Życzenia Bożonarodzeniowe

2017-12-14

2017 Kartka M.jpg

Aby odsłuchać życzenia proszę kliknąć na ten tekst.

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-12

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzeniem w dniu 14 grudnia 2017 roku treningu powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) o godzinie 12.00 odbędzie się głośne uruchomienie syren (na 1 minutę sygnał ciągły) w celu sprawdzenia sprawności i stanu technicznego syren.

Są to sygnały ćwiczebne, dlatego proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści.

Wójt Gminy Bełżec

/-/ Andrzej Adamek

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-12

Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w grudniu nie będzie wydawana żywność z programu FEAD. Żywność będzie wydawana w połowie stycznia 2018r.

Elżbieta Matyjanka

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

OGŁOSZENIE

2017-12-11

OGŁOSZENIE

o terminach wypłat świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu informuje, że w grudniu 2017 r., świadczenia będą wypłacane w następujących terminach:

świadczenie wychowawcze (500+):

- przelew na konto bankowe: 2017-12-19;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12- 19.

fundusz alimentacyjny:

- przelew na konto bankowe: 2017-12-20;

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12-21.

świadczenia rodzinne i opiekuńcze:

- przelew na konto bankowe: 2017-12-20.

- wypłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Bełżcu: 2017-12-21.

czytaj

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

2017-12-11

 

11.12.2017 ostrzezenie m.jpg

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-11-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniu Komisji Rady Gminy Bełżec, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następującym terminie:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

28.11.2017

Wtorek

800

MIENIA KOMUNALNEGO, BUDŻETU, SAMORZĄDU I INICJATYW SPOŁECZNYCH

projektu budżetu na 2018 rok

czytaj

Informacja o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec

2017-11-21

Bełżec, 21 listopada 2017r.

OR.0012.9.2017

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Uprzejmie informuję o spotkaniach Komisji Rady Gminy Bełżec, które odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bełżec w następujących terminach:

Data

Dzień

Godzina

Nazwa Komisji

W sprawie

23.11.2017

Czwartek

800

ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

projektu budżetu na 2018 rok

24.11.2017

Piątek

800

ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

j.w.

27.11.2017

Poniedziałek

900

REWIZYJNA

j.w.

czytaj

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

2017-11-16

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe (plik PDF)

czytaj

Ogłoszenie o XXXIV sesji Rady Gminy Bełżec

2017-11-15

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 21 listopada 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu i wykonaniu budżetu Gminy Bełżec za I półrocze 2017r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016-2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec.

8.2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów gminy Bełżec w obrębie miejscowości Chyże z przeznaczeniem pod teren zabudowy usługowej z funkcją mieszkalną.

8.3. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

8.4. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Prusa.

8.5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

8.6. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej dla rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Zielonej.

8.7. zmiany Statutu Gminy.

8.8. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2018 rok”.

8.9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu.

8.10. nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu.

8.11. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Bełżcu.

8.12. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

8.13. zmian w budżecie.

8.14. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

8.15. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

8.16. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

8.17. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r.

8.18. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Bełżec.

8.19. wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

8.20. wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

8.21. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Bełżec.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

2017-11-03

 

swieto niepodleglosci 2017.jpg

czytaj

Wszystkich wpisów: 828, bieżąca strona: 9/83, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83