Ogłoszenie

2017-10-05

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )

w terminie do 13 października 2017r.

Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

2017-09-25

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW

Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.P.

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

26.09.2017 r.

wtorek

1800

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

czytaj

Obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

2017-09-21

PPP_plakat 2017_maly.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2017-09-13

O G Ł O S Z E N I E

o naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych z budynków osób fizycznych oraz zdjętych płyt azbestowo-cementowych złożonych na posesji.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12 lub w sekretariacie w terminie do 6 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pokój nr 12.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

Andrzej Adamek

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

2017-09-13

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW

Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.P

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

21.09.2017 r.

czwartek

1800

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

2.

18.09.2017 r.

poniedziałek

1800

CHYŻE

Remizo – świetlica w Chyżach

3.

20.09.2017 r.

środa

1800

BEŁŻEC II

Remizo – świetlica w Bełżcu II

4.

19.09.2017 r.

wtorek

1730

SZALENIK – KOLONIA

Szalenik – Kolonia 6

5.

19.09.2017 r.

wtorek

1830

ŻYŁKA

Remizo – świetlica Żyłce

6.

07.08.2017 r.

poniedziałek

1800

BEŁŻEC III

W domu u sołtysa A. Bodnara

7.

15.09.2017 r.

piątek

1830

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

Ogłoszenie

2017-09-12

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bełżcu

zaprasza na spotkania integracyjne osoby samotne, niepełnosprawne oraz seniorów z rodzinami. Najbliższe spotkania odbędą się:

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, dnia 20 września 2017 roku (środa) o godzinie 13.00.

w remizo-świetlicy lub na placu koło świetlicy w Chyżach (w zależności od pogody), dnia 21 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.00,

Spotkania mają na celu integrację środowiska, omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

Komunikat

2017-09-04

 

lisy_male.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2017-08-25

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuje się, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017r. jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wyprawka skierowana jest do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdyż jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania. Dofinansowanie do podręczników dla tych uczniów wynosić będzie do kwoty 175zł.

Wnioski o dofinansowanie do podręczników dla uczniów mających wymienione wyżej niepełnosprawności należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Bełżcu do dnia 6 września 2017r.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Dożynki gminno - parafialne

2017-08-25

 

dozynki_2017.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-08-24

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 30 sierpnia 2017r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

6.2. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

6.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów.

6.4. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów.

6.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów.

6.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Rzeszowskiej.

6.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

6.8. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.

6.9. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

6.10. przystąpienia Gminy Bełżec do ,,Tomaszowskiego Klastra Energii” .

6.11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu w związku z nawałnicą.

6.12. zmian w budżecie gminy.

7. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Wszystkich wpisów: 788, bieżąca strona: 7/79, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79