Ogłoszenie

2018-05-18

logo rlgd.png

OGŁOSZENIE O

IV NABORZE WNIOSKÓW

NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ROZTOCZE"

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze", realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014 – 2020", ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:

I:

Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.

Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 60 000,00 zł.

II:

Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD "Roztocze"

Cel szczegółowy II.1.: Zwiększenie dostępności rynkowej produktów lokalnego rybactwa

Przedsięwzięcie II.1.2. Wsparcie reklamy i promocji ryb oraz produktów związanych z akwakulturą pochodzących z obszaru objętego LSR (zakres operacji wskazany w § 4 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 130 000,00 zł oraz dodatkowo maksymalna kwota o jaką może wnioskować w ramach tego przedsięwzięcia jeden wnioskodawca wynosi 65 000,00 zł.

III:

Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.

Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD "Roztocze"

Przedsięwzięcie III.2.1. Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów sektora rybackiego, w tym organizowanie spotkań, w szczególności dla przedstawicieli grupy defaworyzowanej i przedstawicieli sektora rybackiego (zakres operacji wskazany w § 8 pkt 1 rozporządzenia).limit dostępnych środków 50 000,00 zł.

IV:

Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.

Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD "Roztocze"

Przedsięwzięcie III.2.2. Realizacja działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych

(szczególnie tradycji związanych z rybactwem) (zakres operacji wskazany w § 7 pkt 1 lit. b rozporządzenia) – limit dostępnych środków 40 000,00 zł.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol,

w okresie od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r., godz. 15:30.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia:

http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2018/IV/og%C5%82oszenie_o_naborach_IV.pdf

Więcej informacji: www.rlgdroztocze.org

czytaj

OGŁOSZENIE

2018-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie wiadomości e-mail Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2017 dla mieszkańców gminy Bełżec uprawnionych do w/w pomocy będzie wydawana dnia 24 maja 2018 r. w godz 9.00-12:00 w Lubyczy Królewskiej. Magazyn z żywnością obecnie znajduje się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej.

Bliższych informacji udziela oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

2018-05-15

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

NABÓR „Zgłoszeń lokalizacji” będzie trwał od dnia 21.05.2018r. do dnia 08.06.2018r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

czytaj

POWIATOWY DZIEŃ STRAŻAKA

2018-05-04

Dzien Strazaka Laszczow 2018.jpg

czytaj

Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Gnminy Bełżec

2018-04-30

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 7 maja 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Bełżec z działalności Biblioteki w 2017 roku.

6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu z działalności Ośrodka w 2017 roku.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czarnieckiego;

8.2. wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego części zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3540L Bełżec-Szalenik-Lubycza Królewska na odcinku Bełżec-Szalenik;

8.3. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;

8.4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2018 r.";

8.5. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Komunikat

2018-04-27

komunikatpszczoly.jpg

czytaj

MAJÓWKOWY ZMYSŁ PODRÓŻOWANIA Z POLREGIO

2018-04-27

 

MAJÓWKOWY ZMYSŁ PODRÓŻOWANIA Z POLREGIO

 „Majówkowy zmysł podróżowania” to hasło pod którym największy przewoźnik kolejowy w Polsce przygotował nie tylko atrakcyjne cenowo promocje na przejazdy w okresie od 27 kwietnia do 7 maja. Majówka to także okazja do odkrycia zmysłowych zakątków naszego kraju i poznania nowych, dobrych relacji.

 Zobacz, dotknij i posmakuj „majówkowy zmysł podróżowania”. Poczuj zapach morskiej bryzy lub posłuchaj szumu podlaskich lasów. Posmakuj lokalnych przysmaków, stwórz niezapomniane chwile. POLREGIO daje okazję do nielimitowanych odkryć dzięki majówkowym biletom dostępnym już od 49 zł umożliwiającym dowolną liczbę przejazdów pociągami POLREGIO po całej Polsce w okresie od 27 kwietnia do 7 maja.

 Specjalna oferta POLREGIO na majówkę dostępna jest w dwóch wersjach.

1. W cenie 49 zł – dla osób poniżej 26 lub powyżej 60 roku życia

2. W cenie 83 zł – dla wszystkich pozostałych.

 „Majówkowe” bilety są imienne i ważne jedynie z dokumentem potwierdzającym wiek oraz tożsamość podróżnego. Bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów na terenie kraju ogólnodostępnymi pociągami REGIO i interREGIO przewidzianymi w rozkładzie jazdy w terminie ważności wskazanym na bilecie. Bilety będą dostępne w kasach biletowych, w aplikacji SkyCash, na portalu e-podroznik.pl i biletyregionalne.pl, w salonikach KOLPORTERA i u obsługi pociągu.

Do Zakopanego bez „korków”

 Poznaj kulturę Podhala i zakochaj się w polskich Tatrach nie martwiąc się o dotarcie do Zakopanego. Wjedź do Zakopanego w kilka minut – pociągiem POLREGIO – zapominając o korkach na drogach. Już od 27 kwietnia w ramach Podhalańskiej Kolei Regionalnej zostaną uruchomione połączenia na trasie Nowy Targ – Zakopane. Będzie można skorzystać z bogatej oferty aż 16 połączeń w ciągu dnia w kierunku Zakopanego i 15 w przeciwnym kierunku, średnio z cogodzinnym cyklem kursowania. Połączenia są przygotowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i lokalnymi samorządami. Będą obsługiwane nowoczesnymi, klimatyzowanymi składami.

