Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2013-10-18

czytaj

Oferta pozyskania dofinansowania na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego ze środków POliŚ

2013-10-11

czytaj

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

2013-09-30

Wójt gminy Bełżec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 " stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2013 Wójta Gminy Bełżec z dnia 24 września 2013 r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), mających zasięg działania na terenie gminy Bełżec, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 07.10.2013 r. do dnia 21.10.2013 r. na adres: epepiak@belzec.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Bełżec - pokój Nr 10.

Załączniki:

1. Projekt konsultowanego aktu
2. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konsultacji
3.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

W Ó J T (-) Andrzej Adamek

czytaj

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełżec

2013-09-30

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012 poz.391 z późn. zm.) od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek gospodarki śmieciowej. Zgodnie z nowymi przepisami, za świadczenie usług w tym zakresie, gminy nie wystawiają faktur. Opłaty są wnoszone przez mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji - bez wezwania, w terminie do dnia 30-go danego miesiąca, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto bankowe: Gmina Bełżec ul. Lwowska 5, nr konta: 63 9617 0005 0000 1111 2000 0001.

W przypadku zalegania z opłatami za odpady komunalne, wierzyciel czyli gmina ma ustawowy obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne a jego pierwszym etapem jest wystawienie upomnienia. Koszt wystawienia upomnienia obciąża zalegającego
i obecnie wynosi 8,80 zł.

Z przykrością informujemy, że w przypadku zaległości w opłatach, będą wszczynane postępowania egzekucyjne, które narażą Państwa na dodatkowe koszty - między innymi, o których mowa wyżej.

Mając na uwadze dobrą współpracę, po raz kolejny przybliżamy zagadnienia gospodarki śmieciowej, oczekując, że pozwoli to Państwu na terminowe regulowanie należności za kolejne miesiące.

Z poważaniem

Wójt(-) Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie o XXVIII sesji Rady Gminy Bełżec

2013-09-19

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXVIII Sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 września 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

6.2. zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

6.3. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

ZŁOTE GODY

2013-09-16

W dniu 8 września 2013r. pięć par małżeńskich z terenu Gminy Bełżec obchodziło jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. odprawionej w intencji jubilatów w miejscowym kościele, następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu obyła uroczystość wręczenia medali ,, Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych jubilatom przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.

Pary obchodzące złote gody to :

Krystyna i Antoni Baranowie,

Halina i Czesław Czachórowie,

Janina i Adam Cybulscy,

Aniela i Kazimierz Łakusowie,

Janina i Adam Rykałowie

Jubilatom i ich rodzinom czas umilał zespół muzyczny ,, Silver Band ”, który przygotował specjalny program muzyczny.

czytaj

Zapraszamy na wirtualny spacer

2013-09-16

panorama.JPGW ramach projektu „Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej” powstała wirtualna wycieczka po najpiękniejszych zakątkach obu gmin.

Nie wychodząc z domu można podziwiać piękno przyrody i malownicze położenie najciekawszych miejsc.

Na „Wirtualny spacer po Gminie Bełżec oraz Gminie i Mieście Ulanów ” składają się panoramy sferyczne 3600 z ziemi, panoramy sferyczne z lotu ptaka i zdjęcia lotnicze oraz dwie panoramiczne gry edukacyjne w spacerze wirtualnym.

Po panoramach można poruszać się w lewo-prawo i góra-dół. Zdjęcia można powiększać i pomniejszać. Panoramy są opisane, udźwiękowione i naniesione na mapę. Można ponadto wysłać e-mailem panoramiczną pocztówkę.

Prezentacja jest w trakcie opracowywania, dostępna jest wersja testowa panoram sferycznych. Możesz obejrzeć ją tutaj.

czytaj

Ogłoszenie

2013-09-10

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełżec

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2012 poz.391 z późn. zm.) od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły obowiązek gospodarki śmieciowej. Zgodnie z nowymi przepisami, za świadczenie usług w tym zakresie, gminy nie wystawiają faktur. Opłaty są wnoszone przez mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji - bez wezwania, w terminie do dnia 30-go danego miesiąca, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto bankowe: Gmina Bełżec ul. Lwowska 5, nr konta: 63 9617 0005 0000 1111 2000 0001.

W przypadku zalegania z opłatami za odpady komunalne, wierzyciel czyli gmina ma ustawowy obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne a jego pierwszym etapem jest wystawienie upomnienia. Koszt wystawienia upomnienia obciąża zalegającego i obecnie wynosi 8,80 zł.

Z przykrością informujemy, że w przypadku zaległości w opłatach, będą wszczynane postępowania egzekucyjne, które narażą Państwa na dodatkowe koszty - między innymi, o których mowa wyżej.

Mając na uwadze dobrą współpracę, po raz kolejny przybliżamy zagadnienia gospodarki śmieciowej, oczekując, że pozwoli to Państwu na terminowe regulowanie należności za kolejne miesiące.

Z poważaniem

(-) Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec

czytaj

Ogłoszenie

2013-09-10

stypendium_czajnia.jpg

czytaj

Konkurs na logo wsi Brzeziny

2013-09-10

Koło Gospodyń Wiejskich Brzezinianki ogłasza konkurs na logo wsi Brzeziny. Nagrodą
w tym konkursie jest tablet. Regulamin dostępny jest w zakładce. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu na logo Brzezin

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 50/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85