Szanowni Mieszkańcy Gminy Bełżec

2013-07-02

Od 1 lipca 2013r obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina przygotowując się do odbioru odpadów, podjęła stosowne uchwały w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o z Tomaszowa Lubelskiego w najbliższych dniach wyposaży każdą nieruchomość w brakujące pojemniki na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane do tego czasu bardzo proszę o wyrozumiałość. Opracowany harmonogram odbioru odpadów otrzymacie Państwo do swoich domów. Jest dostępny także na stronie wwwbelzec.pl W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub niejasności proszę o kontakt pod nr tel.

(84) 6652182.

Z poważaniem

Andrzej Adamek

czytaj

UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIENIA 69 ROCZNICY MODRU POD BEŁŻCEM

2013-06-20

16 czerwca 1944 r., około 7.30 rano, Zachariasz Procyk, pochodzący z Żurawiec ukraiński maszynista, niespodziewanie zatrzymał w lesie koło Zatyla pociąg relacji Zamość – Bełżec – Rawa Ruska – Lwów. Wtedy zaatakowała UPA, która dokonała niewyobrażalnej rzezi na polskich pasażerach pociągu.

Ilu pasażerów było w tym pociągu, nie wiadomo do dziś: byli to Polacy, Ukraińcy i Niemcy. Członkowie UPA okładali ludzi kolbami karabinów, rozpruwali brzuchy, kłuli bagnetami nawet kilkuletnie dzieci. Ciężarną kobietę przybito bagnetem do ziemi. W sumie zginęło 49 osób, choć ich ostateczna liczba nie jest znana. Nie wszystkich udało się zidentyfikować. Część pochowano w zbiorowej mogile na bełżeckim cmentarzu. Kilka osób pochowano również na cmentarza w Tomaszowie Lubelskim i Narolu. W lesie tuż po zbrodni ktoś postawił metalowy krzyż. Niestety, niedawno został ukradziony. W jego miejsce gmina postawiła krzyże z drewna brzozowego. Nieopodal miejsca rzezi stoi też pomnik, poświęcony tej tragedii.

Działo się to 69 lat temu – 16 czerwca 1944 roku. W związku z rocznicą, w niedzielę 16 czerwca br., Urząd Gminy Bełżec wraz z Zarządem Powiatowym PSL w Tomaszowie Lubelskim zorganizowali uroczystości rocznicowe, nad którymi patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman. Uroczystości rozpoczęły się odprawieniem Mszy Św. na cmentarzu parafialnym za zabitych podczas mordu pod Bełżcem. Specjalnie z tej okazji zbudowano tam ołtarz polowy. Po mszy złożono wieńce na grobie pomordowanych na bełżeckim cmentarzu i przy pomniku w Zatylu. Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu przygotował w bełżeckiej Cerkwi specjalną wystawę zdjęć z miejsca mordu, które wykonał Por. Tadeusz Żelechowski z wywiadu AK, który wraz z żołnierzami dotarł na miejsce zbrodni przed przybyciem policji niemieckiej. Zdjęcia te należą do wyjątkowo drastycznych dlatego udostępniano je tylko starszej widowni. Tego dnia otwarto też wystawę malarstwa autorstwa Marii Krenz „Kainie, gdzie jest brat twój”. Wystawa poświęcona jest ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA, w latach 1943 – 1947 na ziemiach południowo – wschodniej Polski. Specjalny program artystyczny przedstawiła również młodzież z Gimnazjum w Bełżcu.

Na uroczystości do Bełżca przybyli przedstawiciele marszałka i wojewody lubelskiego, Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, przewodniczący Rady Powiatu Jan Dawidowski, sekretarz Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – Stanisław Cisło, przewodniczący Rady Gminy Bełżec – Kazimierz Marynicz oraz wiceprzewodniczący RG Bełżec – Wiesław Wielgosz, sekretarz Gminy Bełżec – Alicja Kopczan, skarbnik Gminy Bełżec – Jolanta Malec, wójtowie gmin: Andrzej Adamek – wójt Gminy Bełżec jako organizator, Tomasz Leszczyński – wójt Gminy Lubycza Królewska, Janusz Bałabuch – wójt Gminy Krynice, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego – Wojciech Żukowski oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim oraz przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych.  

czytaj

Ogłoszenie o XXV sesji Rady Gminy Bełżec

2013-06-18

czytaj

Ogłoszenie

2013-06-14

regionalny osrodek EFS.jpg

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 lipca 2013 r. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczyna realizację projektów  w ramach POKL 9.6.2 "Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych" oraz "Lubelska Akademia Umiejętności Językowych.

