Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2012-09-25

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-09-20

W związku z przeprowadzeniem powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA) w dniu 27.09.2012 roku odbędzie się głośne uruchomienie syren w ćwiczących jednostkach:

  • godz. 18.00 - alarm o skażeniach,
  • godz. 18.30 - odwołanie alarmu.

są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych zadań wynikających z treści

czytaj

PODZIĘKOWANIE

2012-09-14

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-09-13

zarabiac w kryzysie.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-09-03

OGŁOSZENIE

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana też uczniom słabo widzącym, nie- słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić :

1) do kwoty 180,-zł dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III,

2) do kwoty 210,-zł dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,

3) do kwoty 325,- zł dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum.

Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium programu ( dochód na osobę w rodzinie, który nie przekracza miesięcznie 351,- zł netto) z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, w których dochód na osobę miesięcznie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 504.-zł netto. Dodatkowo poza kryterium dochodowym pomoc może być udzielona uczniom dotkniętym między innymi sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem w rodzinie, wielodzietnością. Liczba uczniów spoza kryterium dochodowym nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Rodzice uczniów spełniających powyższe kryterium proszeni są o składanie wniosków na dofinansowanie do podręczników w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu do dnia 05 września 2012r.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy

czytaj

INFORMACJA

2012-09-03

INFORMACJA

Uprzejmie informuje się, że wnioski na stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2012/2013 należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu – ul. Lwowska 36C do dnia 15 września 2012 r.

czytaj

Komunikat CEIDG

2012-08-31

Komunikat CEIDG.jpg
Proszę kliknąć na tekście aby powiększyć

czytaj

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

2012-08-28

czytaj

Ogłoszenie o XVII sesji Rady Gminy Bełżec

2012-08-24

Bełżec, dnia 23.08.2012 r.

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C


Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 30 sierpnia 2012 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6.2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości

gruntowych położonych w Bełżcu przy ul. Piaseckiego

6.3. zastosowania innej stopy procentowej

6.4. dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Bełżec

6.5. zmian w budżecie gminy Bełżec na 2012 rok

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-08-23

Informujemy, że wnioski o stypendium szkolne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C w terminie do 15 września 2012 roku

czytaj

Wszystkich wpisów: 763, bieżąca strona: 48/77, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77