Ogłoszenie o XXXIII sesji Rady Gminy Bełżec

2017-10-18

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 24 października 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełżec na lata 2017-2032 - aktualizacja”.

6.2. wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

6.4. zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Bełżec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

6.5. zmiany w budżecie gminy.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BEŁŻEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

2017-10-13

Wójt Gminy Bełżec

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu

urządzenia lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku
(t. j. Dz. U z 2017 poz.788) o lasach,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni/tj. 16.10.2017-14.12.2017r/ projektu planu pn.:

„Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie powiatu tomaszowskiego”.

Zainteresowani właściciele lasów mogą, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Bełżcu, pok. 10.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać na piśmie uwagi i wnioski do projektu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2017 rok.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Tomaszowski.

Jednocześnie informuję, że dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczania podatku leśnego.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-10-13

OGŁOSZENIE

 W związku z realizacją w 2017 roku czwartej edycji Programu Pomocy Żywnościowej przewidzianego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową przez osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe w wysokości 200 % kwoty, o której mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Do ubiegania się o pomoc są uprawnione osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane w/w pomocą prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, tel. (84) 6652143. Informujemy, że bliższych informacji na temat miejsca i terminu wydawania żywności udziela biuro rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. , ul. Lwowska 68, tel. (84) 664-32-18.

czytaj

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

2017-10-05

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

Godzina i data wydania:  godz. 07:28 dnia 05.10.2017 r.
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych
w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 07:00 dnia 06.10.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi:  Brak
Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik

czytaj

Ogłoszenie

2017-10-05

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Bełżec

informuje rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych o konieczności zgłoszenia powierzchni planowanej uprawy

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Bełżec ( pokój nr. 14 )

w terminie do 13 października 2017r.

Szczegółowe informacje pod numerem 84 665 24 45 ( w. 12)

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

2017-09-25

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW

Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.P.

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

26.09.2017 r.

wtorek

1800

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

czytaj

Obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

2017-09-21

PPP_plakat 2017_maly.jpg

czytaj

Ogłoszenie

2017-09-13

O G Ł O S Z E N I E

o naborze wniosków na zadanie związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych z budynków osób fizycznych oraz zdjętych płyt azbestowo-cementowych złożonych na posesji.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, pokój nr 12 lub w sekretariacie w terminie do 6 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz wzory niezbędnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bełżec, ul. Lwowska 5, pokój nr 12.

WÓJT GMINY BEŁŻEC

Andrzej Adamek

czytaj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

2017-09-13

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH SOŁECTW

Z TERENU GMINY BEŁŻEC POŚWIĘCONYCH PODZIAŁOWI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

L.P

DATA ZEBRANIA

GODZINA ZEBRANIA

SOŁECTWO

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

21.09.2017 r.

czwartek

1800

BRZEZINY

Remizo-świetlica
w Brzezinach

2.

18.09.2017 r.

poniedziałek

1800

CHYŻE

Remizo – świetlica w Chyżach

3.

20.09.2017 r.

środa

1800

BEŁŻEC II

Remizo – świetlica w Bełżcu II

4.

19.09.2017 r.

wtorek

1730

SZALENIK – KOLONIA

Szalenik – Kolonia 6

5.

19.09.2017 r.

wtorek

1830

ŻYŁKA

Remizo – świetlica Żyłce

6.

07.08.2017 r.

poniedziałek

1800

BEŁŻEC III

W domu u sołtysa A. Bodnara

7.

15.09.2017 r.

piątek

1830

BEŁŻEC I

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu

czytaj

Ogłoszenie

2017-09-12

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bełżcu

zaprasza na spotkania integracyjne osoby samotne, niepełnosprawne oraz seniorów z rodzinami. Najbliższe spotkania odbędą się:

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełżcu, dnia 20 września 2017 roku (środa) o godzinie 13.00.

w remizo-świetlicy lub na placu koło świetlicy w Chyżach (w zależności od pogody), dnia 21 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 13.00,

Spotkania mają na celu integrację środowiska, omówienie oczekiwań i planu działania, wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się oraz wspólne spędzenie wolnego czasu.

czytaj

Wszystkich wpisów: 812, bieżąca strona: 9/82, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82