Ogłoszenie o XXIX sesji Rady Gminy Bełżec

2017-05-10

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 16 maja 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej.

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Bełżec za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8.2. zmian w budżecie gminy.

8.3. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Bełżec.

8.4. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

8.5. wyrażenia zgody na ustawienie tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bełżcu.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

<< wróć