:

1. Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” – www.roztoczetomaszowskie.pl

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – www.prow.lubelskie.pl

(w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania)

3. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

oraz telefonicznie, pod numerem (84) 664 63 86 (Biuro LGD „Roztocze Tomaszowskie”), lub pocztą elektroniczną: biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl.

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejzostały określone i opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zamieszczonej na stronie internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

czytaj

Ogłoszenie

2012-04-23

baner logo unia.jpg

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach konkursów nr 4.1/413.02.12, zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój nr 104, w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie od 7 do 25 maja 2012 roku.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Powstawanie i rozwój usług turystycznych, w tym agroturystycznych i gastronomicznych.

2. Tworzenie przedsiębiorstw zajmujących się odnawialnymi źródłami energii lub wyrobami

ekologicznymi bazującymi na naturalnych surowcach.

3. Operacje wskazane w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883) z późn. zm.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

1. Osoby fizyczne zameldowane na obszarze LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą,

2. Organizacje pozarządowe,

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji oraz udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu wynosi od 100 000,00 do 300 000,00 zł, w zależności od rodzaju projektów oraz ilości planowanych do utworzenia miejsc pracy. Poziom pomocy finansowej może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Limit dostępnych środków:

400 000,00 zł

Szczegółowe informacje:

Wszelkie informacje dotyczące naboru, wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronach internetowych:

1. Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” – www.roztoczetomaszowskie.pl

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – www.prow.lubelskie.pl

(w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania)

3. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz telefonicznie, pod numerem (84) 664 63 86 (Biuro LGD „Roztocze Tomaszowskie”), lub pocztą elektroniczną: biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl.

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały określone i opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zamieszczonej na stronie internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

czytaj

INFORMACJA

2012-04-20

oferta.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 734, bieżąca strona: 47/74, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74