Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Bełżec

2013-03-04

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 6 marca 2013 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2013 rok;

6.2. udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Miastu Zamość;

6.3. dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Bełżec;

6.4. zniesienia pomnika przyrody;

6.5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bełżec do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;

6.6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia wysokości tej opłaty;

6.7. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.8. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.9. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

6.10. zmian w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO EFS OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY PROWADZI NABÓR NA SZKOLENIA

2013-02-12

o rekrutacji na szkolenie OHP.jpg

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2013-02-05

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14) lub na stronie internetowej www.belzec.pl (załączniki do pobrania).

czytaj

Deklaracje i stawki podatkowe na 2013 rok

2012-12-31

Podatek od środków transportowych:

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok

Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja interaktywna)

Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wydruku i wypełnienia ręcznego)

Załącznik do deklaracji (wersja interaktywna)

Załącznik do deklaracji (wersja do wydruku i wypełnienia ręcznego)


Podatek rolny, leśny, od nieruchomości:

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym na 2013 rok

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

czytaj

Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Bełżec

2012-12-19

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2012-12-17

czytaj

INFORMACJA

2012-12-06

czytaj

Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Bełżec

2012-12-06

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-11-23

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-11-22

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 54/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85