W ramach w/w projektów oferujemy bezpłatne:

1. Szkolenia z języka angielskiego kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A.

2. Szkolenia komputerowe kończące się egzaminem zewnętrznym ECDL Core.

Projekty skierowane są do osób w wieku 18-64 lata z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego - pracujących, uczących się lub pozostających bez zatrudnienia (w tym nieaktywne zawodowo i bezrobotne), zainteresowanych nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i umiejętności z zakresu obsługi komputera lub języka angielskiego.

Szkolenia będą realizowane w Hrubieszowie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Łukowie, Parczewie oraz Zamościu

Szkolenia realizowane będą w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników (tryb: przedpołudniowy, popołudniowy, weekendowy) w różnej intensywności.

Szczegółowe informacje:

Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Zamościu:

Radosław Gmyz

 ul. Partyzantów 3, pok. 27  tel. 84 627 18 32,

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

czytaj

OGŁOSZENIE

2013-06-11

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania do podręczników szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

klasie 2 liceum plastycznego,

klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1)    dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej oraz klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia,

2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;

2)    dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty
770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1)    dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;

2)    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3)    dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty 445 zł

W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkoły muzycznej I-go stopnia kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.z 2013 r. poz. 182.), w przypadku pozostałych uczniów kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Dodatkowo poza kryterium dochodowym pomoc może być udzielona uczniom dotkniętym między innymi sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem w rodzinie, wielodzietnością. Pomoc jest udziela na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także , nauczyciela, pracownika socjalnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Wnioski uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu na dofinansowanie do podręczników przyjmowane są w sekretariatach szkół do dnia 30.08. 2013r.

czytaj

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

2013-06-03

mammograf_czerwiec.jpg

czytaj

Dzień otwarty w ZUS dla Osob Niepełnosprawnych

2013-05-27

Biłgoraj, dnia 22 maja 2013 r.

030000/063/37/2013

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejny raz organizuje "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych". Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

29 maja 2013 r. w godzinach od 900 do 1400 w Inspektoracie ZUS w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 6 swoją wiedzą podzielą się eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W godzinach od 1000 do 1300 dyżurować będą przedstawiciele Urzędu Skarbowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Każdy z odwiedzających Inspektorat będzie mógł w tym dniu dowiedzieć się więcej na tematy świadczeń emerytalno-rentowych, przysługujących dodatków i spraw dotyczących indywidualnych przypadków świadczeniobiorców.

Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie "Informatora dla Osób Niepełnosprawnych”.

Osoby zainteresowane będą mogły założyć „profil zaufany PUE” umożliwiający kontakt z ZUS bez wychodzenia z domu – przez Internet. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług, które pozwalają na łatwy dostęp do danych zgromadzonych na koncie w ZUS (składki, okresy ubezpieczenia, zgłoszeni członkowie rodziny, hipotetyczna emerytura, kapitał początkowy, zwolnienia lekarskie i wiele innych).

Do potwierdzenia profilu PUE wymagany jest dokument tożsamości, adres poczty email lub nr telefonu komórkowego. Platforma dostępna jest pod adresem: pue.zus.pl lub www.zus.pl.

Magdalena Plizga

Rzecznik Prasowy

Oddziału ZUS w Biłgoraju

czytaj

Ogłoszenie o XXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2013-05-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 maja 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bełżec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2012 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu, stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.2. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec,

8.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

8.4. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8.5. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Telewizja cyfrowa

2013-05-21

ulotka DVB-T.jpg

Załącznik 1 - Najczęściej zadawane pytania dotyczące Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Załącznik 2 - Wykaz nadajników Naziemnej Telewizji Cyfrowej odbieranych w województwie lubelskim.

czytaj

Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania

2013-05-16

 

Wójt Gminy Bełżec

Informuje o możliwości uzyskania dofinansowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla terenów leśnych uszkodzonych w wyniku okiści lodowej jaka wystąpiła w okresie styczeń- luty 2013r.

Osoby chętne do skorzystania z dofinansowania muszą złożyć stosowne zgłoszenie do Nadleśnictwa Tomaszów w terminie do 10 czerwca 2013r.

Wzór zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bełżec- pokój Nr.14, pod numerem telefonu 84 665 24 45 (w.12) oraz na stronie www.belzec.pl

Załączniki:

Zgłoszenie udziału (PDF)

Pismo Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski (PDF)

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 52/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85