Ogłoszenie o XXX sesji Rady Gminy Bełżec

2017-05-22

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXX sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 24 maja 2017r. na godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4.2. zmian w budżecie gminy.

5. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do usprawiedliwienia nieobecności w pracy – art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.).

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

<< wróć