OGŁOSZENIE

2012-08-23

Informujemy, że wnioski o stypendium szkolne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C w terminie do 15 września 2012 roku

czytaj

Jarmark Św. Wawrzyńca

2012-08-10

IMG_0012.jpg

Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na stronie www.gok.belzec.pl

czytaj

Bezpłatne badanie słuchu

2012-07-25

czytaj

Zwrot podatku akcyzowego

2012-07-24

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub na stronie internetowej www.belzec.pl (załączniki do pobrania).

czytaj

Ogłoszenie

2012-07-17

MIESZKASZ W  GMINIE BELZEC PLAKAT _(2_).jpg

czytaj

FESTIWAL KULTURY POGRANICZA "FOLKOWISKO"

2012-07-11

plakat-trzy dni maly.png

czytaj

NOWY ROZKŁAD JAZDY SZYNOBUSÓW

2012-06-22

Rozkład jazdy obowiązuje od 01.06.2012 r.

Rozkład dostępny dostępny po kliknięciu na odnośnik <link>

czytaj

Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy Bełżec

2012-06-21

Bełżec, dnia 19.06.2012 r.

RADA GMINY

BEŁŻEC

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 CZERWCA 2012 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Bełżec,

6.2. uchwalenia Statutu gminy Bełżec,

6.3. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec.

6.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2011 rok,

6.5. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

6.6. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec,

6.7. przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Bełżec,

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Konkurs na stanowsko

2012-06-18

WÓJT GMINY  BEŁŻEC

ogłasza konkurs na stanowisko

  1. dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu
  2. dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bełżcu

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia  wymagania  zgodnez  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach  publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184, poz.1436 z póź.zm..)

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz   koncepcji  funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b/ poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 c/ życiorys  z opisem  przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela  lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,albo stażu  pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d/ oryginały lub  poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia  studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu  zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f/ zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym,

g/oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004r.  O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005r.Nr 14, poz.114,  z póź.zm.)

j/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z póź.zm.),

k./ oryginał lub poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l/ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz.674 z póź.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.Nr 164, poz.1365, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela  akademickiego,

n/ oświadczenie, że kandydat  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

o/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926,  póź.zm.),

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, Konkurs na dyrektora ” z nazwą szkoły, której konkurs dotyczy, w terminie do dnia 04 lipca 2012r. na adres : Urząd Gminy Bełżec  ul Lwowska 5, 22-670 Bełżec ( sekretariat urzędu).

4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bełżec.

5.O terminie i miejscu  przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-06-18

O G Ł O S Z E N I E

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana też uczniom słabo widzącym, nie- słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić :

1) do kwoty 180-zł dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III,

2) do kwoty 210,-zł dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,

3) do kwoty 325,- zł dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum.

Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium programu ( dochód na osobę w rodzinie, który nie przekracza miesięcznie 351,- zł netto) z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, w których dochód na osobę miesięcznie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 504.-zł netto. Dodatkowo poza kryterium dochodowym pomoc może być udzielona uczniom dotkniętym między innymi sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem w rodzinie, wielodzietnością. Liczba uczniów spoza kryterium dochodowym nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Rodzice uczniów spełniających powyższe kryterium proszeni są o składanie wniosków na dofinansowanie do podręczników w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu do dnia 31 sierpnia 2012r.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy

czytaj

Wszystkich wpisów: 814, bieżąca strona: 54/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82