Ogłoszenie o XVI sesji Rady Gminy Bełżec

2012-06-21

Bełżec, dnia 19.06.2012 r.

RADA GMINY

BEŁŻEC

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 CZERWCA 2012 r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Bełżec,

6.2. uchwalenia Statutu gminy Bełżec,

6.3. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bełżec.

6.4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Bełżec z wykonania budżetu za 2011 rok,

6.5. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełżec z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

6.6. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec,

6.7. przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Bełżec,

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Marynicz

czytaj

Konkurs na stanowsko

2012-06-18

WÓJT GMINY  BEŁŻEC

ogłasza konkurs na stanowisko

  1. dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu
  2. dyrektora Publicznego Gimnazjum w Bełżcu

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia  wymagania  zgodnez  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach  publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184, poz.1436 z póź.zm..)

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz   koncepcji  funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b/ poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

 c/ życiorys  z opisem  przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela  lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,albo stażu  pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d/ oryginały lub  poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,

e/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia  studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu  zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f/ zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowniczym,

g/oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia  2004r.  O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2005r.Nr 14, poz.114,  z póź.zm.)

j/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z póź.zm.),

k./ oryginał lub poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l/ oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz.674 z póź.zm.) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.Nr 164, poz.1365, z póź.zm.) - w przypadku nauczyciela  akademickiego,

n/ oświadczenie, że kandydat  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

o/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz.926,  póź.zm.),

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,, Konkurs na dyrektora ” z nazwą szkoły, której konkurs dotyczy, w terminie do dnia 04 lipca 2012r. na adres : Urząd Gminy Bełżec  ul Lwowska 5, 22-670 Bełżec ( sekretariat urzędu).

4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bełżec.

5.O terminie i miejscu  przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy

czytaj

OGŁOSZENIE

2012-06-18

O G Ł O S Z E N I E

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. ,,Wyprawka szkolna” istnieje możliwość dofinansowania podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana też uczniom słabo widzącym, nie- słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić :

1) do kwoty 180-zł dla uczniów klasy I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III,

2) do kwoty 210,-zł dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,

3) do kwoty 325,- zł dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum.

Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium programu ( dochód na osobę w rodzinie, który nie przekracza miesięcznie 351,- zł netto) z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, w których dochód na osobę miesięcznie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 504.-zł netto. Dodatkowo poza kryterium dochodowym pomoc może być udzielona uczniom dotkniętym między innymi sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, alkoholizmem w rodzinie, wielodzietnością. Liczba uczniów spoza kryterium dochodowym nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Rodzice uczniów spełniających powyższe kryterium proszeni są o składanie wniosków na dofinansowanie do podręczników w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Bełżcu i Publicznego Gimnazjum w Bełżcu do dnia 31 sierpnia 2012r.

/-/ Andrzej Adamek

Wójt Gminy

czytaj

Statystyczne badania rolnicze

2012-06-12

Statystyczne badania rolnicze

Urząd Gminy Bełżec informuje o badaniach ankietowych jakie będą przeprowadzone w wylosowanych gospodarstwach rolnych z terenu gminy Bełżec. Badania te będą wykonane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Lublinie w formie wywiadów telefonicznych i osobistych wizyt w gospodarstwach rolnych.

 Treść informacji z GUS dostępna w formie PDF pod odnośnikiem <link>

gus.jpg

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2012-06-05

Bełżec dn. 31.05.2012 r.

URZĄD GMINY

BEŁŻEC

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam mieszkańców gminy Bełżec, że zgodnie z uchwałą nr XV/82/12

Rady Gminy Bełżec z dnia 29 maja 2012 r., cena za odprowadzanie ścieków

do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec

od 1 lipca 2012 r. wynosi:

- 3,82 zł NETTO + 0,31 (8% VAT) = 4,13 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków bytowych,

- 4,09 zł NETTO + 0,33 (8% VAT) = 4,42 zł BRUTTO ZA 1 m3 ścieków komunalnych.

