Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Bełżec

2012-04-24

czytaj

Ogłoszenie

2012-04-23

baner logo unia.jpg

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach konkursów nr 4.1/413.03.12,

zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój nr 104,

w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie od 7 do 25 maja 2012 roku.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Powstawanie i rozwój usług turystycznych, w tym agroturystycznych i gastronomicznych.

2. Tworzenie przedsiębiorstw zajmujących się odnawialnymi źródłami energii lub wyrobami

ekologicznymi bazującymi na naturalnych surowcach.

3. Operacje wskazane w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 200, poz. 1442) z późn. zm.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, która:

– jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,

jest nieprzerwanie ubezpieczona w pełnym zakresie w KRUS przez okres co najmniej 12 miesięcy

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

– ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

· gminy wiejskiej;

· gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

· gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Poziom pomocy finansowej może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Limit dostępnych środków:

240 000,00 zł

Szczegółowe informacje:

Wszelkie informacje dotyczące naboru, wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronach internetowych:

1. Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” – www.roztoczetomaszowskie.pl

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – www.prow.lubelskie.pl

(w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania)

3. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

oraz telefonicznie, pod numerem (84) 664 63 86 (Biuro LGD „Roztocze Tomaszowskie”), lub pocztą elektroniczną: biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl.

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejzostały określone i opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zamieszczonej na stronie internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

czytaj

Ogłoszenie

2012-04-23

baner logo unia.jpg

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach konkursów nr 4.1/413.02.12, zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” przy ul. Lwowskiej 32, I piętro, pokój nr 104, w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie od 7 do 25 maja 2012 roku.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Powstawanie i rozwój usług turystycznych, w tym agroturystycznych i gastronomicznych.

2. Tworzenie przedsiębiorstw zajmujących się odnawialnymi źródłami energii lub wyrobami

ekologicznymi bazującymi na naturalnych surowcach.

3. Operacje wskazane w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 139, poz. 883) z późn. zm.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie:

1. Osoby fizyczne zameldowane na obszarze LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą,

2. Organizacje pozarządowe,

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

Wysokość pomocy:

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji oraz udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu wynosi od 100 000,00 do 300 000,00 zł, w zależności od rodzaju projektów oraz ilości planowanych do utworzenia miejsc pracy. Poziom pomocy finansowej może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Limit dostępnych środków:

400 000,00 zł

Szczegółowe informacje:

Wszelkie informacje dotyczące naboru, wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronach internetowych:

1. Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” – www.roztoczetomaszowskie.pl

2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – www.prow.lubelskie.pl

(w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania)

3. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz telefonicznie, pod numerem (84) 664 63 86 (Biuro LGD „Roztocze Tomaszowskie”), lub pocztą elektroniczną: biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl.

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały określone i opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zamieszczonej na stronie internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

czytaj

INFORMACJA

2012-04-20

oferta.jpg

czytaj

INFORMACJA

2012-04-19

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2012-04-13

Stosownie do pisma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość wykonawcy robót na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 73+007 dł. 4,711 km” zawiadamia się mieszkańców, że od dnia 18.04.2012 r. na okres 2 miesięcy zostanie wyłączony z ruchu odcinek w/w drogi tj. ul. Świerczewskiego i ul. Czarnieckiego w Bełżcu.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyznaczonymi objazdami:

- samochody osobowe, komunikacja zbiorowa z Bełżca do Jarosławia przez Tomaszów Lub. – Susiec – Paary – Narol;

- samochody ciężarowe (tranzyt) z Bełżca w kierunku Jarosławia został wyznaczony przez Tomaszów Lub. – Jozefów – Wola Obszańska – Lubliniec – Cieszanów.

Jednocześnie informuje się, że dojazd mieszkańców do posesji zlokalizowanych przy w/w drodze odbywał się będzie po remontowanym odcinku z możliwymi utrudnieniami.

W związku z przebudową przejazdu kolejowego na ulicy Czarnieckiego od dnia 18.04.2012 r. w okresie ok 2 tygodni przejazd będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów.

Wójt Gminy Bełżec

Andrzej Adamek

czytaj

Życzenia Świąteczne

2012-04-04

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-04-02

czytaj

Zmiana godzin pracy Biblioteki Publicznej

2012-03-30

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2012 r.

biblioteka czynna będzie od poniedziałku do piątku

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek - czwartek 8.00-16.00

Piątek 10.00 – 18.00

Zmiana godzin pracy podyktowana jest sugestiami

ze strony użytkowników biblioteki.

czytaj

MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

2012-03-26

MPI informacja Starostwo Tomaszow Lubelski.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 57/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83