Ogłoszenie

2018-01-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu na podstawie wiadomości e-mail Biura Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lub. informuje, że żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, Podprogram 2017 dla mieszkańców gminy Bełżec uprawnionych do w/w pomocy będzie wydawana dnia 6 lutego 2018 r. w godz 10.00-14:30 w Lubyczy Królewskiej. Magazyn z żywnością obecnie znajduje się w budynku stolarni na terenie byłej szkoły rolniczej w Lubyczy Królewskiej.

Bliższych informacji udziela oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68

tel. (84) 664-32-18

or.tomaszow.lubelski@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

czytaj

Ogłoszenie o XXXVI sesji Rady Gminy Bełżec

2018-01-19

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 26 stycznia 2018r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdania z działalności komisji stałych rady Gminy Bełżec za 2017 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmieniająca uchwałę w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług.

7.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego pomiędzy ul. Lwowską a ul. Słoneczną w m. Bełżec, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

7.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu.

7.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bełżcu.

7.5. ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżec.

7.6. zmian w budżecie gminy na 2018 r.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

FERIE ZIMOWE W GÓRACH 2018

2018-01-15

FERIE ZIMOWE W GÓRACH 2018

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
przedstawia ofertę
wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni)

Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój

Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)

Program bogaty w atrakcje:

1. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy na nartach wg stopnia zaawansowania pod opieką instruktorów narciarskich (zapewniamy sprzęt i karnety na stok);

2. Zajęcia sportowe na lodowisku;

3. Zajęcia pływackie w Aquaparku;

4. Zwiedzanie Rabki Zdrój (Park Zdrojowy, Królewska Góra, Pomnik Św. Mikołaja itp.);

5. Wycieczki krajoznawcze m.in. do Zakopanego (Krupówki, Gubałówka i wycieczki szlakami górskimi
z przewodnikiem górskim);

6. Gry i zabawy na śniegu: zjazdy na jabłuszkach, bitwa na śnieżki i inne zimowe zabawy;

7. Zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek;

8. Gry i zabawy integracyjne na świetlicy: zajęcia plastyczne, dyskoteki, zawody sportowe i inne atrakcje kolonijne;

9. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

10. I wiele innych….

OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS: 700 zł

Pozostałą kwotę dopłaca Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 750 zł na uczestnika*

Warunki oferty specjalnej dla dzieci rolników: wymagane jest potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Oryginał zaświadczenia pobranego z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń
z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne!

W cenie zimowiska gwarantujemy:

ü Bogaty program turystyczny i kulturalny

ü Sprzęt narciarski, karnety oraz opiekę instruktora na stoku

ü Zakwaterowanie i wyżywienie – 5 posiłków dziennie

ü Ubezpieczenie

ü Transport autokarowy z i do Rabki oraz w czasie wypoczynku

ü Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

ü Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika

ü Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Warunki uczestnictwa:

1. wiek uczestnika 10– 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2002 – 2008);

2. Wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna uczestnika;

3. Wypełnione oświadczenie do przetwarzania danych osobowych;

4. Potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS w przypadku dzieci rolników (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

5. W przypadku innego nazwiska rodzica i dziecka - opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzic o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.

6. Uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną

Informacja i Rezerwacja miejsc na zimowisko

508-194-663

domeuropy@lubelskie.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:

Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin

TYTUŁEM:

Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018

(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018)

W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać - Wpłata na działalność statutową zimowisko 2018

DOKUMENTY do pobrania na stronie domeuropy.lubelskie.pl

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres:

Stowarzyszenie DOM EUROPY

Ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

*W przypadku stwierdzenia braku stosownych zaświadczeń KRUS w czasie trwania kolonii lub stwierdzeniu, iż na ich podstawie uczestnicy nie są uprawnieni do skorzystania z dofinansowania Funduszu Składkowego, kosztami wyjazdu zostanie obciążony rodzic dziecka.

* Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

czytaj

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2018-01-08

Informacja o możliwości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Bełżec

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Bełżec (pokój nr 14)
lub na stronie internetowej www.belzec.pl.

Załączniki:

Oświadczenie

Wniosek

Zestawienie faktur

Oświadczenie w sprawie pomocy publicznej w rolnictwie

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-27

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONUJĄCYCH FORM SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu, informuje że od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w przepisach, których celem ma być ułatwienie zakładania instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3.

Istnieją następujące formy sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3:

1. Żłobki i kluby dziecięce.

Żłobek lub klub dziecięcy, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą tworzyć gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Aby utworzyć żłobek lub klub dziecięcy należy zarejestrować działalność gospodarczą (gmina może prowadzić żłobek w formie samorządowej jednostki budżetowej). Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisu do rejestru dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W żłobku opieka sprawowana nad dziećmi przez opiekuna odbywa się do dziesięciu godzin dziennie względem każdego dziecka. Jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność, czas pozostawania dziecka w żłobku może zostać wydłużony za dodatkową opłatą. Natomiast w klubie dziecięcym dziecko może przebywać do pięciu godzin dziennie. Nie ma możliwości przedłużania tego czasu.