W Ó J T

(-)Andrzej Adamek

czytaj

„Świetlica - Moje Miejsce”

2012-05-25

logo 1.pnglogo 2.jpg

WNIOSEK O DOTACJĘ

„Świetlica - Moje Miejsce”

Program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Termin składania wniosków: do 20 czerwca 2012 roku - na działania rozpoczynające się od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Prosimy o wysłanie wniosku pocztą. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane wnioski wysłane faksem bądź pocztą elektroniczną.

Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ORGANIZACJI I PROJEKCIE:

Nazwa organizacji:

Adres organizacji (ulica, kod pocztowy, poczta):

miejscowość:

gmina:

powiat:

województwo:

strona www:

e-mail, numer telefonu:

numer rejestru KRS:

1. Nazwa projektu:

2. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail):

3. Kwota całkowita projektu:

4. Kwota, o którą ubiega się organizacja od PFDM:

5. Czy organizacja otrzymała poprzednio dotację od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (kiedy i w jakiej wysokości?):

II. INFORMACJE O ORGANIZACJI:

1. Kiedy organizacja powstała:

2. Informacje o koncie bankowym:

Właściciel konta:

Nazwa i adres banku:

Numer konta bankowego :

3. Cele organizacji:

4. Ilość osób zaangażowanych w prowadzenie organizacji (pracownicy etatowi, wolontariusze):

5. Kwota budżetu ogółem w 2011 roku oraz główni sponsorzy (proszę wymienić):


III. INFORMACJA O PROJEKCIE (na który zostanie wykorzystana dotacja).

1. Nazwa projektu:

2. Czas trwania projektu:

3. Dokładny adres świetlicy, którą organizacja chce stworzyć lub adaptować:

4. Informacja o pomieszczeniach świetlicy – opis i plan aktualnego stanu pomieszczeń oraz planowanych zmian (proszę o załączenie kilku zdjęć na płycie CD):

5. Streszczenie projektu (max ¼ strony A4).

6. Liczba uczestników projektu:

a) ilość osób zaangażowanych w realizację projektu na etapie przygotowania
i wyposażenia pomieszczeń,

b) ilość i wiek osób, które będą prowadziły świetlicę (w tym pedagodzy, rodzice, wolontariusze),

c) charakterystyka dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach prowadzonych
w świetlicy (ilość, wiek, płeć).

7. Co będzie oferować dzieciom świetlica:

a) rodzaj zajęć,

b) ich częstotliwość,

c) jakie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie posiadają prowadzący (pedagodzy, rodzice),

d) potrzebne zasoby (np. wyposażenie wnętrz, sprzęt itp.).

8. Informacja dodatkowe:

a) w jaki sposób dzieci będą zaangażowane w planowanie i realizację,

b) informacja o zaangażowaniu dorosłych wolontariuszy,

c) informacja o pedagogu, który będzie prowadził świetlicę,

d) w jaki sposób będzie promowana działalność świetlicy wśród społeczności lokalnej,

e) sposób ogrzewania świetlicy.

9. Informacja o źródłach współfinansowania projektu:

IV. ZAŁĄCZNIKI:

a. Budżet projektu (według formularza),

b. Harmonogram działań (według formularza),

c. Plan pomieszczeń świetlicy i minimum 4 zdjęcia w wersji elektronicznej.

Załączniki: (wszystkie załączniki są w formacie PDF)

Budżet projektu

Harmonogram realizacji projektu

Zasady konkursu


czytaj

Ogłoszenie o XV sesji Rady Gminy Bełżec

2012-05-23

Bełżec, dnia 23.05.2012 r.

R A D A G M I N Y

B E Ł Ż E C

Pan/i

MIESZKAŃCY GMINY BEŁŻEC

Niniejszym zawiadamiam o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Bełżec w dniu

29 MAJA 2012 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych stanowiących  własność Gminy Bełżec,

6.2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

6.3. zmian w budżecie gminy Bełżec na 2012 rok.

7. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bełżec

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.

8. Omówienie zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Bełżec.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Kazimierz Marynicz

czytaj

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o wartości poniżej 14 000 EURO na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec"

2012-05-17

czytaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac i usług w ramach promocji projektu

2012-05-09

czytaj

Ogłoszenie o XIV sesji Rady Gminy Bełżec

2012-04-24

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 58/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85