Biała Niedziela

2014-05-07

 

Biala Niedziela plakat.jpg

czytaj

Rekrutacja na szkolenie

2014-04-29

 

rekrutacja na szkolenie OHP.jpg

czytaj

Życzenia Wielkanocne

2014-04-11

 

1.jpg

Życzenia Wielkanocne (do odsłuchania)

czytaj

Ogłoszenie o XXXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2014-04-10

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 15 kwietnia 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych gminy z działalności w 2013 roku:

- GOPS

- Biblioteka

- GOK

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. wieloletniej prognozy finansowej,

7.2. zmian w budżecie gminy,

7.3. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy - art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Jubileusz 90-lecia w Sitnie

2014-03-24

ogloszenie.jpg

czytaj

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III"

2014-03-24

Projekt
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-167/13-00 zawartej w dniu 11 grudnia 2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – III edycja”.

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 34 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego.

Całkowita wartość projektu to 15 876 675,00 PLN, z czego 2 381 501,25 PLN to kwota dofinansowania pochodząca z Budżetu Państwa.

Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości.

Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2241 gospodarstw domowych z terenu 36 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (195 zestawów komputerowych i 65 podłączeń do Internetu).

Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego(w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.

Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu Państwa (15%).

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby :

· z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

· z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

· dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej

· osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

· Rodziny zastępcze

· Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice

· Osoby z grupy 50+

· Dzieci i młodzież uczącą się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 24 marca do końca kwietnia 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy Bełżec,
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec.

Formularze do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki do regulaminu:

1) Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2) Formularz zgłoszeniowy do projektu

3) Oświadczenie o wysokości dochodów

4) Opinia o udzielanych stypendiach socjalnych

5) Opinia jednostek zajmujących się pomocą społeczną

6) Miejsce składania dokumentów

Informacje uzyskać można również telefonicznie: Sebastian Jarosz, tel. 84 665 24 45 w. 18, pok. 13

Obszar projektu:

Gmina Adamów, Gmina Bełżec, Gmina Biała Podlaska, Gmina Dębowa Kłoda, Gmina Drelów, Gmina Dubienka, Gmina Goraj, Gmina i Miasto Annopol, Gmina i Miasto Ostrów Lubelski, Gmina i Miasto Ryki, Gmina i Miasto Zwierzyniec, Gmina Komarówka Podlaska, Gmina Kraśnik, Gmina Kurów, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Lubartów, Gmina Łuków, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Mircze, Gmina Modliborzyce, Gmina Radzyń Podlaski, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Skierbieszów, Gmina Strzyżewice, Gmina Urzędów, Gmina Wierzbica, Gmina Wilkołaz, Gmina Wilków, Gmina Wohyń, Gmina Zakrzówek, Gmina Zalesie, Miasto Chełm, Miasto Lubartów, Miasto Radzyń Podlaski, Powiat Kraśnicki, Powiat Radzyński.

czytaj

Ogłoszenie o XXXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2014-03-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 marca 2014r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przystąpienia do sporządzenia zmian ,,Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec”,

6.2. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie

wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Bełżec,

6.3. udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku Miastu Zamość,

6.4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej,

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Grunwaldzkiej,

6.6. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki,

6.7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2014 r.”,

6.8. uchwalenia Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Bełżec na lata 2014 – 2018,

6.9. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bełżcu,

6.10. zmian w budżecie gminy.

7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie:

7.1. poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju,

7.2. poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY BEŁŻEC

2014-03-14

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW

Z TERENU GMINY BEŁŻEC

L.p

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1

24.03.2014r.

poniedziałek

1730

CHYŻE

Remizo-świetlica

w Chyżach

2

24.03.2014r.

poniedziałek

1900

BEŁŻEC II

Remizo-świetlica
w Bełżcu II

3

25.03.2014r.

wtorek

1730

ŻYŁKA

Remizo – świetlica

w Żyłce

4

25.03.2014r.

wtorek

1900

BRZEZINY

Remizo – świetlica

w Brzezinach

5

26.03.2014r.

środa

1900

BEŁŻEC I

BEŁŻEC III

SZALENIK KOL.

Gminny Ośrodek Kultury

w Bełżcu

czytaj

Afrykański Pomór Świń

2014-02-27

aps.jpg

aps2.jpg

- Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii (pdf)

- Obszar afrykańskiego pomoru świń w Polsce (mapka)

- Ulotka informacyjna (pdf)

czytaj

Mobilne Punkty Informacyjne

2014-02-17

 

Informacja MPI Belzec.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 48/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85