Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2018-01-08

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14)
lub na stronie internetowej www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur

Oświadczenie w sprawie pomocy publicznej w rolnictwie

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-27

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONUJĄCYCH FORM SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, informuje że od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w przepisach, których celem ma być ułatwienie zakładania instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3.

Istnieją następujące formy sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3:

1. Żłobki i kluby dziecięce.

Żłobek lub klub dziecięcy, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą tworzyć gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Aby utworzyć żłobek lub klub dziecięcy należy zarejestrować działalność gospodarczą (gmina może prowadzić żłobek w formie samorządowej jednostki budżetowej). Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W żłobku opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna odbywa się do dziesięciu godzin dziennie względem każdego dziecka. Jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność, czas pozostawania dziecka w żłobku może zostać wydłużony za dodatkową opłatą. Natomiast w klubie dziecięcym dziecko może przebywać do pięciu godzin dziennie. Nie ma możliwości przedłużania tego czasu.

2. Dzienny opiekun.

Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Natomiast jeżeli wśród dzieci, nad którymi dzienny opiekun będzie sprawował opiekę, znajdzie się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, lub wymaga szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, wówczas może się opiekować tylko trojgiem dzieci. Dzienny opiekun jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Jako osoba fizyczna, zatrudniana jest przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Jeżeli nie posiada takich kwalifikacji jest zobowiązana do odbycia 160 – godzinnego szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Aby dzienny opiekun mógł sprawować opiekę nad dziećmi powinien posiadać lokal. Może to być mieszkanie lub dom, do którego posiada tytuł prawny, np: akt własności, ale także umowa najmu. Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

3. Niania.

Nianią może być każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat. Niania jest osobą, która sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo w przypadkach wskazanych w ustawie, do lat 4), w miejscu zamieszkania dziecka lub w miejscu zamieszkania niani. Ustawa nie stawia żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o wykształcenie, kwalifikacje bądź wymagania szczególne, odnośnie do zatrudniania niań. Jedynym obowiązkiem każdej niani, tak jak w przypadku wszystkich innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przypadku umowy uaktywniającej za osobę zatrudnioną przez rodziców w charakterze niani opłacana będzie z budżetu państwa, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, składka na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłacał za nianię składkę ubezpieczenia społecznego rodzice dziecka, którzy chcą zatrudnić nianię do opieki nad własnym dzieckiem, muszą podpisać z nianią umowę zwaną „uaktywniającą”. Umowę uaktywniającą, rodzic powinien zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Jest to warunek konieczny, aby za nianię opłacane były składki z budżetu państwa.

czytaj

Budowa placu zabaw w Sołectwie Bełżec III

2017-12-20

logo LGD plac.jpg

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Gminy Bełżec informuje, że w ramach zadania pn. "Zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełżec - Sołectwo Bełżec III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie" wybudowany został plac zabaw w miejscowości Bełżec - Sołectwo Bełżec III

Plac zabaw zlokalizowany jest przy ulicy Słonecznej w miejscowości Bełżec

Celem projektu była poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja turystyczno-rekreacyjna gminy Bełżec. Projekt skierowany został do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego realizacja pozwoliła na stworzenie miejsca propagującego aktywne formy spędzania wolnego czasu. Miejsce to jest okazją do spotkań integrujących społeczność lokalną. Projektując plac zabaw uwzględniono potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców. Dzieci poprzez aktywny ruch na świeżym powietrzu odpoczywają i uczą się współpracy w grupie. Z kolei rodzice mają możliwość spotkania się i obserwowania dzieci podczas zabawy.

Inwestycja stała się bardzo ważna dla mieszkańców sołectwa Bełżec III, gdyż stworzyła jedyne w sołectwie miejsce wspólnych spotkań i wypoczynku, co niewątpliwie przyczyni się do rozwinięcia integracji i poprawy jakości życia tej społeczności lokalnej.

Zamierzeniem projektu było także wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy Bełżec, które pozwoli na uatrakcyjnienie wypoczynku turystów odwiedzających naszą gminę.

W ramach projektu plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:

- zjazd linowy

- piramidę ze zjeżdżalnią

- huśtawkę podwójną z belką metalową i jednym siedziskiem kubełkowym

- karuzelę okrągłą z siedziskami

- sprężynowiec labirynt

- potrójny drążek

Ponadto ustawiono ławostół, kosz na śmieci, oraz tablicę regulaminową. Zamontowane urządzenia posiadają wymagane certyfikaty i atesty, co czyni plac zabaw miejscem bezpiecznym dla korzystających.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Bełżec oraz przybyłych gości do korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw

czytaj drukuj

Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Bełżec

2017-12-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 grudnia 2017r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bełżec na rok 2018.

6.6. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu.

6.7. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok.

6.8. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

6.9. wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.

6.10. uchwały budżetowej na 2018 rok.

6.11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-15

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 10.01.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (84)665-24-09

Koszt badania komputerowego – 5 zł

Koszt pomiaru cisnienia śródgałkowego – 10 zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 10.01.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-14

 

KOWR 1.jpg

KWOR 2.jpg

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2017-12-14

2017 Kartka M.jpg

Aby odsłuchać życzenia proszę kliknąć na ten tekst.

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-12

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzeniem w dniu 14 grudnia 2017 roku treningu powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) o godzinie 12.00 odbędzie się głośne uruchomienie syren (na 1 minutę sygnał ciągły) w celu sprawdzenia sprawności i stanu technicznego syren.

Są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-12

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w grudniu nie będzie wydawana żywność z programu FEAD. Żywność będzie wydawana w połowie stycznia 2018r.

Elżbieta Matyjanka

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-12-11

OGŁOSZENIE

o terminach wypłat świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2017 r., świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2017-12-19;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12- 19.

fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe: 2017-12-20;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12-21.

świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2017-12-20.

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12-21.

czytaj

Wszystkich wpisów: 824, bieżąca strona: 8/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83