OGŁOSZENIE

2014-07-17

SPOŁECZNA

KAMPANIA INFORMACYJNA

W trosce o uniknięcie przykrych konsekwencji związanych z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego osób dotychczas nieubezpieczonych z terenu Gminy Bełżec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu podejmuje inicjatywę przeprowadzenia kampanii informacyjnej mającej na celu uświadomianie konieczności podjęcia działań w celu uzyskania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

GOPS w Bełżcu informuje, że brak ubezpieczenia zdrowotnego może się wiązać m.in. z koniecznością samodzielnego ponoszenia wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji przez osobę nieubezpieczoną lub rodzinę w placówkach opieki zdrowotnej.

Prawo do nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać m.in. u pracodawcy oraz po spełnieniu określonych przepisami warunków w następujących instytucjach:

- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,

- Powiatowym Urzędzie Pracy,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji na temat kampanii udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C.

czytaj

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-07-17

OGÓLNOPOLSKA

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

  • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

  • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

W ramach programu rodziny wielodzietne po okazaniu dokumentu identyfikującego – Karta Wielkiej Rodziny, mogą nabyć uprawnienia do zniżek i rabatów. Lista instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom dostępna jest pod adresem internetowym: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, od poniedziałku do piątku w godz.:
7
30 1530 .

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

  • w przypadku osób, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-06-26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 26 / 2014 Wójta Gminy Bełżec

z dnia 24 czerwca 2014r.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bełżcu

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184, poz.1436 z póź.zm..)

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,albo stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g/oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005r.Nr 14, poz.114, z póź.zm.)

j/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z póź.zm.),

k./ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l/ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z póź.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.Nr 164, poz.1365, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego,

n/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

o/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926, póź.zm.),

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, Konkurs na dyrektora ” z nazwą szkoły, której konkurs dotyczy, w terminie do dnia 10 lipca 2014r. na adres : Urząd Gminy Bełżec ul Lwowska 5, 22-670 Bełżec ( sekretariat urzędu).

4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bełżec.

5.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-06-26

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania do podręczników szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej.

Ponadto pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto uczniów :

słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących , z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa a art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.O systemie oświaty( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź.zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjum, szkół podstawowych- z wyjątkiem klasy I.

Wniosek o dofinansowanie do podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szk. 2014/2015. Wnioski uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu na dofinansowanie do podręczników przyjmowane są w sekretariatach szkół do dnia 5 września 2014r.

Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539,- zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych (zobacz tabelę)

czytaj

2014-06-25

doc20140625092812_001.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Gminy Bełżec

2014-06-17

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 czerwca 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Bełżcu,

6.2. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Bełżcu,

6.3. ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga szkolnego.

6.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2013 rok.

6.5. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
8.
Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2014-06-10

Wójt Gminy Bełżec

oraz

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

w Tomaszowie Lubelskim

zapraszają na spotkanie

Założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW ) na lata 2014-2020”

spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu w dniu 12 czerwca 2014r. o godzinie 10 00

Wójt Gminy Bełżec

\-\ Andrzej Adamek

czytaj

Z A W I A D O M I E N I E

2014-06-03

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą nr XXXV/180/2014 Rady Gminy Bełżec z dnia 28 maja 2014 r., cena za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec od 1 lipca 2014 r. wynosi:

- 4,44 zł NETTO + 0,36 (8% VAT) = 4,80 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 4,74 zł NETTO + 0,38 (8% VAT) = 5,12 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-) Andrzej Adamek

czytaj

70. ROCZNICA LUDOBÓJSTWA OUN-UPA W POWIECIE TOMASZOWSKIM

2014-05-30

 

UPA belzec.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Bełżec

2014-05-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 maja 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2013 rok.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 47/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85