Ogłoszenie o II sesji Rady Gminy Bełżec

2018-11-23

Mieszkańcy Gminy Bełżec

Wójt Gminy Bełżec zwołuje II sesję Rady Gminy Bełżec w dniu 27 listopada 2018r. na godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Bełżec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bełżec oraz ustalenie przedmiotu ich działania;

5.2. ustalenia zasad przyznawania diet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów i zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Bełżec oraz zasad przyznawania diet dla Przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy za udział w pracach Rady Gminy;

5.3. przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bełżec;

5.4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bełżcu przy ul. Partyzantów;

5.5. uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bełżec”;

5.6. przyjęcia rocznego „Programu Współpracy Gminy Bełżec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2019 rok;

5.7. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

6. Sprawy różne.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Komadowska

<< wróć