2. Dzienny opiekun.

Dzienny opiekun jest formą opieki dla małej liczby dzieci. Daje możliwość zorganizowania instytucjonalnej opieki w niewielkich gminach wiejskich, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka bądź klubu dziecięcego, ze względu na niewielką liczbę dzieci w wieku żłobkowym w tych gminach. Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Natomiast jeżeli wśród dzieci, nad którymi dzienny opiekun będzie sprawował opiekę, znajdzie się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, lub wymaga szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, wówczas może się opiekować tylko trojgiem dzieci. Dzienny opiekun jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Jako osoba fizyczna, zatrudniana jest przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Jeżeli nie posiada takich kwalifikacji jest zobowiązana do odbycia 160 – godzinnego szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. Aby dzienny opiekun mógł sprawować opiekę nad dziećmi powinien posiadać lokal. Może to być mieszkanie lub dom, do którego posiada tytuł prawny, np: akt własności, ale także umowa najmu. Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

3. Niania.

Nianią może być każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat. Niania jest osobą, która sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo w przypadkach wskazanych w ustawie, do lat 4), w miejscu zamieszkania dziecka lub w miejscu zamieszkania niani. Ustawa nie stawia żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o wykształcenie, kwalifikacje bądź wymagania szczególne, odnośnie do zatrudniania niań. Jedynym obowiązkiem każdej niani, tak jak w przypadku wszystkich innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przypadku umowy uaktywniającej za osobę zatrudnioną przez rodziców w charakterze niani opłacana będzie z budżetu państwa, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, składka na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłacał za nianię składkę ubezpieczenia społecznego rodzice dziecka, którzy chcą zatrudnić nianię do opieki nad własnym dzieckiem, muszą podpisać z nianią umowę zwaną „uaktywniającą”. Umowę uaktywniającą, rodzic powinien zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Jest to warunek konieczny, aby za nianię opłacane były składki z budżetu państwa.

czytaj

Budowa placu zabaw w Sołectwie Bełżec III

2017-12-20

logo LGD plac.jpg

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Gminy Bełżec informuje, że w ramach zadania pn. "Zwiększenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełżec - Sołectwo Bełżec III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie" wybudowany został plac zabaw w miejscowości Bełżec - Sołectwo Bełżec III

Plac zabaw zlokalizowany jest przy ulicy Słonecznej w miejscowości Bełżec

Celem projektu była poprawa jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja turystyczno-rekreacyjna gminy Bełżec. Projekt skierowany został do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego realizacja pozwoliła na stworzenie miejsca propagującego aktywne formy spędzania wolnego czasu. Miejsce to jest okazją do spotkań integrujących społeczność lokalną. Projektując plac zabaw uwzględniono potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców. Dzieci poprzez aktywny ruch na świeżym powietrzu odpoczywają i uczą się współpracy w grupie. Z kolei rodzice mają możliwość spotkania się i obserwowania dzieci podczas zabawy.

Inwestycja stała się bardzo ważna dla mieszkańców sołectwa Bełżec III, gdyż stworzyła jedyne w sołectwie miejsce wspólnych spotkań i wypoczynku, co niewątpliwie przyczyni się do rozwinięcia integracji i poprawy jakości życia tej społeczności lokalnej.

Zamierzeniem projektu było także wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy Bełżec, które pozwoli na uatrakcyjnienie wypoczynku turystów odwiedzających naszą gminę.

W ramach projektu plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia:

- zjazd linowy

- piramidę ze zjeżdżalnią

- huśtawkę podwójną z belką metalową i jednym siedziskiem kubełkowym

- karuzelę okrągłą z siedziskami

- sprężynowiec labirynt

- potrójny drążek

Ponadto ustawiono ławostół, kosz na śmieci, oraz tablicę regulaminową. Zamontowane urządzenia posiadają wymagane certyfikaty i atesty, co czyni plac zabaw miejscem bezpiecznym dla korzystających.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Bełżec oraz przybyłych gości do korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw

czytaj drukuj

Ogłoszenie o XXXV sesji Rady Gminy Bełżec

2017-12-20

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 28 grudnia 2017r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.2. uchwalenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.3. uchwalenia planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.4. uchwalenia planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, Budżetu, Samorządu i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy Bełżec na 2018 rok.

6.5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Bełżec na rok 2018.

6.6. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu.

6.7. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2017 rok.

6.8. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

6.9. wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.

6.10. uchwały budżetowej na 2018 rok.

6.11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, terenu położonego przy ul. Lwowskiej w Bełżcu, z przeznaczeniem pod teren usług.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-15

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 10.01.2018 w Ośrodku Zdrowia ul. Lwowska 34 w Bełżcu w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (84)665-24-09

Koszt badania komputerowego – 5 zł

Koszt pomiaru cisnienia śródgałkowego – 10 zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 10.01.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

czytaj

Ogłoszenie

2017-12-14

 

KOWR 1.jpg

KWOR 2.jpg

czytaj

Życzenia Bożonarodzeniowe

2017-12-14

2017 Kartka M.jpg

Aby odsłuchać życzenia proszę kliknąć na ten tekst.

czytaj

Wszystkich wpisów: 847, bieżąca strona: 10/85, idź do strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85