Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Gnminy Bełżec

2018-04-30

Mieszkańcy Gminy Bełżec

 

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 7 maja 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Bełżec z działalności Biblioteki w 2017 roku.

6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu z działalności Ośrodka w 2017 roku.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czarnieckiego;

8.2. wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego części zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3540L Bełżec-Szalenik-Lubycza Królewska na odcinku Bełżec-Szalenik;

8.3. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;

8.4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżec w 2018 r.";

8.5. zmian w budżecie gminy.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

<< wróć