Oferta pracy na stanowisku asystenta rodziny

2018-09-11

Oferta pracy na stanowisku asystenta rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu poszukuje kandydata na stanowisko asystenta rodziny.

 Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Od kandydatów oczekiwana jest podstawowa znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, komunikatywność, kreatywność.

 Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny;

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

oświadczenia dotyczące punktów 4, 5, 6 niniejszego ogłoszenia ;

oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżcu moich danych osobowych w skazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją”.

 Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżcu, ul. Lwowska 36C, 22-670 Bełżec, pokój nr 1, w terminie do 28 września 2018 roku.

 Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, dlatego nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

<< wróć