 Nowa atrakcyjna oferta „Taryfa Podhalańska” umożliwi skorzystanie zarówno z połączenia kolejowego, jak i komunikacji miejskiej w Nowym Targu i Zakopanem, na podstawie biletów jednorazowych (ważnych 90 lub 120 minut) i miesięcznych. Przykładowo dojeżdżając do Nowego Targu, pozostawiając samochód na parkingu przy stacji kolejowej i kupując bilet ważny 120 minut, możemy skorzystać nie tylko z pociągu do Zakopanego, ale również z komunikacji miejskiej w obu tych miastach.

Poznaj fragment Magistrali Podsudeckiej

Odkryj z POLREGIO nowe dobre relacje! Po niemal 10 latach przerwy, będzie można odkryć nowe połączenia kolejowe Nysa – Kłodzko, które przebiega fragmentem niezwykle malowniczej „Magistrali Podsudeckiej”. Region ten to nie tylko piękne krajobrazy, ale także liczne ośrodki sanatoryjne. Atrakcyjne turystycznie rejony Doboszowic, Goświnowic, Otmuchowa oraz Paczkowa będą do odkrycia z POLREGIO już od 28 kwietnia. Na trasę wyjadą dwie pary pociągów, które będą kursowały w długie weekendy maja i czerwca oraz w soboty, niedziele i święta w okresie od 23 czerwca do 30 września.

 Majówka to również start połączeń sezonowych takich jak: Lublin – Bełżec, Zamość – Rzeszów, Rzeszów – Sandomierz, korzystając z nich warto zobaczyć kultowe wnętrza znane z serialu „Ojciec Mateusz”, stare miasto w Zamościu, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Wybierając wycieczkę po Roztoczu oprócz przepięknego miasta, zwanego często „Perłą Renesansu”, można obserwować z okna pociągu przepiękną trasę biegnącą poprzez tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego chroniącego najciekawsze i najcenniejsze przyrodniczo rejony przepięknego Roztocza, które niegdyś były lasami Ordynacji Zamojskiej. A jeżeli kochasz naturę, poznaj tajemnicze życie drzew w majestatycznych podlaskich lasach dzięki połączeniom Białystok – Waliły.

Zmysł podróżowania

 Odkrywaj i bądź podróżnikiem. Poza ofertą specjalną „Majówka z POLREGIO”, do dyspozycji pasażerów są stałe oferty POLREGIO. Dzięki np. „Biletowi górskiemu” poznasz Tatry odwiedzając Pieniny, których szczyty dają możliwość podziwiania niezwykle malowniczej panoramy Podhala – to pozostawi niezapomniane wrażenia. Posmakuj docenianych na całym świecie wód mineralnych korzystając z pociągów POLREGIO kursujących malowniczą Doliną Popradu przez urokliwe miejscowości uzdrowiskowe na trasie Tarnów – Krynica-Zdrój. Podróż tą trasą to również okazja do odkrycia tajemnic „Skamieniałego Miasta” – rezerwatu przyrody w Ciężkowicach z ciekawymi formami skalnymi. Będąc tutaj posłuchaj historii odwiedzając jedyny na świecie zachowany dom Ignacego Jana Paderewskiego w sąsiedniej Kąśnej Dolnej.

 Dotknij bałtyckiego piasku i poczuj zapach morskiej bryzy. Poznaj piękno polskiego Bałtyku przemierzając Półwysep Helski na rowerze, który w pociągu POLREGIO przewieziesz tylko za 7zł. Morskie powietrze bogate w jod polepszy samopoczucie i odporność.

Gdzie po bilety?

 „Majówkowy zmysł podróżowania” rozpocznij od szybkiego i łatwego zakupu biletów. Sieć sprzedaży POLREGIO to m.in. Internet (www.polregio.pl, www.e-podroznik.pl) oraz aplikacje mobilne, takie jak SkyCash. Bilety można także nabyć w kilkudziesięciu automatach zlokalizowanych na dworcach, w ponad 200 kasach biletowych oraz u obsługi pociągu. Podróżni mają także do dyspozycji ok. 800 zlokalizowanych w całej Polsce saloników KOLPORTERA. Bilety POLREGIO dostępne są także za pomocą portalu internetowego Bilkom 2.

Rozkład jazdy dostępny tutaj.

czytaj

Gminne Obcgody Święta Flagi

2018-04-24

swieto flagi.jpg

czytaj

ZAWIADOMIENIE

2018-04-20

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bełżec zwołuje II Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki dla Zagospodarowania Gruntów Wspólnoty Gruntowej wsi Brzeziny. Zebranie odbędzie się dnia 29 kwietnia 2018 r. godz. 1800 w świetlicy wiejskiej w Brzezinach.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Ustalenie sposobu dokonania wyboru władz Spółki i ewentualne powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór władz Spółki:

- Zarządu,

- Komisji Rewizyjnej.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. powołania Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Brzeziny

5.2. powołania Komisji Rewizyjnej Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Brzeziny

5.3. uchwalenia Statutu Spółki dla Zagospodarowania Gruntów Wspólnoty wsi Brzeziny, gmina Bełżec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.

  1. Inne wnioski.
  2. Dyskusja.
  3. Zakończenie zebrania.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

2018-04-18

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje osoby chcącej pracować jako pracownik socjalny.

Wymagania formalne, które muszą spełniać kandydaci na pracownika socjalnego:

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku, a 31.12.2013 roku rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz. U. 2008, Nr 27, poz. 158 z późn. zm.) lub

- przed 1.01.2007 roku otrzymanie dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub

- przed 1.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub

- przed 1.01.2008 roku ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

- przed 1.05.2004 roku ukończenie studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne, socjologia lub

- przed 1.05.2004 roku rozpoczęcie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ich ukończenie.

Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny;

- kopia dyplomu;

- w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu;

- oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją".

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie GOPS ul. Lwowska 36 C, 22-670 Bełżec, pokój nr 1 w terminie od 19 kwietnia 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 7/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85