Memoriał halowej piłki nożnej im. Jana Watrasa

2012-02-17

W dniu 11.02.2012 r. odbył się memoriał halowej piłki nożnej imienia Jana Watrasa. Turniej odbywał się w kategorii wiekowej ( 2000 i młodsi ).

W turnieju uczestniczyło pięć zespołów: „GRANICA"- Lubycza Król. „Unia"- Hrubieszów. „TOMASOVIA"- Tomaszów Lub. „ Gaudium" - Zamość. „Orkan"- Bełżec.

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy, a te które zajęły miejsca od 1 do 3 otrzymały także puchary. Dla każdej z drużyn przygotowane były posiłki i owoce oraz napoje chłodzące.

Ponadto w turnieju wybierani byli wyróżniający się zawodnicy którym dodatkowo rozdano nagrody.

Kategorie: najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik, najlepszy strzelec turnieju. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano : Krafczyka Oskara

„ Tomasovia "-Tomaszów Lub. Otrzymał rękawice bramkarskie firmy Nike. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano : Wiciejowskiego Pawła „ Orkan "-Bełżec. Otrzymał czapkę firmy Nike. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się: Szuper Kamil „Granica "- Lubycza Król. Otrzymał piłkę nożną firmy Nike.

Sponsorzy:

Hurtownia "ASTER BIS"

GOK Bełżec

Wójt Gminy Bełżec

Tabela końcowa turnieju:

l.„ Orkan " Bełżec.

2.,, Granica " Lubycza Król.

3.,, Unia " Hrubieszów.

4.,, Gaudium " Zamość.

5.,, Tomasovia " Tomaszów Lub.

Relacja fotograficzna:

czytaj

szkolenie w zakresie wysyłania deklaracji rocznych przez internet

2012-02-09

Plakat - szkolenie.jpg

czytaj

Nowy adres internetowy Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu

2012-02-07

Informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu posiada teraz nową stronę internetową www.gok.belzec.pl

czytaj

Ogłoszenie o XII sesji Rady Gminy Bełżec

2012-02-03

Bełżec, dnia 02.02.2012 r.

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 10 LUTEGO 2012 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego,

6.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

6.3. udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku Miastu Zamość,

6.4. ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów i zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Bełżec oraz wysokości diet dla Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy za udział w pracach Rady Gminy,

6.5.zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

7. Informacja nt. sytuacji finansowej w oświacie na terenie gminy Bełżec i zajęcie stanowiska w tej sprawie.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Kazimierz Marynicz

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-01-11

UWAGA  ROLNICY !!!
OD 2012 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ. WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ DO WÓJTA, BURMISTRZA (PREZYDENTA MIASTA) WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE POŁOŻENIA GRUNTÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU LUB WSPÓŁPOSIADANIU  PRODUCENTA ROLNEGO (W TYM DZIERŻAWCY) W DWÓCH TERMINACH:
•    OD 1 LUTEGO DO 29 LUTEGO 2012 R. – WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI POTWIERDZONYMI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM) DOKUMENTUJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2011 R. DO 31 STYCZNIA 2012 R.
•    OD 01 SIERPNIA 2012 R. DO 31 SIERPNIA 2012 R.– WRAZ Z FAKTURAMI VAT DOKUMENTUJĄCYMI ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W OKRESIE OD 01 LUTEGO 2012 R. DO 31 LIPCA 2012 R.
PIENIĄDZE BĘDĄ WYPŁACANE W TERMINACH:
•    02-30 KWIETNIA 2012 R. – W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W PIERWSZYM TERMINIE
•    01-31 PAŹDZIERNIKA – W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W DRUGIM TERMINIE
GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY LUB PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.
OD 2012 ROKU OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO OD OLEJU NAPĘDOWEGO W WYSOKOŚCI 0,95 ZŁ OD 1 LITRA OLEJU NAPĘDOWEGO. MAKSYMALNA KWOTA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO NA 1 HA UŻYTKÓW ROLNYCH W 2012 R. WYNIESIE 81,70 ZŁ.

czytaj

Ogłoszenie o XI sesji Rady Gminy Bełżec

2011-12-21

czytaj

Życzenia Świąteczne

2011-12-16

czytaj

ZŁOTE GODY W GMINIE BEŁŻEC

2011-12-13

ZŁOTE GODY W GMINIE BEŁŻEC

W dniu 4 grudnia 2011r. 6 par małżeńskich z terenu Gminy Bełżec obchodziło jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego. Swoje Złote Gody obchodzili Państwo :

 1. Maria i Stanisław Borkowscy
 2. Zofia i Mieczysław Brogowscy
 3. Maria i Marian Czachórowie
 4. Helena i Eugeniusz Kuśmierczakowie
 5. Danuta i Antoni Lewkowie
 6. Maria i Stanisław Pępiakowie

Uroczystość poprzedzona była mszą św. odprawioną w intencji jubilatów przez ks. kanonika Stanisława Szałańskiego, następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyła się uroczystość wręczenia medali ,, Za długoletnie pożycie małżeńskie” – nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz władz Gminy Bełżec w uroczystości uczestniczyli : ks. kanonik Stanisław Szałański, Pan Krzysztof Szwal- przedstawiciel Wojewody Lubelskiego i Pan Robert Kuźniarz – członek zarządu Powiatu Tomaszowskiego. Zespół muzyczny MARASE pod kierownictwem Pani Doroty Karwańskiej – Mazurkiewicz umilał czas jubilatom pięknym śpiewem.


czytaj

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2011-12-13

kapital ludzki.jpg

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twoja firma – Twój sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci);
 • osoby do 25 roku życia;
 • osoby po 45 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców;
 • osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w branżach: energetyka odnawialna, działalność badawcza, ochrona środowiska.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:

· opracowanie Indywidualnych Planów Działań

· szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, „Tworzenie biznesplanu przedsięwzięcia”

· doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu

2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa

3. Wsparcie pomostowe:

A. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:

· Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego,

· indywidualne konsultacje tematyczne z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości

B. Podstawowe wsparcie pomostowe – do 800,00 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

C. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane w kwocie do 800,00 zł/miesiąc przez 6 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

· Chełm – ul. Obłońska 20, tel. 82 5649870, e-mail: chełm@lfr.lublin.pl

· Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 8717536, e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

· Puławy – ul. Lubelska 2D, 24-100 Puławy, tel. 81 8884791, e-mail: pulawy@fil.lublin.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.fil.lublin.pl

czytaj

KONKURS PLASTYCZNY

2011-12-05

konkurs plastyczny GOK 2011 maly.jpg

Pełna treść regulaminu konkursu

czytaj

Wszystkich wpisów: 812, bieżąca strona: 57/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82