OGŁOSZENIE

2012-01-11

UWAGA  ROLNICY !!!
OD 2012 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ. WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ DO WÓJTA, BURMISTRZA (PREZYDENTA MIASTA) WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE POŁOŻENIA GRUNTÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU LUB WSPÓŁPOSIADANIU  PRODUCENTA ROLNEGO (W TYM DZIERŻAWCY) W DWÓCH TERMINACH:
•    OD 1 LUTEGO DO 29 LUTEGO 2012 R. – WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI POTWIERDZONYMI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM) DOKUMENTUJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2011 R. DO 31 STYCZNIA 2012 R.
•    OD 01 SIERPNIA 2012 R. DO 31 SIERPNIA 2012 R.– WRAZ Z FAKTURAMI VAT DOKUMENTUJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W OKRESIE OD 01 LUTEGO 2012 R. DO 31 LIPCA 2012 R.
PIENIĄDZE BĘDĄ WYPŁACANE W TERMINACH:
•    02-30 KWIETNIA 2012 R. – W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W PIERWSZYM TERMINIE
•    01-31 PAŹDZIERNIKA – W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W DRUGIM TERMINIE
GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.
OD 2012 ROKU OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO OD OLEJU NAPĘDOWEGO W WYSOKOŚCI 0,95 ZŁ OD 1 LITRA OLEJU NAPĘDOWEGO. MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH W 2012 R. WYNIESIE 81,70 ZŁ.

czytaj

Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Bełżec

2011-12-21

czytaj

Życzenia Świąteczne

2011-12-16

czytaj

ZŁOTE GODY W GMINIE BEŁŻEC

2011-12-13

ZŁOTE GODY W GMINIE BEŁŻEC

W dniu 4 grudnia 2011r. 6 par małżeńskich z terenu Gminy Bełżec obchodziło jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego. Swoje Złote Gody obchodzili Państwo :

 1. Maria i Stanisław Borkowscy
 2. Zofia i Mieczysław Brogowscy
 3. Maria i Marian Czachórowie
 4. Helena i Eugeniusz Kuśmierczakowie
 5. Danuta i Antoni Lewkowie
 6. Maria i Stanisław Pępiakowie

Uroczystość poprzedzona była mszą św. odprawioną w intencji jubilatów przez ks. kanonika Stanisława Szałańskiego, następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyła się uroczystość wręczenia medali ,, Za długoletnie pożycie małżeńskie” – nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz władz Gminy Bełżec w uroczystości uczestniczyli : ks. kanonik Stanisław Szałański, Pan Krzysztof Szwal- przedstawiciel Wojewody Lubelskiego i Pan Robert Kuźniarz – członek zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Zespół muzyczny MARASE pod kierownictwem Pani Doroty Karwańskiej – Mazurkiewicz umilał czas jubilatom pięknym śpiewem.


czytaj

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2011-12-13

kapital ludzki.jpg

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twoja firma – Twój sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci);
 • osoby do 25 roku życia;
 • osoby po 45 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców;
 • osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w branżach: energetyka odnawialna, działalność badawcza, ochrona środowiska.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

· opracowanie Indywidualnych Planów Działań

· szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, „Tworzenie biznesplanu przedsięwzięcia”

· doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3. Wsparcie pomostowe:

A. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

· Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego,

· indywidualne konsultacje tematyczne z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości

B. Podstawowe wsparcie pomostowe – do 800,00 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

C. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane w kwocie do 800,00 zł/miesiąc przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

· Chełm – ul. Obłońska 20, tel. 82 5649870, e-mail: chełm@lfr.lublin.pl

· Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 8717536, e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

· Puławy – ul. Lubelska 2D, 24-100 Puławy, tel. 81 8884791, e-mail: pulawy@fil.lublin.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.fil.lublin.pl

czytaj

KONKURS PLASTYCZNY

2011-12-05

konkurs plastyczny GOK 2011 maly.jpg

Pełna treść regulaminu konkursu

czytaj

KALENDARZ Z FOTOGRAFIAMI GMINY BEŁŻEC

2011-12-05

kalendarz.jpg

czytaj

Konkurs na najlepszą kartkę bożonarodzeniową

2011-11-30

konkurs kartka bozonarodzeniowa.jpg

czytaj

Ogłoszenie o X sesji Rady Gminy Bełżec

2011-11-17

Bełżec, dnia 15.11.2011 r.

RADA GMINY

BEŁŻEC

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zaprasza na X sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bełżec w roku szkolnym 2010/2011: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

7.2. zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

7.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok,

7.4. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2012 rok,

7.5. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec,

7.6. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7.7. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

7.8. określenia wysokości stawek opłat lokalnych: od posiadania psów, targowej.

8. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

ZAPEOSZENIE NA SZKOLENIE

2011-10-12

czytaj

Wszystkich wpisów: 788, bieżąca strona: 55/79, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79