„Mów mi szefie!”

2017-04-27

Zachęcamy do udziału w projekcie „Mów mi szefie!”, którego celem jest zwiększenie szans na założenie działalności gospodarczej przez 62 osób (31 kobiet, 31 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego do końca września 2018r. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin) pozostających pracy, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzających założyć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez minimum 12 m-cy na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

1. długotrwale bezrobotne
2. osoby niepełnosprawne
3. osoby odchodzące z rolnictwa o niskich kwalifikacjach

Mężczyźni będą przynależeć przynajmniej do jednej z następujących grup:

- osoby niepełnosprawne

- rolnicy o niskich kwalifikacjach

- osoby długotrwale bezrobotne.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. szkolenia i doradztwo,
2. bezzwrotne dotację na start do 23.300,00 zł/os.
3. Wsparcie pomostowe w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres pierwszych 6 m-cy
(28 osób) bądź
w kwocie nie większej niż 1 850,00 zł brutto przez okres 12 m-cy (28 osób).

Do grupy osób odchodzących z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej[1] będą należeć jedynie rolnicy o niskich kwalifikacjach. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS). Priorytetowo traktowane są: Kobiety, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zamierzające utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, osoby, które zadeklarują zamiar zatrudnienia pracownika w ramach swojej działalności gospodarczej, osoby, które zadeklarują zamiar utworzenia dodatkowych miejsc pracy z sektorach – białej gospodarki (tj. sektory związane z lecznictwem, ochroną zdrowia, farmaceutyczne, usługami medyczno-opiekuńczymi o raz przemysłem produktów medycznych) lub/i zielonej gospodarki (poza rolnictwem) tj. sektory związane z transportem zbiorowym, odnawialnymi źródłami energii, budownictwem oraz gospodarką odpadami. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Szczegóły na:
www.mms.atllegal.pl
Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 383,70 zł
Nabór do projektu prowadzony jest w terminie wskazanym w Regulaminie Rekrutacji.

BIURO PROJEKTU:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Nałęczowska 30, Lublin 20-701
II piętro, pok. 204
tel. (0 81)  444 99 40 lub (0 81) 747 94 08
e-mail: mms@atllegal.pl

<< wróć