ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH „USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁŻEC”

2018-03-29

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
DOTYCZĄCYCH "USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁŻEC"

Gmina Bełżec zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi pn.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁŻEC W 2018 R." finansowanej ze środków publicznych.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Bełżec, Gmina Bełżec

Adres zamawiającego: ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec

Telefon: (84) 665 24 45

Faks: (84) 665 23 37

NIP: 921-18-57-541

REGON: 950368894

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca demontaż pokrycia dachowego zwierającego azbest (płyty azbestowo-cementowe), zabezpieczenie oraz transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, zbiórka i unieszkodliwienie odpadu niebezpiecznego poprzez składowanie na składowisku.

2) Szczegółowy opis zamówienia:

a) demontaż, zabezpieczenie, transport i składowanie w celu utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z budynków należących do osób fizycznych z terenu Gminy Bełżec;

b) zabezpieczenie, transport, składowanie w celu utylizacji zdemontowanych lub uszkodzonych w wyniku działania zjawisk atmosferycznych, materiałów budowlanych zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z terenu Gminy Bełżec;

c) orientacyjna ilość materiałów budowlanych przeznaczonych do demontażu, transportu i składowania w celu utylizacji wynosi ok. 65 m² (0,845 Mg) płyt azbestowo-cementowych;

d) orientacyjna ilość materiałów budowlanych przeznaczonych do transportu i składowania w celu utylizacji wynosi ok. 3000 m² (39,00 Mg) płyt azbestowo-cementowych;

e) Znaną powierzchnię płyt w m² należy przeliczyć na masę Mg stosując przelicznik 0,013 Mg/ m².

3) Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie, w szczególności:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227 poz. 1367, z późn. zm.).

4) Demontażu wyrobów azbestowych winni dokonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

5) Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- demontaż-usuwanie pokryć dachowych budynków wykonanych z wyrobów zawierających azbest;

- zbieranie i zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią;

- ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest przy użyciu własnych urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać co najmniej: - imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest, wskazanie miejsca odbioru – adres datę odbioru, ilość odebranych odpadów, rodzaj odpadu, podpis właściciela/użytkownika;

- przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;
- uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;
- transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;
- przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;

- przyjmuje się, iż 1 m² wyrobów zawierających azbest – pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg)

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym uzgodni termin realizacji usługi.

6) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu: - oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673);

- oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649);

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 września 2018 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.

2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie.

V. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Ofertę cenową należy, złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Bełżec w zamkniętej kopercie z dopiskiem "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BEŁŻEC W 2018 R." w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r., godz. 13:00.

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do podpisania umowy z Wykonawcą, który przedstawi ofertę z najniższą ceną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.

VIII. OCENA OFERT

Najniższa cena za wykonanie usługi oznaczać będzie najkorzystniejszą ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018 r. o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy Bełżec, pokój 12.

Otwarcie ofert jest jawne, mogą w niej uczestniczyć przedstawiciele wykonawców.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje w sprawach merytorycznych i proceduralnych udzielane są w Urzędzie Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec, pokój nr 12 lub pod nr tel. 84 665 24 45 wew. 15 – Pani Joanna Buryła.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy Bełżec

czytaj drukuj

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-03-29

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje osoby chcącej pracować jako pracownik socjalny.

Wymagania formalne, które muszą spełniać kandydaci na pracownika socjalnego:

ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku, a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. 2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub

przed 1.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub

przed 1.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub

przed 1.01.2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

przed 1.05.2004 roku ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub

przed 1.05.2004 roku rozpoczęcie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ich ukończenie.

Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny,

kopia dyplomu,

w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu,

oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie GOPS, ul. Lwowska 36 C, 22-670 Bełżec,
tel. 84 665 21 43, pok. nr 1 w terminie od 9 kwietnia 2018 roku do 13 kwietnia 2018 roku.

czytaj

Informacja

2018-03-28

ASF 1.jpg

ASF 2.jpg

ASF 3.jpg

czytaj

Życzenia Wielkanocne

2018-03-26

zyczenia 2018.jpg

Życzenia w wersji audio (w celu posłuchania proszę o kliknięcie na ten tekst)

czytaj

100 lat niepodległości

2018-03-16

100 niepodleglosci male.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVII sesji Rady Gminy Bełżec

2018-03-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 22 marca 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyodrębnienia w budżecie Gminy Bełżec środków stanowiących fundusz sołecki;

6.2. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość;

6.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2018r.”;

6.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Armii Krajowej;

6.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu;

6.6. zniesienia formy ochrony przyrody;

6.7. nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Bełżec;

6.8. podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

6.9. podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

6.10. zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

6.11. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2018-03-15

 

oglszenie-wscieklizna male.jpg

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-03-07

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu uprzejmie informuje o realizowanej przez Polski Czerwony Krzyż akcji „Z serca dla dzieci”, w ramach której istnieje możliwość udzielenia pomocy np. w formie wyprawki dla dzieci. Środki finansowe będą przeznaczone na wsparcie dzieci i rodzin w potrzebie.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36c od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca b.r.

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-03-07

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie wiadomości e-mail Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2017 dla mieszkańców gminy Bełżec uprawnionych do w/w pomocy będzie wydawana dnia 22 marca 2018 r. w godz 11.00-14:00 w Lubyczy Królewskiej. Magazyn z żywnością obecnie znajduje się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej.

Bliższych informacji udziela oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Ostrzeżenie

2018-03-05

PROGNOZA POGODY male.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 6/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83