Ogłoszenie o XLI sesji Rady Gminy Bełżec

2018-08-16

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XLI sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 22 sierpnia 2018 na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bełżec;

7.2. zasad usytuowania na terenie Gminy Bełżec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

7.3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Bełżec;

7.4. odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bełżec;

7.5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

7.6. zmian w budżecie gminy.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

9. Sprawy różne.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

<< wróć