Ogłoszenie o XLII sesji Rady Gminy Bełżec

2018-10-11

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Przewodniczący Rady Gminy Bełżec zwołuje XLII sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 17 października 2018 na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bełżec za pierwsze półrocze 2018 wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele publiczne;

7.2. przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bełżec;

7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bełżec;

7.4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

7.5. zmian w budżecie gminy;

7.6. przystąpienia Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu do realizacji projektu w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tytuł operacji: „Poprawa dostępności do usług kultury poprzez przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz zakup wyposażenia”;

8. Omówienie błędów w oświadczeniach majątkowych.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Wielgosz Wiesław

<< wróć